https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Mange taler om visioner, alt for få får omsat deres visioner til virkelighed. Behovet for personlige, forenings- og forretningsmæssige, og ikke mindst samfundsmæssige visioner dukker ofte op for sent, når de mangler, eller når vi oplever dybe kriser omkring os. Men hvorfor er visioner og visionært arbejde stadigt vigtigt? Jeg har skrevet om det før, og vi er stadig ikke gode nok til at indfri dem.

01. marts 2024 tiltrådte jeg som Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S blandt andet med henblik på at være med til, som del af teamet omkring Danske Digitale Medier A/S og sammen med vores samarbejdspartnere, at videreudvikle os til Fremtidens Danske Digitale Medier. En transformationstanke og –idé, som har udfoldet sig mere og mere hen over de senest års mange snakke om hvordan vi ser Fremtidens Danske Digitale Medier, som en Multimedieplatform i et demokratisk samfund, som det danske, baseret på et grundlæggende værdisæt og en etisk tilgang, som vi kan stå inde for. Det vender vi stærkt tilbage til senere.

I denne og kommende artikler giver jeg mit bud på, hvorfor jeg mener, at en kontinuerlig visionær tilgang er altafgørende for en gunstig udvikling, både for det enkelte menneske og for en hvilken som helst organisation, virksomhed, system og fællesskab.

Jeg vil i den relativt korte artikelserie på 8 artikler søge at give mine konkrete og bedste bud på, hvordan vi griber visionær tænkning an og for styr på den, så vi reelt, når de mål og visioner, som vi sætter os. Artiklerne er baseret på Visionsbogen om ”Derfor er visioner vigtige”, som jeg skrev, drøftede og redigerede i samarbejde med Uffe Steiner Jensen, tidl. borgmester i Fredericia.

Visioners formål og indhold

Visioner er som vejskilte. De skal vise os i den retning, som vi har besluttet os for at drage ud på, i håbet om at finde det sted, som vi eftertragter og leder efter, fx Det Ønskede Samfund og Fremtidens Danske Digitale Medier A/S. Visioner er forestillinger om en ny og bedre verden omkring os, tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvis nu alt er muligt for os, hvor ønsker vi at stå, og hvad ønsker vi at se tilbage på om et vist antal år ude i fremtiden? ” Men visioner skal være mere præcise og realistiske end slørede og fragmenterede drømme.

Visioner skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med eller modstå at tage de første skridt og de næste skridt mod det fælles mål, som vi har sat os for at nå enten som individer, i fællesskab og allerhelst begge dele. Visionen skal være i stand til at være den ledestjerne, som også viser vej i mørke stunder, i usigtbart terræn, når vores forudindtagede landkort (vores model af og perspektiv på verden) og GPSen ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os på vores vej mod visionen.

Visionen er langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring og raser inden i os.

Samtidig skal vi om nødvendigt være i stand til justere visionen og kursen, når radikale sceneskift sker. For de sceneskift sker. Corona-krisen, Ukraine-krisen, Klimakrisen og mange personligt relaterede kriser er desværre alt for gode eksempler herpå.

En uendelig proces

Tidligere oplevede vi mennesker verden mere statisk og lineær end i dag. Mange er dog stadig præget af industrisamfundets mekanisk prægede model af verden, hvor alt kunne beregnes og forudses. Hvis blot vi lagde alle kræfter i, kunne vi regne hvad som helst ud. Et hvert problem kunne analyseres præcist ned i mindste detalje, troede vi. Og det er der stadig nogen der er overbevist om.

Men vores modeller af verden er under fundamental forandring. De tre ovenfor nævnte kriser og de stadig flere personligt relaterede kriser har accelereret denne forandringsproces. I dag oplever vi at leve i en meget dynamisk, kaotisk og ikke-lineær verden, hvor Newtons love oftere kommer til kort, og hvor den umiddelbare sammenhæng mellem årsag og virkning synes afløst af meget komplicerede refleksive og dynamiske processer.

Derfor er det i dag vigtigt, at se vores visioner ud fra et helhedsperspektiv. Et holistisk tankesæt, hvor vores visioner indgår som et af elementerne blandt flere i en kompleks responsiv proces, der aldrig ophører. Dette har kolossal betydning for den måde vi vælger at arbejde med visioner på. Tidligere satte vi os ned og formulerede vores vision for de næste 5-10-20-30 år, og lod dem stå uberørt, måske endda ud over udløbsdatoen, og levede fint med det. Det går ikke i dag.

I dag bør visionsudviklingen indgå som en helt naturlig del af ledelsesprocessen og det kontinuerlige udviklingsarbejde. Brugen af visionen bør indgå i det daglige ledelsesarbejde, både hvad angår den personlige ledelse og i ledelsen af andre. Som nævnt indgår flere elementer i denne komplekse responsive proces.

Nedenfor vil jeg pege på syv grundelementer, som jeg finder, vi skal have med, når vi taler om den daglige ledelsesproces. Jeg vil i efterfølgende artikler uddybe, begrunde og give konkrete eksempler på de enkelte delelementer ud fra egne og andres ledelseserfaringer. De syv grundelementer behandles indledningsvis – og her – i et lineært forløb, men de skal ses som et netværk af processer og relationer, som smelter sammen til et samlet holistisk perspektiv, hvor helheden beskrives ud fra delene, og delene beskrives ud fra helheden, og hvor interaktionen mellem dele aldrig ophører.

Syv grundelementer

Forud for formuleringen af selve visionen skal vi have styr på fire af grundelementerne:

  • Hvem er vi /jeg, og hvorfor er vi her – Vores identitet?
  • Vores syn på Verden – Hvilke overbevisninger om verden omkring os, ønsker vi at leve efter?
  • Hvilke værdier, hvilken etik og adfærd skal præge vores liv?
  • Hvilke ledelsesprincipper skal gennemstrømme hverdagslivet?

Dernæst kommer udformningen af selve visionen, som jeg indledningsvis berørte og vil behandle særskilt i en senere artikel.

Når visionen er på plads (naturligvis kun i en første udgave) følger de næste to grundelementer:

  • De underliggende strategierne på udvalgte områder og
  • Selve omsætning af strategier til konkrete handlinger

Undervejs bliver vi klogere på de enkelte elementer. Tidligere elementer må genbesøges og justeres. Disse justeringer påvirker igen de øvrige elementer og iterative og stadig mere og mere komplekse processer fortsætter uophørligt i en stadig søgning efter en fælles klangbund og resonans, der gør visionen og dens virkeliggørelse langt større end dens enkelte dele.

Samspillet omkring visionen

Det er min erfaring, at styringen af visionsprocessen og samspillet mellem aktørerne i visionsarbejdet skal foregå mellem alle involverede aktører. Både de der vil være med til at udleve vision og de der skal leve med den valgte vision. Kommer alle ikke med fra begyndelsen, så får visionen meget svære livsbetingelser. Den fælles vision bør også skabe grobund for udvikling af lokale selvstændige visioner, der kan give langt mere mening for og drivkraft til den lokale borger eller medarbejder henimod den overordnede fælles vision. Den frihed under ansvar er betydningsfuld.

Næste artikel i denne miniserie handler om ”Vores identitet – hvem er vi og hvorfor er vi her?

Rigtig god Weekend

Erik Schwensen, Redaktionschef v. Danske Digitale Medier A/S