Lige nord for Fredericia på en halvø mellem Vejle Fjord og Lillebælt ligger Treldeskov med en rig natur og enestående geologi. Skovområdet har national værdi og bør fredes, så de store værdier er bevaret bedst muligt for eftertiden, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Treldeskovene, som er den samlede betegnelse for skovområdet ved Fredericia, er spækfyldt med sjældne orkideer, insekter og svampe. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening inviteret Fredericia Kommune til et fredningssamarbejde for at sikre biodiversiteten i det værdifulde naturområde, oplyser Karsten Enggaard, formand for DN i Fredericia:

– Vi har ikke gjort os færdige tanker til et fredningsforslag, for vi ser frem til at mødes med kommunen og lytte til input først og forhåbentligt sammen skabe rammerne for en moderne fredning. Jeg er sikker på, at vi kan samarbejde om nogle vikår, der sikrer naturværdierne og samtidig, hvis det er muligt, lader skovejerne drive skoven så tæt på den måde, som de gør i dag.

Mangler beskyttelse

Den fine natur i skovenen kan vi takke skovejerne for – det hersker der ingen tvivl om. Men alt dette kan gå tabt, hvis nye ejere i fremtiden beslutter sig for at drive skovene mere intensivt. Naturværdierne i skovene er desværre ikke tilstrækkeligt beskyttet via gældende lovgivning. Skovloven sikrer ganske vist, at maksimalt 10 procent af skoven kan anvendes til produktion af juletræer og pyntegrønt, men det er fuldt ud lovligt, at konvertere hele skoven til ikke hjemmehørende træarter herunder også nåletræer. Dette vil give en langt mere fattig natur i skoven. Men den største risiko for de sjældne arter i skovene er, at skovloven ikke giver en garanti for, at de biologiske hotspots ikke fældes. Hvis det sker, mister vi alle et stykke vigtig natur, som ikke umiddelbart kan genskabes.

Formanden mener, at frivillige aftaler er gode, da de netop viser intensionen og en fælles interesse i at bevare skovene. De har dog den svaghed, at det kræver fuld opbakning fra samtlige skovejere for at have den nødvendige effekt.

– Sagen er bare, at ingen af os kender fremtiden. Derfor er kun en fredning sikker nok til at beskytte og bevare et så vigtigt et skovområde. Og en moderne fredning kan sagtens gøres smidig og fleksibel, udtaler Karsten Enggaard.

Skove af høj national værdi

Treldeskovene indgår desuden i det nationalt udpegede netværk over skovområder, der bør prioriteres for at bevare biodiversiteten i de danske skove. Det er beskrevet i en rapport udarbejdet af Københavns Universitet. På Naturhistorisk Museum Aarhus pointerer naturvejleder og museumsinspektør Morten DD Hansen, som kender området helt fra barnsben af, at Treldeskovene er en vigtig brik i spillet, hvis Danmark skal indfri det nationale mål om at standse tilbagegangen af biodiversitet.

– Treldeskovene er simpelthen en kronjuvel, når det handler om skovnatur. De indeholder en lang række arter, som har ekstremt få levesteder tilbage i Danmark, og som det er af national interesse at beskytte, siger Morten DD Hansen og fortsætter:

– Skovene her har det hele. Alt fra sjældne, sårbare arter til drama på højt plan, når skrænterne skrider og træerne surfer ned af skrænterne til vandkanten og efterlader et syndigt rod af nye spændende levesteder.

En naturlig og rig skov

– Ved at lægge en del af skoven urørt og lade den passe sige selv kan vi sikre gode forhold for de mange sjældne arter og på sigt opnå et højere naturindhold. Der vil komme flere gamle krogede træer og mere dødt træ i skovbunden, som fungerer som levested for svampe, insekter og fugle. Skoven vil få variation med tilgroede og mørke steder, mens andre steder vil være åbne og lyse. En rigtig rig og naturlig skov, forklarer Morten DD Hansen.

Rugekasse for sjældne arterDe ældgamle Treldeskove har en jordbund bestående af plastisk ler og en dynamisk kyststrækning, der giver et særligt lysindfald. Disse forhold kombineret betyder, at skovområdet er levested for helt exceptionelt mange sjældne arter. Det er bl.a. svampe som Indigo-Slørhat, svirrefluen Jordhumle-svirreflue og løbebillen Lille Pupperøver – arter, der alle er i tilbagegang eller helt forsvundet i resten af landet. Treldeskovene er derudover særligt kendt som levested for mange sjældne orkideer som fx Langsporet Gøgelilje og Stor Gøgeurt, der kun har fem kendte levesteder tilbage i Danmark.

Fokusområde i Fredericia Kommune

Området er i kommuneplanen udpeget som Økologisk forbindelse, Område med naturbeskyttelsesinteresser, Bevaringsværdigt landskab og Værdifuldt kulturmiljø. Dertil er området i kommunens naturkvalitetsplan udpeget som særligt fokusområde og indgår delvist som en del af Naturpark Lillebælt. Fredningsforslaget understøtter således kommunens øvrige planlægning og giver samtidig mulighed for at forbedre naturgrundlaget.