Der er virkelig mange værdier, vi som mennesker værdsætter og holder af. Bevidst eller ubevidst styrer de vores hverdag, både hjemme og på arbejde, alene og sammen med andre. Lederens værdier præger lederstilen, som præger medarbejderne og deres adfærd og arbejdsresultater, som reelt skaber bundlinjen for alle virksomheder, foreninger m.v. Derfor er det også værdifuldt at have gode ledelsesværdier på plads. Gode ledelsesværdier er guld. Det handler denne uges artikel om.

Hvad er værdier egentligt?

Den danske ordbog definerer værdier som en ”samling af vedtagne eller uskrevne normer som tager udgangspunkt i højt vurderede kvaliteter eller idealer, og som præger eller kendetegner en bestemt nation, befolkningsgruppe, organisation eller privatperson”. Definitionen ligger tæt op ad flere andre begreber, som vi anvender, når det handler om ledelse. Begreber, som antagelser og forestillinger, overbevisninger, erfaringer, holdninger, personlighed, etik, moral og kultur, er også med til at sætte retningen for vores handlinger og prioriteringer.

Ligesom vi kan opfatte kunstig intelligens som en slags modsætning til og måske trussel mod menneskelig intelligens og eksistens (doomerisme), så kan vi opfatte penge og valuta som en slags kunstig værdiansættelse af vores menneskelige værdier (de ægte værdier). De gør vores hverdag enklere og mindre kompleks, og det bliver meget lettere at sammenligne, prioritere og træffe valg. Men vi mister og tilsidesætter de svært håndgribelige sider af de menneskelige værdier. Sider som er helt afgørende for God Ledelse.

De menneskelige værdier skal derfor have en helt særlig plads i lederskabets fundament. Ikke som én gang fastsatte værdier og normer, der støves af en gang hvert andet eller tredje år, men som levende ledelsesværdier overalt i hverdagslivet. Levende fordi vores værdier skal følge med tiden og give mening. Ikke syne hen som gamle visne vaner, men værdier som er en naturlig del af vores visioner.

Ledelsesværdierne danner en fælles referenceramme for og forestilling om, hvad der er værd at kæmpe for i det fællesskab, som vi er en del af.

Ledelsesværdierne skal begrundes ud fra deres betydning og ud fra de konsekvenser, som værdierne har for den måde, vi udfører ledelse på. Værdierne viser sig i vores handlinger og adfærd, og enhver lederhandling skal derfor altid begrundes ud fra de fælles fastsatte ledelsesværdier. Ledelsesværdierne skal kunne mærkes og ses.

Hvorfor er værdier vigtige?

De værdier, som det enkelte menneske, og dermed den enkelte leder, bevidst eller ubevidst har eller tilegner sig gennem livet, sætter grænserne for den enkeltes hverdagsliv. Bevidstgør vi vores værdier overfor os selv og andre, så skaber vi grobund for at udvikle et meningsfuldt liv sammen med andre. Værdierne gennemsyrer vores handlinger og adfærd, de er kulturskabende og kulturbærere både for samfund, virksomheder og foreninger.

I den verden vi lever i, som er præget af kompleksitet, uoverskuelighed, usikkerhed, kaos og tilfældigheder, er behovet for grundlæggende, robuste og levedygtige værdier stadigt stigende. I sådan en verden har vi ikke brug for flere regler, stramme restriktioner og regulerende indsatser. Vi kan ikke altid ”gøre som vi plejer”.

I dag har vi derfor brug for en værdibaseret ledelsesstil, der er baseret på et værdigrundlag og et værdi-sæt, der både udfordrer vores forældede vaner og samtidig skaber en meningsfuld robusthed henimod de visioner, som vi har for vores samfund, virksomheder og foreninger, hvad end de måtte være.

Lederens værdigrundlag

Lederens værdigrundlag er kontekstafhængig. Værdigrundlaget afhænger af det politiske ståsted, den religion, den kultur, og arven og miljøet, som vi kommer fra og lever vort liv igennem hele livet. De enkelte værdiers betydning og prioritering ændrer sig og varierer med konteksten og med tiden. Variationen bliver størst, når verden omkring os forandrer sig dramatisk, fx fra ro og fred til kaos og krig. Nogle værdier er dog mere konstante og af mere blivende karakter, og for lederen måske de vigtigste at få styr på.

I denne artikel har jeg mulighed for at uddybe fire af dem, som eksempler til inspiration for dannelsen af egne værdisæt.

Åbenhed og gennemsigtighed

Al lederadfærd bør være præget af mest mulig åbenhed og gennemsigtighed. Det gælder lederens overvejelser, beslutninger og gennemførelse af sin daglige ledelse. Ja, i hele sin ledelsesadfærd, kun undtaget personalemæssige hensyn af hensyn til de involverede og øvrige strengt nødvendige og kontekstafhængige sikkerhedshensyn.

Tillid og troværdighed

Tilliden og troværdigheden er en af de mest afgørende værdier for succesfuld interaktion mellem mennesker. I særdeleshed for lederens gennemslagskraft. Tillid og troværdighed er både en meget skrøbelig, en meget dynamisk og en meget stærk værdi. Opbygning og vedligeholdelse, genskabelse og udbygning heraf er en af lederens vigtigste opgaver.

Ansvarlighed og retfærdighed

Alle skal stilles lige over for vedtagne love og regler. Det gælder høj og lav, uanset race, religion, køn og det gælder uanset, hvilken økonomi du råder over. Retfærdighed er tæt forbundet med værdien ærlighed.

Trivsel

Mental og fysik trivsel er forudsætning for et godt og meningsfuldt liv. De er forbundne kar, som gensidigt kan styrke hinanden. De bør altid tages med i lederens overvejelser og være en del af de trufne beslutninger.

Afrunding

Flere andre vigtige værdier kunne være nævnt: anerkendelse, respekt, sikkerhed, balance i livet, ydmyghed, ligeværdighed, vedholdenhed, tålmodighed, medinddragende og delegerende. Konkret anvendelse af lederens værdigrundlag er et af de allerstærkeste ledelsesværktøjer, der findes.