Børne- og Skoleudvalget, ledet af formand Ole Steen Hansen fra Socialdemokratiet og næstformand Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten, meddeler her til aften, at budgettet ikke holder. De ser ind i et merforbrug på hele 36,5 millioner kroner, hvilket er en forværring på 13,5 millioner kroner siden første økonomiopfølgning.

Den anden budgetopfølgning i Fredericia Kommune viser et samlet merforbrug på hele 36,5 millioner kroner på Børne- og Skoleudvalgets serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget efter eventuelle godkendte budgetændringer for 2024. Der er tale om en forværring på 13,5 millioner kroner i de forventede merudgifter siden 1. budgetopfølgning.

Ole Steen Hansen (A). Foto: AVISEN

– Det var kendt, at vi ville komme ud med et underskud i år, men nu ser det ud til, at det underskud bliver større end forventet. Vi ser ind i et merforbrug på skole- og familie- og børneområdet. Merforbruget skal ses i lyset af stigende priser på tilbud for børn inden for det specialiserede område, og samtidigt ser vi en voldsom vækst i antallet af børn og unge i Fredericia, som har det så svært at de anbringes udenfor hjemmet. Når vi får gennemgået de sager, der er kommet ekstra ind, så er det klart, at det er familier, der skal have hjælp. Og sammenligner vi os med lignende kommuner, er vores familieområde stadig lavere finansieret til trods for de ekstra midler, der er tilført, siger Ole Steen Hansen (A) formand for Børne- og Skoleområdet.

På skoleområdet forventes der et merforbrug på i alt 8,0 mio. kr. hvilket er en forværring i forhold til 1. budgetopfølgning, hvor forventningen var et samlet merforbrug på 3,5 mio.kr.

Der forventes også et merforbrug på op mod 29,0 mio. kr. på Familieafdelingens budgetområde, hvilket er en forværring på 9 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning.

Desuden ser genberegning af dagtilbudstakster for de forgangne år ud til at give merudgifter i år på ca. 1 mio. kr. i forhold til, hvad der er budgetteret med.

Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten Fredericia. Foto: AVISEN

– Det er ikke kun en Fredericia-udfordring, men en stigning i sager og udgifter, som vi ser i hele landet i disse år. Vi har mange flere børn og familier, der har brug for hjælp. Selvfølgelig skal de have den hjælp, de har brug for. Det er ikke et område, hvor vi bare kan stoppe med at bruge penge. Det bliver meget svært at dække merforbruget på børneområdet med den økonomi, der er uden, at det går ud over andre områder som folkeskole og daginstitutioner. Og det, tror jeg, at vi alle meget gerne undgå. Så jeg er meget bekymret, siger Cecilie Roed Schultz næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

På det kommende udvalgsmøde vil udvalget arbejde på at finde kompenserende tiltag for at imødegå de budgetmæssige udfordringer på området.