Vejle Kommune går i uge 34 i gang med at skabe faunapassage ved Brøndsted Mølle. Projektet gennemføres for at skabe fri passage til 28 km vandløb for fisk og vandløbsinsekter. I forbindelse med projektet vil et anlægsarbejde spærre for trafikken ved Brøndsted Møllevej i to uger. Der vil blive skiltet med omkørsel.

I flere hundrede år har mennesker bygget såkaldte opstemninger i de danske vandløb. Formålet med opstemningerne har gennem tiden været bl.a. at udnytte vandets kræfter i produktionsøjemed f.eks. til mølledrift. Men opstemningerne har haft den konsekvens, at vandet er blevet bremset, så der ikke længere er et sammenhængende forløb fra kilde til udløb i fjorden eller havet. Det er sådan en opstemning, som Vejle Kommune nu fjerner i Skærup Å.

Hvorfor gennemføres projektet?

Brøndsted Mølle ligger ved Skærup Å neden for Børkop by. Opstemningen ved Brøndsted Mølle, der er 3,5 meter høj, udgør en spærring for vandrende fisk og smådyr. Allerede i 2012 købte Vejle Kommune opstemnings- og indvindingsretten ved Brøndsted Mølle netop med det formål at skabe fri passage her. Når projektet er færdigt, er der fri adgang til 28 km målsat vandløb for fisk og vandløbsinsekter.

Søen ved møllen bibeholdes

Brøndsted Mølle er omtalt første gang i 1578, da staten overtog møllen. Den nuværende møllebygning er opført i 1866. Det har derfor været vigtigt for Vejle Kommune også at tage de størst mulige hensyn til kulturmiljøet. Dette gøres bl.a. ved, at der bibeholdes en sø ved møllen, ligesom møllestrømmen bevares. Det anlægsarbejde, der følger i kølvandet på skabelsen af faunapassagen, vil blive fulgt nøje af Vejle Museerne, da der i forbindelse med gravearbejdet kan fremkomme rester af gamle mølleanlæg.

Annette Bonde, miljømedarbejder ved Teknik & Miljø, Vejle Kommune, fortæller:

”Møllesøen er i dag sandfyldt og kraftigt indsnævret. Nu bliver den renset op og reetableret som en mindre sø, hvor vandspejlet ligger længere nede i forhold til terrænet end hidtil. Uden om den nye sø etableres et nyt vandløb, der kan føre hele åens vandføring. Omkring møllen vil de fysiske forhold i vandløbet blive forbedret på en ca. 750 meter lang strækning.”

Brøndsted Møllevej spærres i to uger

I forbindelse med anlægsarbejdet ved skabelsen af faunapassagen ved Brøndsted Mølle, skal der udskiftes et rør under Brøndsted Møllevej, som derfor bliver spærret i ca. 2 uger. I denne periode vil der blive skiltet med omkørsel. Anlægsarbejdet forventes at tage 4-6 måneder. Når projektet er færdigt, vil den resterende del af Brøndsted Møllevej blive asfalteret i 2016 eller 2017.

Faktaboks

Faunapassagen er et led i gennemførelsen af statens vandplaner, der bl.a. skal sikre god tilstand i vandløb for smådyr, fisk og vandplanter.

Projektet har fået tilskud fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, samt Miljø- og Fødevareministeriet.