I aften mødes byrådet i Fredericia for at træffe en afgørende beslutning om Helhedsplanen for Skærbæk. Planen, som blev godkendt den 18. december 2023, har været i offentlig høring fra den 8. januar til den 19. februar 2024. I denne periode modtog forvaltningen 94 høringssvar, som spænder over en række centrale emner, herunder institutionsforhold, natur, stier, byvækst, udvikling af havneområdet, trafik og miljø.

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar anbefalet, at byrådet vedtager Helhedsplanen med enkelte ændringer. Disse ændringer omfatter blandt andet justeringer i placeringen af fælles funktioner og institutioner samt et øget fokus på børn og unges liv. Desuden foreslås det at bevare et grønt område ved Juulsminde og tilpasse havneudvidelsen i overensstemmelse med Cowi’s forslag fra 2008.

Fokus på børn og unge

De 94 høringssvar har haft en betydelig indflydelse på planens udformning. Mange borgere påpegede, at planen ikke i tilstrækkelig grad omhandlede børn og unge samt de aktuelle forhold i Skærbæks institutioner. Flere udtrykte bekymring for, hvordan institutionerne kan følge med byens vækst. På baggrund af dette har forvaltningen tilføjet et tekstafsnit om børn og unges rolle i byen og justeret planen for bedre at understøtte udbygningen af fælles funktioner og institutioner.

Der var også betydelig bekymring for natur og byudvikling. Flere borgere opfordrede til at udnytte eksisterende grønne områder til bynatur frem for byfortætning. Som følge heraf har forvaltningen besluttet at friholde området vest for skolen ved Juulsminde fra bebyggelse og bevare det som grønt område.

Udviklingen af havneområdet var et andet centralt emne i høringssvarene. Mange borgere frygtede, at en udvidelse af havnen ville have store omkostninger for natur, miljø og byens eksisterende kvaliteter. Forvaltningen har derfor valgt at følge Cowi’s forslag fra 2008 og udelukker dermed idéen om landvinding mod vest.

Trafikale problemer og miljøkonflikter blev også adresseret i flere høringssvar. Forvaltningen erkender behovet for yderligere detaljer om, hvordan nuværende og fremtidige trafikale udfordringer skal løses, men bemærker, at konkrete trafikløsninger fastlægges i forbindelse med specifikke projekter.

Helhedsplanen for Skærbæk fungerer som en mellemformsplan, der placerer sig mellem kommuneplanlægning og lokalplanlægning. Selvom planen ikke er juridisk bindende, danner den en vigtig ramme for byens fremtidige udvikling. Den skal følges op af yderligere planlægning og projektbearbejdning for at kunne realiseres fuldt ud.

Aftenens byrådsmøde i Fredericia vil være afgørende for Helhedsplanens fremtid. Forvaltningen indstiller, at planen vedtages med de angivne ændringer og bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.