Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring.

På tre nærmere afgrænsede steder i Danmark har en række selskaber fået tilladelse til at efterforske og gå videre med undersøgelserne af, om der kan ske lagring af CO2 i undergrunden under det danske fastland på forsvarlig vis.

– Det er et vigtigt skridt, at der nu er givet de første tilladelser til CO2-lagring i undergrunden på land. CO2-lagring er afgørende for, at vi kan nå vores klimamål, og vores undergrund har de særlige kvaliteter, der skal til for at kunne lagre CO2 sikkert og forsvarligt, siger Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

Selskaberne Wintershall Dea International GmbH og INEOS E&P A/S har sammen med Nordsøfonden fået tilladelse til at efterforske ved Gassum, CarbonCuts A/S har sammen med Nordsøfonden fået tilladelse ved Rødby, og Equinor Low Carbon Solutions Denmark A/S og Ørsted Carbon Solutions A/S har sammen med Nordsøfonden fået tilladelse ved Havnsø. Der er ikke meddelt tilladelser i Stenlille og Thorning.

Den 27. juni holder Energistyrelsen et online-orienteringsmøde for borgere i de områder, hvor der er givet tilladelse til efterforskning. Læs mere i faktaboksen herunder.

Stor interesse fra selskaber
Energistyrelsen har modtaget 9 ansøgninger fra i alt 10 selskaber om tilladelse til efterforskning af CO₂-lagring i undergrunden under det danske fastland på de i alt 5 lokaliteter, der på baggrund af GEUS’ undersøgelser er vurderet særligt velegnede til lagring af CO₂.

– Vi har gennemgået projekterne meget nøje for at være sikre på, at de er realistiske og forsvarlige at gennemføre i forhold til indsamling af de nødvendige data og afdækning af risici. Derudover er alle selskaber blevet vurderet på, om de har den fornødne tekniske og finansielle kapacitet, siger Kristoffer Böttzauw.

Sikkerhed og undersøgelser
Når klima-, energi- og forsyningsministeren har udstedt tilladelserne, har selskaberne eneret til at udføre undersøgelser og yderligere dataindsamling for at blive klogere på potentialet for at lagre CO2. Hvis undersøgelserne endeligt viser, at undergrunden er egnet til kommerciel CO2-lagring, og at det vil kunne foregå sikkert og forsvarligt, kan selskaberne siden søge om tilladelse til at påbegynde lagring.

I løbet af efterforskningsperioden kan det også vise sig, at nogle af områderne ikke er egnede til CO2-lagring i kommerciel skala. I så fald kan det være nødvendigt med flere undersøgelser i pågældende område, eller det kan vise sig ikke at blive brugt til lagring. CO2-lagring kan kun tillades, hvis det kan ske miljø-, natur- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, som sikrer dette.

Enormt klimapotentiale
Tildelingen af tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land er et vigtigt skridt på Danmarks vej mod at opnå CO2-neutralitet og cementerer Danmarks position i realiseringen af den stigende efterspørgsel på CO2-lagringskapacitet.

GEUS har tidligere påvist, at den danske undergrund er særdeles velegnet til lagring af CO2, både til havs og på land, hvilket på sigt kan betyde, at Danmark kan blive kommerciel hub for lagring af CO2 fra hele Europa.

FAKTA
CCS – fangst og lagring af CO2

CCS (Carbon Capture and Storage) er den samlede betegnelse for en række teknologier, der kan fange CO2 og lagre den i undergrunden.
Kort fortalt fungerer teknologien ved at indfange CO2 fra CO2-udledende kilder som skorstene fra kraftværker, biogasanlæg og cementfabrikker.
Når CO2’en er adskilt fra røgen. vil den typisk blive afkølet og komprimeret, så den bliver flydende og lettere kan transporteres via rør, tankvogn eller skib til et velegnet lager i undergrunden CO2’ens flydende form betyder, at den nemt og effektivt kan fragtes i rørledninger under tryk.
Fangst og lagring af CO2 i undergrunden er en sikker og kendt teknologi, der har været benyttet i mere end 40 år. Danmark er langt fremme på metoden bag CO2-lagring, og i de senere år har også Norge, Nederlandene, Belgien og Storbritannien taget første spadestik til store CCS-projekter.
CO2-lagring må kun ske, hvis det er miljø-, natur- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, som sikrer dette. Energistyrelsen har været i løbende dialog med kommunerne og de lokale beboere i de aktuelle områder.
FAKTA
Energistyrelsen holder orienteringsmøde

Ønsker du at deltage i Energistyrelsens online-orienteringsmøde den 27. juni kl. 17.30 om efterforskningstilladelserne, så hold øje med Energistyrelsens hjemmeside. Her vil der blive lagt mere information og link ud snarest muligt.
Bemærk, at mødets formål er at give en kort orientering om lagring af CO2 og processen for lagring på land. Der vil være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål under mødet.
Der vil desuden blive holdt borgermøder i de aktuelle områder. Det sker på den anden side af sommerferien.