By- & Planudvalget besluttede d. 9 september, at sende ansøgning om landzonetilladelse til etablering af urnebegravelsesplads /skovgravplads i høring. I høringen er der modtaget bemærkninger fra 9 ejendomme.Teknik & Miljø finder, at der er grundlag for at meddele landzonetilladelse med vilkår.

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning fra Morten G. Schou og skovejer Sven G. Schou om etablering af urnebegravelsesplads med placering i privatejet skov på Hagenørvej 57, 7000 Fredericia.

Ejendommen er beliggende i landzone hvorfor der kræves landzonetilladelse jf. lov om planlægning §35. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbrug og skovbrug, og at sikre en klar afgrænsning mellem land og by. Inden der vil kunne meddeles tilladelse til det ansøgte, skal sagen sendes til orientering i 2 uger til naboer og øvrige høringsberettigede jf. Planlovens § 35 stk. 4.

På By- & Planudvalgets møde den 9. september 2018 besluttede udvalget, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af urnebegravelsesplads, hvis der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i naboorienteringen, og under forudsætning af, at Byrådet godkender etableringen af urnebegravelsespladsen.

Byrådet vedtog på sit møde den 8. oktober at godkende etablering af urnegravplads. Ansøgningen har på denne baggrund været sendt i naboorientering.

Der kom indsigelser fra ni ejendomme på Hagenørvej 9 Indsigelserne drejer sig om følgende:

 • Drift
 • Adgangs- og vej forhold 
 • Jagt
 • Parkering
 • Indretning
 • Støj
 • Affald
 • Tinglysning
 • Afstand til beboelse
 • Værditab på naboejendomme
 • Dyreliv
 • Høringer

Der har efterfølgende været fortaget partshøring af ansøger, som har ind sendt sine bemærkninger.

Teknik & Miljø vurderer på denne baggrund, at der kan være grundlag for at meddele en landzonetilladelse med vilkår.

Teknik & Miljø indstiller,

 1. at der meddeles landzonetilladelse til etablering af urnegravplads.
 2. at der stilles vilkår om at gravpladsen max må indeholder 600 pladser.
 3. at pladserne etableres indenfor det på kort angivne areal.
 4. at de gældende betingelser for brug af natursti overholdes.