https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

I Fredericia Kommune har man siden 2021 haft en aftale med Marius Pedersen A/S omkring indsamling af dagrenovationsaffald. Før det udbud, som Marius Pedersen A/S vandt, kunne man vælge mellem flere beholderstørrelser, hvilket gav en anden pris til forbrugeren. Samtidig er der ikke taget stilling til klimaet.

I Fredericia Kommune fungerer affaldshåndteringen med en flat rate-model, hvor hver husstand betaler en fast årlig afgift for affaldshåndtering. Dette betyder, at uanset hvor meget affald en husstand producerer, betaler de det samme beløb hvert år. Denne model gør det muligt for borgerne at have en forudsigelig omkostning for affaldshåndtering, da afgiften ikke varierer med mængden af affald, mener kommunen. Men det betyder også, at nogle kommer til at betale for at få hentet halvtomme spande. Det drejer sig om de husholdninger, hvor der ikke er så mange beboere. Samtidig er det ikke en prioritet, om folk skal have en gulerod for at producere mindre affald:

Man betaler det samme, selv hvis man sparer på både plast, pap og andre skadelige affaldstyper. I forbindelse med research af denne artikel, har kommunen slet ikke beskæftiget sig med de miljøproblemer, der ligger i ordningen:

Den faste afgift dækker en række tjenester, herunder indsamling, transport, sortering, genbrug og bortskaffelse af affald. Dette kan også omfatte særlige afhentninger som storskrald og haveaffald. For kommunen medfører denne model en forenkling af administrationen, da der ikke er behov for at måle og registrere den præcise mængde affald for hver husstand. Men dermed afskærer man sig også muligheden for at tilgodese de fornuftige borgere, der forsøger at skåne miljøet ved at producere mindre affald.

I Fredericia Kommune er det Marius Pedersen A/S, der står for opgaven. De vandt udbuddet, der blev offentliggjort tilbage i maj 2020, og startede med opgaven den 1. juli 2021.

– Ordregiver har option på forlængelsen et vilkårligt antal gange af et vilkårligt antal måneder ad gangen op til 3 år. Forlængelse sker på uændrede vilkår. Eventuel forlængelse vil blive meddelt leverandøren skriftligt senest et halvt år inden kontrakten ophører inklusiv tidligere aktiverede forlængelser, siger afdelingsleder af Affald & Genbrug i Fredericia Kommune, Kim Ankjær Nielsen.

En ændring af den nuværende model vil altså først kunne komme på tale ved et nyt udbud.

– Med udgangspunkt i et scenarie med offentliggørelse af udbud et års tid før kontraktstart og med udgangspunkt i, at vi har en eksisterende udbudsskabelon, der kan foretages eventuelle justeringer til, vil arbejdet med et kommende udbud tidligst ske omkring ultimo 2024/primo 2025. Det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, om der offentliggøres et nyt udbud medio 2025, forklarer Kim Ankjær Nielsen.

Christian Bro og Kim Ankjær på genbrugspladsen i 2021. Foto: AVISEN

Forbrugerne betaler det samme uanset mængden af affald

Som det er i dag, med den nuværende aftale, betaler forbrugeren det samme uanset antallet af personer på matriklen og mængden af affald. Sådan var det ikke før den nuværende aftale, og det er der en særlig grund til, mener Kim Ankjær Nielsen.

– Før det seneste udbud kunne man vælge flere beholderstørrelser, men det hænger sammen med, at man kun havde en beholder til restaffald, hvor man kunne supplere med en beholder til såkaldt grønt affald (vegetabilsk affald – ikke kød fx), siger Kim Ankjær Nielsen og uddyber:

– I dag er der to affaldsfraktioner (restaffald og madaffald) i én beholder. Her er 240 L beholdere standardløsningen på landsplan, fordi den egner sig bedst til to fraktioner. En mindre beholder gør det ikke i samme omfang.

To enkeltstående beholdere, som Kim Ankjær Nielsen omtaler.

Lederen af Affald & Genbrug mener dog ikke, at man kan sammenligne den gamle model med den nuværende.

– Vi kan dog ikke direkte sammenligne de to scenarier, da der før var mulighed for to enkeltstående beholdere, hvor vi i dag af hensyn til klima og økonomi har to fraktioner i én beholder, hvilket giver et helt nyt scenarie, mener Kim Ankjær Nielsen.

Fredericia Kommune har ikke taget stilling til klimaaftrykket i deres affaldsordning, så det fremgår ikke, hvilke aftryk der kunne være relevante ved alternative løsninger. Borgerne i kommunen har ikke mulighed for at fravælge ordningen.