Byrådsmødet i Fredericia tirsdag den 02. april 2024 viste sig at indeholde to interessante emner, som kalder på en særlig plads i denne korte opsummering af byrådsmødet som derudover indeholdt andre dagsordenpunkter, hvoraf flere var lukkede for offentligheden.

Efter Borgmester Steen Wrists korte velkomst, godkendelsen af dagsordenen, og konstatering, at ingen ønskede at benytte spørgeperioden kom første interessante emne på banen.

Godkendelse af den samlede delegationsplan

På byrådsmødet blev den samlede tilrettede delegationsplan enstemmigt godkendt af kommunalbestyrelsen uden supplerende bemærkninger fra byrådsmedlemmerne. Så hvorfor er dét interessant for den almindelige borger i Fredericia og Omegn? Det er det, fordi, som det stod dagsordenspunktets sagsbeskrivelse, at:

en delegationsplan er udtryk for, hvordan kommunalbestyrelsen vil overlade udøvelsen af sin kompetence til henholdsvis de stående udvalg og forvaltningen. Delegationsplanerne giver dermed politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence samtidig med, at den understøtter et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau.  

Det vil sige, at delegationsplanen er udtryk for den vedtagne magtdeling og den tildelte beslutningskompetence både mellem kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, og magtdelingen og den tildelte beslutningskompetence mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau. Det giver således god mening med mellemrum at justere delegationsplanen i takt med erfaringsindhentningen fra det daglige politiske og forvaltningsmæssige arbejde, hvilket nedenstående justeringer også er udtryk for, når man tænker tilbage på de sager, der har været politisk og forvaltningsmæssig debat om.

Af dagordenspunktets sagsbeskrivelse fremgår endvidere:

– Følgende bemærkninger er medtaget i delegationsplanen siden behandlingen den 29. januar 2024:

  • Det er anført ved alle udvalg, at handleplaner og indsatsområder til opfyldelse af strategier og politikker forelægges til orientering ved det relevante fagudvalg.
  • Det er anført ved alle fagudvalg, at de relevante fagudvalg orienteres om eventuelle politianmeldelser inden for udvalgets område.
  • Det er anført i delegationsplanen for Kultur- og Idrætsudvalget (KIU), at Bosætning- og Turismeudvalget (BTU) skal orienteres ved samarbejdsaftaler involverende Den selvejende institution Museum Fredericia, da BTU arbejder med udviklingen af Fæstningscentret.
  • Det er anført i delegationsplanen for KIU, at der i forbindelse med behandlingen af Sports- og eventstrategien også skal ske indstilling til BTU.

– Når udvalgene behandler delegationsplanen for eget udvalg, er det væsentligt at være opmærksom på, at der under indledningen er beskrevet, at den del af myndighedsudøvelsen og den faktiske forvaltningsvirksomhed, der ikke udtrykkeligt fremgår af delegationsplanen, som henlagt til et udvalg eller byrådet, er henlagt til forvaltningen.

Det næste interessante emne var:

Initiativretssagen vedrørende ”Indførelse af procedurer for håndtering af chikane mod medarbejdere og byrådspolitikere“.

Det Konservative Folkeparti havde fremsat et forslag, der fremgår af dagsordenspunktets sagsbeskrivelse hvori de blandt andet ønsker,

– at der er klare procedurer og retningslinjer for, hvordan chikane, vold og trusler mod medarbejdere i Fredericia Kommune og byrådspolitikere håndteres.

– Det er vigtigt, at chikane, vold og trusler mod medarbejdere og politikere forebygges, men det er ligeså vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvordan konkret opståede situationer håndteres, da dette skal medvirke til at styrke sikkerheden og trygheden for ansatte og politikere.

– Både kommunens medarbejdere og byrådspolitikere kan blive udsat for chikane, vold og trusler. Der er generelle samfundstendenser der peger mod en stigning i antallet af tilfælde med chikane, vold eller trusler ligesom tonen generelt er blevet for hård, hvilket nødvendiggør særlig opmærksomhed på dette. Det gælder ved f.eks. trusler, chikane, injurier mv. fremsat personligt (ansigt til ansigt), men også trusler, chikane, injurier, bagvaskelse mv. fremsat på digitale og sociale medier.

Det Konservative Folkeparti fremsætter forslag om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget pålægger forvaltningen at udarbejde et oplæg til procedurer for, hvordan Fredericia Kommune håndterer chikane mod henholdsvis medarbejdere i Fredericia Kommune og byrådspolitikere. Forslaget skal også indeholde retningslinjer for, hvornår kommunen kan yde juridisk bistand, advokatbistand og politianmelde.

Initiativretssagen blev fint modtaget af samtlige partier i byrådet og flere byrådsmedlemmer kom med et eller flere eksempler på oplevet og selvoplevet chikane og trusler, der underbygger behovet for det fremsatte forslag.

Forslaget blev således enstemmigt vedtaget.

De sidste fire dagsordenpunkter var alle lukkede beslutningssager om selskabsforhold, ejendomshandel, køb af jord boligformål og salg af erhvervsjord. Hvornår der foreligger yderligere information om disse er p.t. ukendt, men det må forventes, at Fredericia Kommune snarest muligt udsender information herom.

Du kan se hele byrådsmøde på: https://danmarkc.tv/play/?series=58126&episode=1 og læse referatet på Fredericia Kommunes hjemmeside: https://dagsordner.fredericia.dk/vis?Referat-Byraadet-d.02-04-2024-kl.17.00&id=cb10bb52-576e-46f6-bd2e-e858a9bdce3c.