By- og Planudvalget besluttede her til aften at sige nej til en dispensation vedrørende 141 boliger på Mosegårdsvej. Arkitekt firmaet Luplau og Poulsen har søgt om tilladelse til opførelse af 141 boliger på ejendommen beliggende Mosegårdsvej 5.

Bebyggelsen varierer fra 2 til 4 etager og organiseret i tre områder med hver sin identitet. Nord for Mosegårdsvej og øst for Jomfruskoven ønsker man at placere tre punkthuse i 4 etager med delevenlige boliger på ca. 60 m².

På den åbne grønning i midten af området ønsker man at placere fem større punkthuse i 4 etager med boliger i varierende størrelser fra ca. 74 – 93 m². Disse orienterer sig ud mod det store grønne fællesareal med legeplads, træer, dam og plads til aktivitet og ophold.

I den sydlige del af området ønsker man at placere 16 rækkehuse på 108 m². Boligerne orienterer sig forskelligt på grunden, men har alle deres primære udeophold mod syd og vest.

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 291 som bl.a. fastsætter følgende bestemmelser som ansøger søger dispensation fra:

 Nuværende lokalplan siger: § 5.2. Der anlægges to boligveje med tre vendepladser.

Læs også

Ansøger ønsker, at der udover de lokalplanen udlagte veje, at anlægge en forbindelsesvej med parkering langs det østlige skel for, at undgå parkering langs Mosegårdsvej og sikre et bedre flow i området. Nuværende lokalplan siger: § 5.6. I lokalplanområdet skal der etableres mindst 1½ parkeringspladser pr. bolig. Parkeringsarealer etableres i tilknytning til boligvejene og i tilknytning til lokalplanens nordlige afgrænsning langs Mosegårdsvej, i princippet som vist på kortbilag 1.

Ansøger ønsker dispensation til kun at etablere 1 parkeringsplads pr. bolig, til de 3 punkthuse som er beliggende nord for Mosegårdsvej. Disse punkthuse indeholder delevenlige kollegieboliger og da disse mindre boliger på ca. 58 m2 erfaringsmæssigt har et mindre behov for parkeringspladser ansøges om kun at etablere 1 parkeringsplads pr. bolig. 

Nuværende lokalplan siger: § 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for lokalplanområdet som helhed. Der kan maksimum etableres 90 boliger. 

Ansøger ønsker at opfører 141 boliger, med baggrund i et ønske om en variation af boligstørrelser, for at tilgodese et bredt udsnit af befolkningen. Lokalplanens bebyggelsesprocent overskrides ikke.

Nuværende lokalplan siger: § 7.2. Nye bygninger skal placeres indenfor byggefelterne A og B som vist på kortbilag 1. Etageboligbebyggelsen opføres som forskudte kædehuse, hvor der sikres passage mellem husene med jævne mellemrum

Ansøger ønsker at fastholde lokalplanens princip om forskudte og vinklede bygninger, hvorfor der kommer mindre overskridelser af de organiske formede byggefelter. Princippet om forskudte huse, hvor der sikres passage mellem husene med jævne mellemrum fastholdes.

Nuværende lokalplan siger: §9.4. Der fremsendes plan for skærmende og sammenhængende beplantning i lokalplanens østlige skel til Byrådets godkendelse, i princippet som vist på illustrationsplanen, kortbilag 2.

Naboskel er i dag markeret, som en tæt bøgeplantning der står flot såvel sommer som vinter og samtidigt skærmer for billygter. Derudover står der forskellige typer træer på nabogrunden mod skel – Birketræer, rødtjørn mm. Ansøgers intention er at fastholde bøgepur i naboskel, og plante en trærække i et bælte langs skel i sammenhæng med parkeringen. Der kan i bilag beplantning ses billede og tegning fremsendt omkring afskærmning.

Bekymrede borgere

Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. november at sende ansøgningen i naboorientering. Her indkom der 6 høringssvar, hvoraf de 2 er fra flere husstande.

Høringssvarene drejede sig alle om bekymringer for de trafikale forhold. Derudover omhandler høringssvarene også, at man ikke ønsker byggeri i 4 etager, et større antal bolig enheder, bebyggelsesprocent, byggeri så tæt på skoven, antal parkeringspladser og beboer sammensætning, hvilket også kom til udtryk, da man havde indkaldt til møde om projektet.

De trafikale forhold er vurderet og der er udarbejdet et notat. Notatet er vedhæftet som bilag. I forhold til de indkomne bemærkninger om etage antal og bebyggelsesprocent, så overholder det ansøgte byggeri den gældende lokalplan, ligesom der ikke bygges tættere på skoven end den gældende lokalplan tillader.

Udvalg afviser dispensation

“Udvalget har besluttet at afvise dispensationen på det forelæggende grundlag på baggrund af væsentlige indsigelser omkring de trafikale løsninger, der blev lovet at se på i forbindelse med vedtagelsen af den gældende lokalplan,” fortæller Udvalgsformand Steen Wrist Ørts her til aften til Fredericia AVISEN og uddyber:

“De trafikale løsninger, der blev besluttet ved vedtagelsen af den gældende lokalplan er ikke udført. Sagen sendes derfor videre til Økonomiudvalget med henblik på at få tilvejebragt de trafikale udfordringer. I høringsfasen har borgere påpeget, at da man vedtog den gældende lokalplan i 2007, gav det daværende tekniske udvalg løfter om at se på trafikken i området, hvilket man ikke har gjort.”

Han slutter:

“Der er borgere, der i høringsfasen har påpeget de trafikale udfordringer i området, og man lovede som sagt i 2007 at se på trafikken i området, det har vi ikke indfriet, så det beder vi Økonomiudvalget om se på og samtidig finde den nødvendige finansiering. Udover at de har påpeget dette, er der løbet meget vand i åen sidenhen, blandt andet med yderligere trafik i kølvandet på en DLG-bygning, et handelscenter omkring McDonald’s og Løvbjerg, hvilket betyder, at trafikken alt i alt er udfordret.”

Læs også:

http://shelovesyou.dk/

Leave a Reply