Nu åbner en pulje på 32,8 millioner kroner, som skal hjælpe til, at lavbundsjorde hurtigere går fra landbrug til natur. Midlerne kan søges af kommunerne og er med til at fjerne forhindringer og forsinkelser i udtagning af lavbundsjorde.

Mange danske fjorde og indre farvande er plaget af iltsvind. Sidste sommer og efterår så vi alarmerende billeder af døde fisk og fjordbunde dækket af alger, der kvæler alt liv. Kun fem ud af 109 danske kystvande er i god økologisk tilstand, og sidste år blev der målt et rekordhøjt iltsvind i de danske fjorde.

Derfor skal der sættes mere fart på udtagning af lavbundsjorde, hvor store områder skal gå fra landbrug til natur for at mindske udledningen af næringsstoffer og CO2. Med akutpakken for vandmiljøet vil regeringen og aftalepartierne fjerne de flaskehalse og stopklodser, der forhindrer eller forsinker udtagning af lavbundsjord.

– Det vigtigste middel til at forhindre udledning af næringsstoffer til havmiljøet er at tage landbrugsjord ud af produktion. Men det går ikke hurtigt nok. Vores ekspertgruppe peger blandt andet på sagsbehandlingstiden, som en af forhindringerne. Derfor har vi netop åbnet en pulje på 32,8 mio. kr., der skal løfte kommunernes indsats for at hjælpe de landmænd, der er klar til at give noget af deres landbrugsjord tilbage til naturen. Vi skal gøre det lettere at gennemføre lavbundsprojekter, og her spiller kommunerne en central rolle, siger miljøminister Magnus Heunicke.

32,8 millioner kroner skal støtte kommunernes lavbundsindsats i 2024

Den første pulje i tilskudsordningen for ”Faciliterende lavbundsindsats” er på 32,8 mio. kr. og er åben frem til 24. maj 2024. Tilsagn forventes givet inden sommerferien.

Puljen skal understøtte kommunernes koordinerende og opsøgende indsats, og den er målrettet områder med store andele af kulstofrige lavbundsarealer og stort kvælstofindsatsbehov, for at opnå størst mulig reduktion af udledning af CO2 og kvælstof.

Den seneste status fra november 2023 viser, at 38.628 ha lavbundsjorde enten er under forundersøgelse, realisering eller færdigetableret. Hertil er der yderligere 7.300 hektar under ekstensivering. Målet er at udtage 100.000 ha lavbundsjorde fra landbrugsproduktion.

Fakta

  • Tilskudspuljen for 2024 til kommunernes faciliterende indsats består af midler fra to aftaler: Aftale om Grøn Omstilling af Dansk Landbrug (2021) og Akutpakke for Vandmiljøet. Tilskudspuljen for 2024 er på 32,8 mio. kr.
  • Der er samlet afsat 60 mio. kr. til kommunernes faciliterende lavbundsindsats. Heraf kommer 40 mio. kr. fra Akutpakken for vandmiljøet og 20 mio. kr. kommer fra Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021.
  • De 40 mio. kr. fra Akutpakken for vandmiljøet, der er øremærket til kommunernes faciliterende indsats for udtagning af lavbundsjorde er fordelt over tre år. 15 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026.
  • Regeringen og aftalepartierne bag finanslov 2024 (Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) har afsat 405 mio. kr. til en akutpakke, der skal forbedre vandmiljøet i Danmark. 80 mio. kr. blev med aftalen øremærket til at understøtte indsatsen med udtagning af lavbundsjorde. Pengene skal bruges til kommunernes faciliterende rolle (40 mio. kr.) og til lavbundskonsulenter, der skal sikre fremdrift i projekterne (40 mio. kr.). De resterende 325 mio. kr. i Akutpakken for vandmiljøet forhandles lige nu med partierne. Akutpakken skal bidrage til at opnå målene i vandrammedirektivet.