Fra 1. januar 2016 blev virksomheders og foreningers muligheder for at benytte de kommunale indsamlingsordninger for affald forringet. Fra den dato måtte de ikke længere benytte den kommunale indsamlingsordning for organisk affald. Det oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Konsekvensen af ændringen

I december 2015 meddelte Energistyrelsen, at fortolkningen af Affaldsbekendtgørelsen med virkning fra 1. januar 2016 helt afskar kommunerne fra at indsamle organisk affald hos virksomheder og foreninger. Alle virksomheder og foreninger har nu pligt til at udsortere det organiske affald.

På den baggrund har Vejle Kommune rettet henvendelse til KL og gjort opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder ved denne nye fortolkning.

”Vi frygter, at ændringen vil medføre, at der udsorteres mindre organisk affald som en direkte konsekvens. Adskillige virksomheder har allerede frameldt sig de kommunale indsamlingsordninger, som de ser som væsentligt forringet” udtaler Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget.

Hvem kommer især i klemme?

Der er især tre grupper af erhvervsdrivende, som Vejle Kommune frygter kommer i klemme med den nye fortolkning af Affaldsbekendtgørelsen:

  • Mindre erhvervsdrivende med begrænsede mængder affald, som f.eks. små butikker beliggende i stueetagen af etageejendomme med boliger. Her kan man få hentet alle affaldstyper undtagen organisk affald. De vil have svært ved at lave en gunstig aftale med en privat aktør omkring afhentning af organisk affald.
  • Efterskoler, højskoler og lignende, hvor elever og personale med bopæl på adressen kan få hentet alle affaldstyper, men hvor skolens erhvervsdel ikke kan få hentet organisk affald af kommunen.
  • Foreninger som f.eks. spejdere, der betragtes som erhverv. Med den nye fortolkning af Affaldsbekendtgørelsen kan de kun få hentet restaffald af kommunen og skal altså selv finde private aktører til de øvrige affaldstyper.

Vejle Kommune ønsker Affaldsbekendtgørelsen ændret

Ovenstående problemstillinger har været drøftet politisk i Vejle Kommune, og det har resulteret i en henvendelse til KL’s formand for Teknik- og Miljøudvalget med et ønske om, at Affaldsbekendtgørelsen ændres, så kommunerne får adgang til at indsamle organisk affald hos, som minimum, ovennævnte typer virksomheder og foreninger. Dette vil sikre en fortsat høj udsortering af organisk affald.

Der er håb forude

Tilbagemeldingen fra KL er imidlertid positiv. De forstår problemstillingen og vil arbejde på en ændring af reglerne, således at kommunerne fremover vil have mulighed for også at indsamle organisk affald hos erhvervsdrivende. Disse forhandlinger forventes at starte efter sommerferien eller senest i efteråret 2016.

Faktaboks

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL’s formål at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver.