Blandt Venstres medlemmer af Fredericia Byråd er der ingen tvivl om at Fredericias sundhed skal opprioriteres nu. Under valgkampen lovede man at gå i arbejdstøjet og derfor præsenterer Venstre nu et udspil på sundhedsområdet, som de vil i dialog med de øvrige partier om. Peder Tind ønsker at sætte en dagsorden i Fredericia. Den samlede Venstre-gruppe i Fredericia var derfor samlet mandag med henblik på at lancere deres ideer til en forbedret sundhedsprofil for Fredericia.

– Vi har netop fået en sundhedsprofil. Det har alle kommuner. I Fredericia er vi udfordret på flere parametre. Vi bevæger os for lidt. Vi synes at det er vigtigt, at man lægger nogle langsigtede perspektiver og løsninger for fremtiden, siger Peder Tind.

Der er i Fredericia relativt flere der ryger end i kommunerne omkring byen. Derfor vil Tind sende et signal til omverdenen om, at det vil man gøre mere ved. Blandt andet ved at forbyde rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler:

– Vi skal tale hele sundhedsdagsordenen ind i visionen for fremtidens Fredericia. Vi skal gerne leve sundere og længere som fredericianerne. Det her udspil er ikke det endelige bud. Alle andre partier kan sikkert se sig selv i noget af det. De har sikkert også andre forslag, som de kan byde ind med. Men vi spiller ud for at sætte en dagsorden. Lad os tale mere sundhed. Lad os tale fremtid.

Visionen frem mod 2032 er ifølge Venstre mere bevægelse. Det er en af Niels Martin Vinds hjertebørn. Han mener det handler om at skabe nogle gode rammer for at man kan bevæge sig med glæde.

– Nu står vi ved Østerstrand, hvor det er fantastisk. Jo flere steder vi kan få, hvor der er den slags mulighed, desto bedre. Det inkluderer også at få flere vandreruter. Vi skal have branded os på alle de fede muligheder vi har med vores fantastiske natur, siger Niels Martin Vind.

Han fornemmer at der er stor velvilje i byrådet omkring ideerne. Han tænker også udspillet ind i de udvalg, hvor han sidder med, eksempelvis bosætning og turisme, hvor han mener det er et vigtigt konkurrenceparameter.

– En del af de ting vi forslår, koster ikke så mange penge. En af overskrifterne i vores udspil er inddragelse af borgerne. Det gik vi til valg på. Vi vil forfølge det punkt i hele den her valgperiode og skubbe på for at der kommer inddragelse af borgerne i kommunen. Det kan man også se i vores udspil. Vi vil ikke bare komme og lægge ting ned over idrætsrådet og sige, hvad de skal. Vi vil have dem med ind og være med til at udvikle på tingene.

Venstre gruppe tror på at de kan få opbakning til mange af de punkter, de har med i deres sundhedsudspil.

Her er Venstres sundhedsudspil “Sund og glad gennem livet” i hele dens ordlyd:

Venstre vil arbejde for følgende mål

 1. Bevægelse i naturen. Vi skal udnytte vores kommunes uovertrufne potentiale til aktiv bevægelse i naturen. Der skal små markeringer og kort over vandreture flere steder. Det gælder fra Trelde Næs til Skærbæk strandsti. Beboerforeningen i Bredsted-Pjedsted har fx
  med frivillige kræfter lavet en folder over vandreture. Mulighederne for vandring, mountainbike, paddleboard og andre udendørs aktiviteter skal synliggøres på diverse sites. Active Living skaber turisme og bosætning, samt giver sundere fredericianere og glade
  fredericianere.
 2. Bedre rammer for uorganiseret idræt. Vi skal skabe endnu bedre rammer for uorganiseret idræt. De kommende 4 år bør der i et tæt samarbejde med Fredericia Shopping etableres små aktivitetsområder i byrummet, så uorganiseret bevægelse bliver let tilgængeligt. Vi tænker ikke i voldsomme konstruktioner, men visuelt pæne aktivitetsarenaer som miniudgaver af aktivitetspladsen ved Sundhedshuset eller foran Fredericia Idrætscenter. Vi bør synliggøre vores eksisterende pladser fx ved Gasværksgrunden med pæne vejvisningsskilte i byen og ordningen med lån af udstyr hos engagerede forretningsdrivende som Streetfood skal brandes.
 3. Mere støtte til idrætsforeningerne. Der er sket et markant fald i hvor mange fredericianere, der dyrker idræt. Derfor bør vi opprioritere og tilføre flere ressourcer til idrætsforeningerne gennem Idrætsrådet. Foreningsfællesskaber fastholder borgerne i bevægelse. Det gælder fra børneidræt til gåhold for ældre. Foreningerne skal have mulighed for hjælp til at udvikle nye tilbud, FX socialbold, hvor man kan dyrke idræt i ungdomsalderen uden, at der er træning 3 gange om ugen med turneringsdeltagelse som fokus. Gåhold med socialt samvær, frisk luft og bevægelse er medicin med livskvalitet.
 4. Mental trivsel. 18,6% af fredericianerne vurderer at have et dårligt mentalt helbred, og det er en fordobling på 11 år. Idræts- og kulturforeninger og de mange sociale foreningers tilbud, hvor frivillige kæmper for at nedbringe ensomhed, mistrivsel og skaber glæde gennem bevægelse i fællesskaber, bør synliggøres yderligere. Der skal også et øget fokus på mulighederne for motion for borgere med handicap. Det er et vigtigt fokusområde for Venstre at få alle med, da der er ulighed i sundhed. Venstre vil arbejde for, at Fredericia får etableret et Parasportsråd, som skal danne rammen omkring udvikling af flere og nye idrætstilbud og for borgere med fysiske og psykiske handicaps. Der bør samarbejdes målrettet med erhvervslivet og Business Fredericia om workshops omkring forebyggelse og formindskelse af sygefravær, hvilket også skal prioriteres højt i den kommunale sektor.
 5. Medindflydelse og involvering. Medindflydelse og involvering skaber tilfredshed og mental sundhed. Lokalråd og beboerforeninger skal opleve en åben forvaltning og lyttende politikere. De steder specielt i byen, hvor der ikke er lokalråd, vil vi arbejde for at få etableret disse, der kan komme med forslag til forbedringer i lokalområdet, og etablere fællesskaber i området. Det kan fx være gåture, fællesspisninger eller nabohjælp, der mindsker ensomheden.
 6. Inklusion og trivsel. Sundhedsprofilen viser, at flere og flere har et dårligt mentalt helbred og vi ved, at det også gælder for børn og unge. Det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved. Vi skal forebygge, sætte meget tidligere ind og sikre, at vi giver vores børn og unge det rette tilbud. Vi skal arbejde på tværs, fordi vi løser bedst opgaven ved at arbejde sammen – kommune, region, de praktiserende læger og civilsamfundet. Vi skal gøre op med den høje inklusion i folkeskolen ved at oprette flere mellemtilbud og sikre, at alle som har brug for
  en specialskoleplads også får en plads. Det er både godt for barnet, der har særlige udfordringer, men også for de andre børn i klassen, som dermed ikke bliver påvirket af et uhensigtsmæssigt læringsmiljø. Vi skal give børnene det rette tilbud hurtigere og overgangen skal være bedre, så vi miniminerer perioden hvor barnet/den unge ikke er i skole og dermed også sikrer, at deres mentale helbred ikke bliver forværret. Vi skal reagere tidligere på tegn på mistrivsel, skoleværing, angst, spiseforstyrrelser mv. og derfor foreslår
  Venstre, at der ansættes en psykolog, som kan tage hånd om barnet og familien, inden det går galt. Venstre foreslår også, at vi tilslutter os Region Syddanmarks tiltag om ‘Fremskudt Funktion’, som handler om at psykiatrien, kommunen og den praktiserende læge mødes med barnet/den unge og forældrene for sammen at lægge en plan for at hjælpe barnet/den unge ud af mistrivsel.
 7. Rygning skal mindskes. Ifølge Sundhedsprofilen ligger andelen af fredericianere, der ryger, klart over landsgennemsnittet og antallet af rygere flader ikke ud på samme måde som i andre kommuner. Rygning giver kortere levetid og mere sygdom, blandt andet er der en stor risiko for at få lungekræft, eftersom mere end 90 % af lungekræfttilfældene skyldes rygning. Det skal vi handle på politisk og derfor foreslår Venstre, at de kommunale arbejdspladser skal være røgfrie, hvilket betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden på matriklen. Der skal følges op af tilbud om kurser i rygestop. Desuden bør der være mere oplysning til de unge om konsekvenserne ved rygning og det eskalerende forbrug af snus fx ved at bruge de sociale medier mere målrettet. Endvidere kan Sundhedshuset bruges som
  formidlingssted.