De seneste dage har man i dagspressen kunnet læse indlæg på baggrund af den seneste rapport på Beskæftigelsesområdet. En rapport som afgjort ikke er tilfredsstillende for Fredericia.

Vi har en lidt højere bevilling af førtidspensioner end nogle sammenlignelige kommuner. Lad mig indledningsvis slå fast, når en borger bevilges førtidspension, er det ikke en mulighed at frakende pensionen igen, med mindre borgeren ønsker det eller der er specifikke lovbestemte forhold der begrunder en midlertidig bevilling af førtidspension. Mulighederne er begrænsede pt.

Det kan dog i min optik være god måde at give borgere et pusterum. Det kan f.eks. være efter en langvarig sygdom, så der bliver plads til at komme til hægterne. Det seneste års tid er der bevilget førtidspension til rigtig mange borgere i Fredericia. Borgere som bl.a har taget den triste tur fra sygedagpenge, til kontanthjælp til førtidspension. Tilkendelserne sker efter forløb på 8 til 10år, det er på ingen måde godt nok. Disse mennesker er svigtet allerede tidligt i forløbet. Det der er også må siges at være trist er at en alt for stor gruppe af unge ligeledes fornyeligt er overgået til førtidspension. Det ved jeg dog at Ungeudvalget arbejder intenst ikke kommer til at være en fortsat udvikling.

I Beskæftigelses og Sundhedsudvalget er der iværksat forskellige initiativer, bl.a på Sygedagpengeområdet. Indsatsen her skal forbedre hjælpen til den sygemeldte inden vedkommende får det så dårligt, at en førtidspension bliver den eneste mulighed, det er der ingen tjent med. Der er selvfølgelig borgere, hvor førtidspension er den eneste rigtige løsning, sådan skal det fortsat være. De nye initiativer, som har været præsenteret og drøftet i Beskæftigelses og Sundhedsudvalget, i Økonomiudvalget og i Byrådet. Sagen er at Sygedagpengeområdet desværre har været underbemandet og underfinancieret gennem adskillige år, det rettes der nu op på. Den nuværende situation har klart været til skade for økonomien i kommunen, til skade for de syge som havde brug en bedre indsats og for de medarbejdere som har kæmpet for at give en god faglig indsats.

Desværre har fokus i en del år i for høj grad lænet sig op ad den konjunkturbestemte stigning i beskæftigelsen som også har fået Fredericia op på landsgennemsnittet . Et andet initiativ som Beskæftigelse og Sundhedsudvalget samarbejder med bl.a erhvervslivet om er at undersøge muligheden for etablering af nye socialøkonomiske virksomheder, som bedre rumme medarbejdere med en mindre erhvervsevne. Drøftelsen af muligheden for at genoptage tilkendte førtidspensioner har til nu været behandlet på to møder i Beskæftigelses og Sundhedsudvalget, hvor forvaltningen grundigt har gennemgået lovgivningen, ligeledes har strategien på Sygedagpengeområdet været behandlet og besluttet og sendt videre i enstemmighed. Noget tyder dog på, at ikke alle udvalgsmedlemmer helt har forstået, hvad sagerne har indeholdt eller hvad der er besluttet.

Det vil jeg som Udvalgsformand gerne beklage og gøre mit til at sikre, at vi tager sagen op på næste møde i udvalget så alle kan være godt klædt på, her vil der også være ekspertbistand til stede fra styrelsen.

Connie Maybrith Jørgensen;

Formand for Beskæftigelse og Sundhedsudvalget

Byrådsmedlem for SF