Ved krydset Kongensgade og Nørre Voldgade ligger der et stort moderne bygningskompleks, der hedder Nestlégården. Inden det blev opført var der dog en helt særlig type virksomhed i området. I 1800-tallet blev der brygget øl! I 1858 flyttede brygger Ahlmann nemlig sit bryggeriet hertil, og fra 1879 blev det kaldt for Fæstningsbryggeriet. Der blev brygget bayersk øl, dobbeltøl og hvidtøl. Det gik godt på bryggeriet de næste år, og i begyndelsen af 1880erne var der ansat 14 arbejdere og indkøbt to dampmaskiner til produktionen.

Fæstningsbryggeriet overtog i 1880erne virksomheden Filsinger og Co.s bajersk- og hvidtølsbryggeri, som havde ti ansatte. Det var grundlagt i 1879 og lå ved Axeltorv. Dette bryggeri brændte ned, og Fæstningsbryggeriet opførte herefter et maltgøreri på grunden. Bryggeriet havde nemlig brug for en egenproduktion af malt, der var afgørende for produktionen af øl. Det tvangsspirede og tørrede korn, som malt udgøres af, gav også et restprodukt i form af mask, som kunne sælges til avlsbrugerne i byen.

Personalet ved Bryggeriet ”Fredericia”. Her ses i forreste række bl.a. brygmester Frandsen. Maskinmester V. Kameke og bogholder Christoffersen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Fæstningsbryggeriets beliggenhed ved Nørre Voldgade var praktisk, for det var tæt på voldgraven. I slutningen af 1880erne fik bryggeriet ret til at bruge en del af voldgraven, hvor man om vinteren kunne save isblokke til køling af lagerkældrene. Det var nødvendigt at nedkøle øllet, når der blev produceret bayersk øl. Isblokkene kunne gemmes i isolerede kældre, hvor de kunne holde sig i månedsvis. Bryggeriet havde et særligt ishus, der var opført af træ, udvendigt beklædt med brædder og taget dækket med tagpap. Fæstningsbryggeriet fik desuden tilladelse til at etablere en rørledning til voldgraven for at kunne hente kølevand.

I 1898 fusionerede bryggeriet i Fredericia med bryggerierne i Aarhus, Horsens og Vejle under navnet A/S Østjydske Bryggerier. Fæstningsbryggeriet fortsatte nu under navnet Bryggeriet ”Fredericia”, og blev udbygget med eget vandværk og eget elværk. Ved begyndelsen af det 20. århundrede havde bryggeriet 20 arbejdere og producerede 9.000 tønder øl årligt.

Annonce fra Fredericia Avis den 5. maj 1914, der viste Carlsbergs sejrsgang gennem Danmark. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Bryggeriet i Fredericia blev dog snart overhalet af den samfundsudvikling, som fandt sted i Danmark. I 1800-tallet var alle danske købstæder mere eller mindre selvforsynende med eksempelvis økproduktionen, men mod slutningen af århundredet, og især fra starten af 1900-tallet, kunne visse bryggerier udvidede mere og mere takket være en langt bedre infrastruktur i Danmark. En af disse ekspanderende virksomheder var Carlsberg. Derfor måtte fredericianerne den 5. maj 1914 læse denne nedslående besked i Fredericia Avis:

”Aktieselskabet Østjydske Bryggerier har, efter hvad vi erfarer, besluttet fra 1. Juni d. A. at nedlægge Bryggeriet ”Fredericia”. Direktøren for Bryggerierne, Dir. O.S.C. Møller, Aarhus har overfor os fremsat følgende Begrundelse af denne opsigtsvækkende Beslutning:

Der er i Virkeligheden mindre Grund til at undres over, at Beslutningen er taget, end over, at det først er sket nu; thi Driften af Bryggeriet har i adskillige Aar bragt Aktieselskabet Tab. Anlægget af Mineralvandsfabrikken mindskede dette Tab noget, men ikke nær tilstrækkeligt, idet Byens samlede Ølforbrug Aar for Aar er dalet meget betydeligt, medens der samtidigt er indført nye Ølsorter paa Pladsen. Fredericia har med Rette Ord for at være en patriotisk By, men stærkt lokalpatriotisk har den ikke vist sig overfor Bryggeriet. Skylden herfor ligger sikkert ikke hos Byens Næringsdrivende, men i den Ejendommelighed ved Fredericia – i Modsætning til andre Byer – at den har en stærkt vekslende befolkning. For vor Virksomhed i Fredericia har dette Forhold vist sig ødelæggende, idet Bryggeriet i ikke ringe Grad har maattet savne den Interesse og Støtte, som ethvert Bryggeri nødvendigvis maa have fra den By, det er beliggende i.

Bryggeriets nedlæggelse er her foreviget af fotograf N.C. Christensen den 23.09.1914 på Kongensgade 2-4. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

Det var jo en voldsom anklage, som direktøren for Østjydske Bryggerier rettede mod fredericianerne, at de ikke var lokalpatriotiske i forhold til deres valg af øl. Sandheden var blot den, at Carlsberg udkonkurrerede det lokale bryggeri, og meget sigende var der på den modsatte side af direktørens indlæg en annonce fra Carlsberg der viste, hvor hurtigt øllet via jernbanen kunne komme fra den ene ende af landet til den anden. De følgende 100 år har så til gengæld vist, hvor stort et aftryk Carlsberg som virksomhed har sat på Fredericia. Fæstningsbryggeriets grund i enden af Kongensgade blev først til mineralvandsfabrik, derpå mælkekondenseringsfabrik og endeligt overtaget af Nestlé. Siden blev området omdannet til beboelse under navnet Nestlégården. Fæstningsbryggeriet og andre bryggerier i Fredericia kan man læse mere om i Fredericiabogen 2019.