Af Sune Nørgaard Jakobsen, Dansk Folkeparti Fredericia.

Dette indlæg er en tydelig påpegning af de alarmerende fejl der bliver begået af Fredericia kommune i forhold til børn og voksne med handicap. Omgørelsesprocenten på henholdsvis 50% for voksenhandicapområdet og 62% på børnehandicapområdet er skræmmende høje og bør vække alvorlig bekymring hos os alle.

Læs om voksenområdet hos Social-, Bolig,- og Ældreministeriet.
Læs om børneområdet hos Social-, Bolig,- og Ældreministeriet.

Det er dybt bekymrende at tænke på, at disse tal kun omfatter de sager, der når Ankestyrelsen. Hvad med alle de fejl, der aldrig bliver rapporteret eller opdaget? Det er ganske vist ikke muligt at give præcise tal på disse fejl, men det er indlysende, at de udgør en betydelig mængde, og at de har alvorlige konsekvenser for de berørte mennesker.

Statsrevisorernes bekræftelse af, at disse fejl forhindrer mennesker i at få den hjælp, de har ret til, er en klar indikation af, at der er et systemisk problem i kommunens behandling af handicappede borgere. Det er uacceptabelt, at nogle af de mest sårbare medlemmer i vores samfund ikke får den nødvendige støtte og assistance på grund af inkompetence eller forsømmelse fra kommunen side.

Det er på høje tid, at der iværksættes effektive foranstaltninger for at rette op på denne situation.  
Kommunen skal sikre, at deres personale er tilstrækkeligt uddannet og informeret om handicappedes rettigheder og behov. Der bør straks etableres bedre overvågnings- og kontrolmekanismer for at sikre, at kommunen lever op til dens forpligtelser over for handicappede borgere.

Der skal også være større gennemsigtighed og ansvarlighed i behandlingen af klagesager og fejlrapportering. Det er afgørende, at der foretages grundige undersøgelser af fejl og læres af dem, så lignende fejl undgås i fremtiden.

Handicapområdet er en vigtig del af vores velfærdssamfund, og det er vores pligt at sikre, at alle borgere får den nødvendige støtte og hjælp, de har ret til. Det kræver handling og ændringer på både politisk og administrativt niveau. Vi kan ikke lade disse fejl fortsætte med at underminere tilliden til vores sociale system og skade de mennesker, der har brug for vores hjælp allermest.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/