På byrådsmødet i Vejle den 17. januar blev en ny lokalplan vedtaget for Vestergade i Børkop, hvor Børkop Cykler holder til. Lokalplanen gør nu, at udvidelsen er godkendt formelt set.

Vejle Kommune har nu officielt vedtaget en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for adressen Vestergade 17 i Børkop. Dette skridt markerer en vigtig milepæl i legaliseringen af den nylige udvidelse af Børkop Cykler. Tidligere blev kommunens oprindelige tilladelse til udvidelsen underkendt af Planklagenævnet, hvilket nødvendiggjorde en ny planlægningsproces.

Den vedtagne lokalplan angiver, at området skal anvendes til en udvalgsvarebutik, specifikt Børkop Cyklers cykelforretning med tilhørende værksted og parkering. Lokalplanen forhindrer yderligere byggeri på ejendommen ud over den eksisterende struktur.

I tillæg til kommuneplanen er der fastlagt en ny kommuneplanramme for Vestergade 17, der åbner mulighed for enten boliger eller fortsat drift som en udvalgsvarebutik. Skulle ejendommen anvendes til boliger, er der fastsat en bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal højde på to etager.

Under høringsprocessen, som løb fra 13. til 27. september 2023, modtog kommunen en bemærkning, der foreslog at bevare den oprindelige kommuneplanramme og at tilbagerulle ejendommens tilstand til før udvidelsen i 2020. Dette forslag og forvaltningens respons er inkluderet i dokumentationen for den vedtagne plan.

En miljøvurderingsscreening er blevet gennemført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven, og forvaltningen har konkluderet, at planerne ikke indebærer væsentlig miljøpåvirkning. Derfor er der ikke udarbejdet en særskilt miljøvurdering.

Høringsperioden for planerne blev forlænget til ni uger, inklusive juleferieperioden, for at sikre tilstrækkelig tid til offentlig inddragelse.

Vejle Kommune har også modtaget forespørgsler om de trafikale forhold på Vestergade, og disse vil blive adresseret i forbindelse med implementeringen af den nye lokalplan. Blandt andet adresserede SF’s Lone Myrhøj de trafikale forhold, da hun tog ordet i byrådssalen.

– Det er en mærkelig sag, da det er en tilgivelse frem for tilladelse, da det allerede er sket. I klimavurderingen står der, at lokalplanen ikke giver mulighed for nyt byggeri, men det holder ikke helt, da det allerede er bygget. Men jeg retter opmærksomhed på det, hvis vi fremover arbejder med tilgivelsesprincippet. Der står også, at når man udvider et sådant sted, skal man være opmærksom på bløde trafikanter. Vi skal være opmærksomme på trafiksituationen, så der ikke opstår farlige situationer, sagde Myrhøj.

Efter Lone Myrhøjs kommentar blev lokalplanen enstemmigt vedtaget.