Arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 er igangsat og formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet) har særligt fokus på fremtidige boligområder, detailhandlen og nye erhvervsområder.

Med den endelige vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er fundamentet for den kommende kommuneplanrevision på plads. Det er nu blevet tid til formelt at få igangsat arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende indkaldelse af idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision

Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode, dvs. inden udgangen af 2021.

Forud for igangsætningen af kommuneplanrevisionen, skal byrådet vedtage en planstrategi.

Planstrategien skal udpege, hvilken retning byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i. Planstrategien er dermed en vigtig strategi for den langsigtede udvikling i Fredericia og for kommuneplanlægningen.

Planstrategien fokuserer på den strategiske og fysiske planlægning, og er derfor rettet mod de fysiske strukturer, arealanvendelser mv. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033. 

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev vedtaget 7. oktober 2019 af Fredericia Byråd. Da dele af planstrategien er fælles for alle 7 kommuner i Trekantområdet, blev planstrategien offentlig bekendtgjort samtidigt for alle 7 kommuner i Trekantområdet den 5. november 2019. 

Det er nu tid til formelt at igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2021-2033. 

Siden 1994 har kommunerne i Trekantområdet haft et kommuneplansamarbejde. I dag samarbejder Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner om såvel planstrategi som kommuneplan. Konkret udmøntes samarbejdet i nogle fælles dokumenter, der omfatter hele Trekantområdet, og nogle lokale dokumenter, som udelukkende omfatter Fredericia Kommune.

Planstrategi 2019 består af to dele:

 • En fælles del for Trekantområdet (Trekantområdets Strategi for vækst og attraktivitet)
 • En lokal del for Fredericia Kommune (Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune).

Kommuneplan 2017-2029 består ligeledes af to dele:

 • Trekantområdets fælles hovedstruktur og retningslinjer, som indeholder de overordnede mål og handlinger for hele Trekantområdet med tilhørende retningslinjer og redegørelser.
 • Fredericia Kommunes lokale hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger for Fredericia Kommune med tilhørende lokale retningslinjer og redegørelser samt rammer for lokalplanlægningen.

Med den samlede Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet er det besluttet, at Kommuneplan 2017-2029 skal delvist revideres. En del af den gældende kommuneplans indhold vil derfor blive genvedtaget for en ny 4-års-periode.

Den fælles del af planstrategien (Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet) fastlægger en samlet strategi for kommunerne i Trekantområdet. Den fælles strategi disponeres ud fra fire spor: ”Erhvervsudvikling”, ”Arbejdsmarked og uddannelse”, ”Bosætning, kultur og oplevelser” og ”Mobilitet og forsyning”.

Derudover er der identificeret en række strategiske temaer, som den kommende fælles kommuneplan skal revideres ud fra. Temaerne er følgende:

 • Grøn omstilling
 • Turisme
 • Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
 • Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
 • Potentiel natur
 • Strategisk planlægning for landsbyer

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune sætter fokus på syv temaer, som alle udgør centrale elementer i kommunens videre fysiske og strategiske udvikling: Temaerne omhandler:

 • Bymidten
 • Bosætning
 • Erhverv
 • Detailhandel
 • Infrastruktur og mobilitet
 • Natur. Landskab og friluftsliv
 • Klimatilpasning

I den lokale planstrategi er der under hvert tema nævnt en række specifikke emner, som skal indgå i den kommende kommuneplanrevision.

Ud over den tematiske revision af fælles og lokal kommuneplan, vil der ligeledes pågå en opstramning og revurdering af både indhold og opdeling mellem den fælles og lokale kommuneplan.

Derudover vil kommuneplanen blive ajourført og opdateret i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af den fælles Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

Den formelle igangsætning af kommuneplanrevisionen vil ske med en tilhørende foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision indenfor rammerne af de vedtagne revisionsemner. Foroffentlighedsfasen kunne evt. tilrettelægges, så den understøtter en mere målrettet borgerinvolvering indenfor nogle særlige emner, som vil blive defineret nærmere i den kommende tilrettelæggelse af kommuneplanrevisionen.

Ikke bare papir på en hylde

Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist, ser frem til arbejdet der skal laves, da det er område, som han brænder for.

“Det er især interessant at kigge på fremtidige boligområder, detailhandlen, grønneområder og erhvervsområder. For mig er det noget af det allermest spændende arbejde. Det er en proces over år, hvor man i flere omgange som borger er involveret. Jeg håber, at folk vil engagere sig meget i den del. Det er et vigtigt dokument fir en kommune, og det er ikke bare papir på en hylde,” siger han til Fredericai AVISEN og kommer ind på punkter han specielt ser frem til:

“Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke har speciel mange muligheder for parcelgrunde. Det er en bunden opgave vi skal have kigget på i den her kommuneplan. Jeg synes også, at det er en bunden opgave at kigge på detailhandlen. Det er både midtbyen og handelscentrene udenfor byen. Internethandlen er i voldsom vækst, hvor det i en årrække er gået udover særligt specialbutikker, men nu er det også dagligvarer og andre ting. Der synes jeg, at vi skal have nogle stærke handelscentre i en stærk midtby og i de andre dele af byen. Det kan ikke stå alene med butikker, og vi skal tænke os om, hvis vi skal bevare den position vi har nu,” slutter Steen Wrist.

http://shelovesyou.dk/

SKRIV EN KOMMENTAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her