Børne- og Skoleudvalget står over for en økonomisk udfordring med en budgetoverskridelse på hele 36,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024. Budgetopfølgningen afslører, at overskridelsen er steget med 13,5 mio. kr. siden den første opfølgning tidligere på året. Torsdag mødes udvalget.

Forværret økonomisk situation

Udvalgets økonomi er blevet forværret på flere fronter. Særligt skoleområdet oplever pres med en forventet overskridelse på 8 mio. kr. Udgifterne til drift og transport af skoleelever er de primære årsager til denne stigning. Forvaltningen har lagt en plan, der inkluderer stram økonomistyring og reducering af stillinger for at håndtere dette.

Endnu værre ser det ud for Familie- og Børneområdet, hvor merforbruget skønnes at nå op på 29 mio. kr. Dette skyldes et stigende antal anbringelser samt øgede omkostninger i forskellige afdelinger. Her bliver der ligeledes arbejdet på at gennemgå sager med henblik på at revisitere til egne tilbud, som en del af strategien for at mindske merudgifterne.

Ingen afvigelser på andre områder

På trods af de store udfordringer på serviceudgifterne, forventes der ingen afvigelser på overførselsudgifterne og den centrale refusionsordning. Desuden viser budgetopfølgningen en balance på Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter, hvilket er en positiv nyhed i en ellers stram økonomisk situation.

Omplaceringer på tværs af udvalg

For at skabe bedre overblik og gennemsigtighed søges der om budgetomplaceringer på tværs af udvalg. Disse omplaceringer er budgetneutrale og vil derfor ikke påvirke kommunens samlede kassebeholdning.

Kommunal Tandpleje og Dagtilbud

Der forventes en mindreforbrug på Kommunal Tandpleje, da en ansættelse af en tandlæge sker senere end planlagt. På dagtilbudsområdet forventes balance, men der holdes nøje øje med mulige merudgifter til private institutioner og justeringer af dagtilbudstakster.

Handlinger for at vende udviklingen

For at håndtere de økonomiske udfordringer på skoleområdet vil der blive udvist tilbageholdenhed i udgifterne, og antallet af stillinger reduceres yderligere. Familie- og Børneområdet vil fokusere på revisitering af borgere placeret i eksterne tilbud til egne tilbud.

Der venter en stor opgave for den socialdemokratiske formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune. Foto: AVISEN

Politisk beslutning nødvendig

Politikerne i Børne- og Skoleudvalget skal nu tage stilling til, hvordan merforbruget kan dækkes. En mulighed er at søge midler fra Investeringspuljen, hvis de foreslåede tiltag og handleplanen ikke er nok til at dække underskuddet.

Børne- og Skoleudvalget har derfor en stor opgave foran sig, hvor der skal træffes afgørende beslutninger for at få økonomien tilbage på rette spor, samtidig med at kommunens service og tilbud opretholdes på et højt niveau.