Forside Fredericia Tidligere skolehjem i Stjernekvarteret kan blive til tæt-lav bebyggelse

Tidligere skolehjem i Stjernekvarteret kan blive til tæt-lav bebyggelse

DEL
Foto: Fredericia Kommune

Kommunen har modtaget en anmodning om ombygning af tre tidligere skolehjem til tæt-lav bebyggelse. De tre tidligere skolehjem ligger på tre selvstændige og spredtliggende ejendomme i Stjernekvarteret.

Ombygningen kræver lokalplan- og kommuneplantillægsarbejde, da byggeriet ikke er muligt med det nuværende plangrundlag. Det er bygherrens ønske at ombygge hver ejendom til fire tæt-lav boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Lokalplanarbejdet skal erstatte og aflyse en ældre deklaration, der regulerer den eksisterende bebyggelse og forhindrer tæt-lav bebyggelse i Stjernekvarteret. 

Teknik & Miljø har modtaget en anmodning fra en bygherre om ombygning af tre tidligere skolehjem til tæt-lav bebyggelse. Ombygningen kræver udarbejdelse af en lokalplan samt et tillæg til kommuneplan 2017-2029. Lokalplanen og kommuneplantillægget skal muliggøre og regulere opførelse af tæt-lav boliger ved Uranusvænget 20, Plutovænget 5 og Lunavænget 3. Den gældende deklaration, som regulerer dele af Stjernekvarteret, skal aflyses. En ny lokalplan skal derfor også indeholde en tidssvarende regulering af den eksisterende parcelhusbebyggelse.

Desuden skal det afklares om Marsvænget 28 også skal kunne anvendes til tæt-lav bebyggelse. På Marsvænget 28 ejer Region Syddanmark en bygning magen til de tre omtalte tidligere skolehjem. Ejendommen kan med fordel inddrages i planarbejdet, så den kan ombygges til tæt-lav bebyggelse ved et evt. fremtidigt frasalg. Region Syddanmark kontaktes for nærmere afklaring.

Stjernekvarteret, hvor gadenavnene er navngivet efter stjerner og planeter, består af parcelhuse fra 1960´erne og 1970´erne. Skolehjemmene er opført i tilknytning til Center for Høretab (Fredericiaskolen). Bygherre ønsker at ombygge de eksisterende bygninger. Bygherre ønsker at etablere fire tæt-lav boliger i hver ejendom.    

Lokalplanområdet omfatter det område, som i dag er omfattet af deklarationen.  

Aflysning af den tinglyste deklaration 

Ejendommene er i dag omfattet af en deklaration, som udlægger området til åben-lav bebyggelse i form af fritstående parcelhuse. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses deklarationen og tillæg hertil indenfor lokalplanområdet. Der medtages tidssvarende lokalplanbestemmelser for den eksisterende parcelhusbebyggelse i den nye lokalplan. Det er intentionen, at Stjernekvarterets grundejerforening inddrages i lokalplanarbejdet.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger i rammeområde V.B.3 – Boligområde, Stjernekvarteret, som fastlægger området anvendelse til boligområde i form af åben-lav bebyggelse. Bygherrens ønske om at omdanne skolehjemmene til tæt-lav bebyggelse forudsætter, at kommuneplanrammen ændres, så tæt-lav bebyggelse muliggøres. Ændringen vil kun være gældende inden for lokalplanområdet.

Principper for byfortætning

Bygherrens projektet er et atypisk byfortætningsprojekt, da det drejer sig om ombygning af tre eksisterende bygninger på tre spredtliggende ejendomme. Der er derfor ikke store muligheder for at ændre på bygningernes placering med afsæt i principperne. Visse justeringer vil dog være mulige, og vi har derfor gennemført vurderingen, der viser, at projektet scorer højt på parametrene den overordnet placering i Fredericia og seniorvenlighed. Det scorer relativt lavt på parametrene om opholdsarealernes indretning og trafikbetjening. Vi anbefaler på den baggrund at projektet justeres i forhold til principperne for byfortætning.

Da den ønskede anvendelse ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag for så vidt angår anvendelse, skal der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

Teknik & Miljø vurderer, at der med ombygningen af de tidligere skolehjem kan etableres tæt-lav bebyggelse, som kan tilpasses til den eksisterende parcelhusbebyggelse i Stjernekvarteret. 

Ligeledes vurderes det, at der med den nye lokalplan og det tilhørende kommuneplantillæg vil blive skabt et plangrundlag for tæt-lav bebyggelse, der imødekommer den stigende efterspørgsel på denne boligform/type i Fredericia Kommune.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?
DEL