Vores værdier, etik og adfærd bør præge formuleringen og virkeliggørelsen af den vision, vi ønsker for vort samfund, vores virksomheder, kommuner og fællesskaber. I denne 4. artikel i serien om ”Derfor er visioner stadig vigtige” skriver jeg om de for mig mest afgørende værdier, samt den tilhørende etik og den adfærd. Værdier, etik og adfærd der er med til at forme og give brændstof til den vision, som vi ønsker at udleve.

Formuleringen og udlevelsen af vores fælles værdier hjælper og støtter os på vejen til den vision, som vi ønsker os. De er ledetråde for vores etik og adfærd, altså den måde, som vi udvikler vores liv på. De er afgørende for vores visions succes. Ligesom vores identitet (hvem vi er) og vores syn på verden (Menneskers syn på verden), som jeg har skrevet om tidligere.

De otte værdier

Vi finder nogle af de helt fundamentale værdier i Den Danske Grundlov fra den 05. juni 1849 med efterfølgende justeringer. Vi finder også dele af vores værdisæt i en række internationale konventioner og aftaler, som løbende sættes til debat.

Men vi finder også værdierne i hverdagen, i måden vi opfører os på og i den måde vi kommunikerer på. Og meget af det gør vi ubevidst, selvom Corona-krisen og Ukraine-krisen har løftet sløret for og synliggjort flere af vores ”glemte” værdier.

Et jævnligt eftersyn og en stadig fornyelse af vores fælles værdier er uhyre vigtig. Det bør ske gennem en frugtbar dialog og gennem en synliggørelse af de værdier i hverdagens etik og adfærd, som vi ønsker at bære videre til de næste generationer. Her kommer de værdier, som jeg finder er meget afgørende for vores visioners succes.

Ærlighed

Ærligheden gælder både overfor dig selv og andre. For hvis du ikke er ærlig overfor dig selv, hvordan vil du så kunne styre ærligheden overfor andre. Jeg fastholder således ærlighed som en grundlæggende værdi. Jeg er nemlig overbevist om, at hvis vi er i stand til at ”hælde mere ærlighed” ind i samfundet, organisationen eller virksomheden, så vil vi stå med en vigtig ingrediens og med et i iørefaldende ”soundtrack” til vores ønskede samfunds- og eller virksomhedsmodel.

Loyalitet

Det handler om loyalitet overfor den til en hver tid stillede opgave ud fra den funktion, som man er ansat i. Det er opgaven, som vi bliver nødt til at fastholde i centrum for vores medarbejdervirke og/eller ledervirke. Det gælder om, at holde fokus på netop det, også når du bliver udfordret af din egen chef i forhold til opgaveløsningen. Her hænger loyaliteten tæt sammen med ærligheden, som beskrevet ovenfor.

Initiativ

Grib og fasthold initiativet, og gør det kontinuerligt. Bevar og udvikl et afbalanceret handlings- og svarberedskab. Afvent aldrig en ordre. Hvis din chef eller foresatte myndighed ikke rammesætter din opgaveløsning, er det bare et tegn på, at de forventer, at du selv gør det. Benyt enhver ledig stund til at tænke fremad. ”What if – What Next”, som general Gunner Lange sagde til mig – igen og igen – når jeg, som stabschef, lige havde afsluttet 3. stabsmøde ved Divisionsstaben tilbage omkring årtusindskiftet.

Handlekraft

Gennem opbygning af tilstrækkelig handlekraft, rettidigt at skabe de ”bedst mulige løsninger” for helheden. Når initiativer er taget, så skal de følges op af den nødvendige handlekraft for at bære holdbare løsninger i mål, effektivt og rettidigt. Initiativ og handlekraft går således hånd i hånd.

Retfærdighed

Vores samfund skal bygge på retfærdighed over for alle samfundsborgere. Det vil sige, at alle samfundsborgere skal stilles lige over for vedtagne love. Det gælder høj og lav, uanset race, religion, køn og det gælder uanset, hvilken økonomi du råder over. Retfærdighed er tæt forbundet med værdien ærlighed.

Tillid

Tillid er en afgørende værdi i det danske samfund. Tillid mellem mennesker spiller en kæmperolle. Din hverdag og dit liv bygger på tillid: at du har tillid til at vuggestuen passer på dine børn, at du har tillid til at din familie hjælper dig om nødvendigt, at du har tillid til at lægen hjælper dig, hvis du bliver syg, at du har tillid til, at du får den vare, som du bestiller i Internet butikken, at du har tillid til din kollega på arbejdet, at vi har tillid til vore politikere, erhvervslivet, myndigheder og styrelser. ”Corona-krisen” har understreget, at tillid er en afgørende værdi for et samfund og dets indbyggere.

Frihed under ansvar

Begrebet kan vi med fordel gentænke med en endnu bedre balance mellem ”frihed” og ”under ansvar”, hvor det første måske netop nu synes tilsidesat til fordel for det sidste. Hvad er det for et ansvar, som hver enkelt af os har som samfundsborger, både lokalt og globalt? Og hvilken frihed giver det ansvar os herefter? Rækkefølgen er betydningsfuld.

At bidrage efter evne

Evne forpligterer stadig et meget rammende udtryk for et nødvendigt værdisæt i ”det ønskede samfund”. Det forudsætter, at vi skaber rammebetingelserne for, at den enkelte kan bidrage efter evne. På den måde fremmer vi anvendelsen af samfundsborgernes styrker frem for at fokusere på svaghederne. Alle har noget at bidrage med.

Vores etik og adfærd

I debatterne omkring Det Ønskede Samfund er flere andre værdier sat i spil: Værdier som tryghed, ordentlighed, ordholdenhed, ytringsfrihed, respekt for andre, offentlighed i forvaltningen og mange flere. Det er i kombinationen og afvejningen af værdierne, og det er bevidstgørelsen og samtalerne om værdierne, der skaber fællesskabet i et værdibaseret samfund, som giver meningen i og med livet. Temaer som: prioritering af værdier, værdidilemmaer, risikovillighed, etik, forpligtelsen til at være med i dialogen om udviklingen af vort samfund og whistleblower-ordning m.v. er også blevet vent i debatten, ligesom bevidstgørelsen og anvendelsen af værdisættene i den dag lige samtale mellem mennesker også er blevet diskuteret.

Værdidebatten er derfor fortsat vigtig. Endnu vigtigere er det også at koble vores værdier sammen med den etik og adfærd, som vi udøver hver eneste dag. Etik forstås generelt som nogle filosofiske grundregler for ønskelig menneskelig adfærd, ligesom moralsk opførsel anvendes om, hvad vi anser for sømmeligt og rigtigt for menneskelig handlen. Hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, godt eller ondt og så videre. Vigtigst er dog ikke samtalen, men den konkrete handling på baggrund af de fælles værdisæt.

Begrund din adfærd. En opfordring til alle skal lyde: Begrund altid din daglige handlinger og adfærd og adfærdsmønstre ud fra de værdier, som du/I ønsker at leve jeres liv efter. Det gælder alle mennesker, både som almindeligt menneske, som leder overfor dine og andres medarbejdere, som forældre overfor jeres børn.

Afrunding

Vores fælles og individuelle værdier, etik og moral og den tilhørende adfærd er rammesættende for vores visions succes, ligesom vores identitet og syn på verden er det.

Fortsat god visionsdag.

Erik Schwensen, Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S

OBS! I denne artikelserie på 8 artikler søger jeg at give mine konkrete og bedste bud på, hvordan vi griber visionær tænkning an og for styr på den, så vi reelt, når de mål og visioner, som vi sætter os. Artiklerne er baseret på Visionsbogen ”Derfor er visioner vigtige”, som jeg skrev, drøftede og redigerede i samarbejde med Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester i Fredericia.

1. artikel om ”Derfor er visioner stadig vigtige” udkom den 05. april 2024 her i avisen.nu.

2. artikel om ”Vores Identitet – Hvem er vi?” udkom den 08. april 2024 her i avisen.nu.

3. artikel om ”Menneskers syn på verden” udkom den 10. april 2024 her i avisen.nu.