Retten i Holbæk har i begyndelsen af maj måned foreløbig sat punktum i en usædvanlig sag, hvor en praktiserende læge er blevet kendt skyldig i bedrageri og overtrædelse af autorisationsloven og idømt 1½ års fængsel samt frakendt retten til at virke som læge indtil videre.

En tidligere ansat i lægens konsultation underrettede regionen, som efterfølgende foretog politianmeldelse. Lægens praksis afveg endvidere på adskillige områder væsentligt fra regionsgennemsnittet, selvom lægen havde færre patienter, og disse generelt var yngre end regionsgennemsnittet.

Midt- og Vestsjællands Politi foretog på baggrund af anmeldelsen en omfattende efterforskning i sagen, hvor det bl.a. var nødvendigt at indhente og gennemse et større antal patientjournaler og afhøre udvalgte patienter vedrørende antallet af deres konsultationer og behandlinger hos lægen.

Retten i Holbæk fandt det bevist, at lægen bevidst og systematisk havde faktureret Region Sjælland for ydelser, som hun ikke havde ydet, for mindst 1,2 mio. kr. Lægen blev endvidere fundet skyldig i at have overtrådt autorisationsloven ved i nogle konkrete patientforløb ikke at have udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed som læge, samt for ikke at have ført fyldestgørende patientjournaler. Lægen gjorde sig derved skyldig i grovere og gentagne forsømmelser og skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 1 ½ år og lagde ved strafudmåling vægt på forholdets grovhed, beløbets størrelse, faktureringernes antal og hyppighed samt at lægen havde brudt det tillidsforhold, der består imellem en praktiserende læge og en region i forhold til fakturering.

Retten i Holbæk fandt endvidere, at der var en nærliggende fare for misbrug af stillingen som læge, og retten frakendte derfor lægen retten til at virke som læge indtil videre.

Lægen har anket dommen med påstand om frifindelse.

Anklager Signe Egsgaard oplyser, at hun er meget tilfreds med dommen, idet retten med dommens klare præmisser, den udmålte straf og frakendelsen af retten til at virke som læge indtil videre tydeligt har vist, hvor alvorligt retssystemet tager sager om lægers misbrug af deres hverv.