Med ordene børnene er fremtiden bestilte Fredericia Kommune sidste år en temperaturmåling af Folkeskolen. I dag blev målingen præsenteret i Fredericia Idrætscenter. Her blev der samtidig givet bud på nye veje for Folkeskolen i Fredericia.

Byrådet ønsker en folkeskole, der uddanner og danner alle børn og unge i et stærkt fællesskab, så de vokser ind i voksenlivet med de bedste muligheder for at trives og mestre deres liv. Og ikke mindst med den politiske ambition at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg i Fredericia. Med den vision bød Borgmester Jacob Bjerregaard kl.16.30 velkommen.

“Jeg har glædet mig meget til i dag. Vi skal have præsenteret målingen. Byrådet nåede fredag eftermiddag at se en tredjedel af målingen, resten har vi måttet læse os til. Det er produkt af det, vi bestilte for et år siden. Den skulle være færdig i år, så vi havde noget at tage udgangspunkt i, når vi skal lave budget. Det har været en lang og spændende proces. Vi har været rundt på mange skoler, haft VIVE inde og forske, dertil workshops flere steder og meget andet,” sagde borgmesteren og fortsatte:

“Det er vigtigt at sige, at målingen, som I får noget af nu, ikke er eksakt videnskab. Det er et stort stykke materiale, og jeg håber, at I kommer med nogle høringssvar til vores budget. Der er rigtig meget at tage fat på. Der er mange tal, og mange sammenligninger med andre kommuner, og derfor må I ikke gå ned over, hvis I synes, det er meget voldsomt. Vi skulle gerne, som byråd, have noget at tage udgangspunkt i, når vi skal diskutere Folkeskolen i bred forstand. Det er både undervisning, hverdag og de fysiske rammer.”

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Målingen i tekst

Klokken 16.35 blev målingen præsenteret. Målingen er gennemført efter både kvantitative og kvalitative metoder. I 2019 havde Fredericia Kommune et budget på 3,4 milliarder, hvor 499,7 millioner blev brugt på skoleafdelingen, men så man mere bredt på det var der 517 millioner, i det nogle opgaver lå i andre afdelinger. 62 procent af de 517 millioner bliver delt ud til de forskellige distriktskoler.

Man får et grundbeløb pr. elev, og deraf ved man også, hvad de enkelte skoler får økonomisk, med den forskel, at socioøkonomisk faktorer giver f.eks. Ullerupbæk Skolen og Kirstinebjerg Skolen ekstra midler pr. elev, men samtidig forsvinder nogle af de penge fra de skolerne igen, når eleverne, hvis de sendes på Frederiksoddeskolen, så selvom det socioøkonomiske oplæg burde sende flere penge pr. elev til de to skoler, så ender pengene ikke på de skoler, da de følger eleven videre til Frederiksoddeskolen.

Når man benchmarker Fredericia Kommune med de øvrige kommuner i Danmark, så er kommunen med de 517 millioner, 24 millioner under landsgennemsnittet. Med de nyeste tal er vi 15-16 millioner under det gennemsnit. Ser man på hele 0-18 års området, så er Fredericia Kommune 12,4 millioner kroner fra landsgennemsnittet og sammenligner man med sammenligningskommuner, så bruger Fredericia 64,5 millioner kroner mindre.

Hvis man ser på skoleafdelingens samlede budget, så er de 75 procent lønkroner. Der var flere ansatte i 2019, og andelen af lærere er større end i 2013, selvom antallet af elever er færre. Der er kort sagt blevet flere lærere i alt. Budgettet er samtidig steget med 26 procent. Lærerne i Fredericia Kommune underviser gennemsnitligt 733 timer om året, heri inkluderet lejrskoler og den slags. Det generelle billede fra andre kommuner er, at lærerne underviser i flere timer. I Vejle er det 780 timer, I Horsens 790, Kolding 810 og Odense 780 timer. Ovenikøbet er de tal uden lejrskoler. Man har derfor set på, hvor meget tid, der går til undervisning og forberedelse. 44 procent er undervisning og 56 procent øvrig tid.

Pædagogerne har 78 procent børnetid og 22 procent forberedelse. Det betyder, at en undervisningstime koster 705 kr. for en lærer, mens en pædagog koster 320 kroner. Derfor har man undersøgt om, der er nogle opgaver, der kan løses af pædagoger i stedet for lærere, og det har man fundet, at der er. Holddannelse, åben skole og understøttende undervisning var nogle af de bud på, hvor man kunne bruge en pædagog. Det kunne også være på området, hvor man skal bruge en lærer til at understøtte elevrådet, det kunne også være en pædagog, og det er det også på nogle skoler.

78 procent gik i Folkeskolen i Fredericia, mens landsgennemsnittet var 76,6 procent, så Folkeskolen er førstevalget, men det er dalende. En af årsagerne kan være, at man nedlagde Købmagergade Skole, hvor nogle forældre ville have deres børn til at gå i skole i byområdet, og derfor flyttede deres børn til de privateskoler.

Ser man på de socioøkonomiske faktorer er er der meget store udsving. Erritsø Fællesskole og Fjordbakkeskolen er meget homogene, og man ser de høje indtægtsgrupper der, mens man ser de lave i Kirstinebjerg Skolen og Ullerupbæk Skolen.

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Målingen anbefaler derfor, at man overvejer muligheden for at etablere en ny folkeskole indenfor voldene. At det overvejes, hvordan kvaliteten i de enkelte folkeskoler kan øges. Samt at man ser på justeringen af distriktsmodellen.

I salen blev blev der spurgt til dokumentation på påstanden om flere byskoleelever havde valgt privatskolerne, her var svaret også, at bydelsudviklingen med Kanalbyen betyder, at der forventes børnetal indenfor voldene, dertil, at et faldende antal børn vælger Kirstinebjergskolens distrikt, men samtidig også, at man ikke havde undersøgt det på CPR-numre om de reelt var skiftet til privatskolerne.

VIVE har samtidig set på i, hvor høj grad folkeskolereformen er integreret i Fredericia. VIVE konkluderer, at der både er gode erfaringer, men også potentiale i at arbejde videre. Børnene ønsker dog mere variation i undervisningen. Det gør f.eks. ikke noget, at dagen er lang, hvis den bare er varieret. Børnene vil også gerne nå at lave lektierne, inden de skal hjem. Forældrene og andre ønsker dog en kortere skoledag. Derfor anbefales det:

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Klassekvotienten i Fredericia Kommune er samtidig højere end andre steder i landet. Fredericia har den anden højeste i 2018. Der er dog andre parametre, der gør, at Fredericia ligger omkring landsgennemsnittet, og betegnelsen er meget teknisk.

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

I forhold til elever pr. årsværk fandt undersøgelsen, at i forhold til personalet med undervisningsopgaver er Fredericia Kommune på gennemsnitligt niveau med resten af landet.

Det anbefales at øge brugen af to-voksen-ordninger, f.eks. ved en ændring af lærernes arbejdstidsaftale og/eller øget brug af pædagogiske ressourcer, drøftes, samt at mandatet til at fordelene eleverne fortsat ligger hos distriktsskolerne.

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Der var efterfølgende en større debat i salen om, hvorfor det er lærernes arbejdstidsaftale, der skal kigges på, men det er nu op til politikerne, om det er en vej. Det blev også slået fast, at lærernes sygefravær er meget lavt, og der er en høj trivsel blandt lærerne i kommunen. Det var også et aspekt, man skulle se på, inden man tog aftalen op. Der blev også spurgt om, man så bare skulle tage pengene fra pædagogernes øvrige områder og via dem sætte dem ind i skolerne i stedet for. Det var dog tydeligt, at lærerne i salen ikke var helt tilfredse med oplægget til mulighedskataloget.

Hvis man ser på folkeskolen inklusiv alt andet, så ligger Fredericia 9,4 millioner fra landsgennemsnittet, når man benchmarker. I virkeligheden kunne øvelsen derfor være at omprioritere, hvis man ønsker, at der skulle flere penge ind til kerneopgaven blev der fortalt. Derfor anbefales det:

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

På fritidsområdet har man et budget, der består af 64 millioner kroner, hvoraf de 49 går til skoleafdelingen og resten fra Kultur og Fritidsområdet. En stor andel af børnene i Fredericia modtager et fritidstilbud. Fredericia ligger over tallene på landsplan, når man ser på dette område, men der er også et større antal, der modtager en hel eller delvis friplads. Området spiller en vigtig rolle, da den også hjælper med socialisering af børnene. Fredericia bruger ca. seks millioner kroner mere end i en landsgennemsnitlig kommune. Derfor anbefales det, at:

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Der er en stigning i Fredericia med børn med diagnoser. Det kan skyldes mange ting. Øget fokus, eller ressourcerne på børneafdelingerne er større her. Det er dog ikke ensbetydende med, at flere børn skal have et specialtilbud i kommunen. Mange børn er inkluderet, og ofte uden, at man mærker det. Fredericia har en udfordring som følge af det øgede pres på området, der beløber sig til i alt 10 millioner kroner. Det anbefales at:

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Der var travlt og til sidst blev vi præsenteret for anbefalinger på 0-18 års området, som man anbefaler bliver samlet i et området.

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Fredericia Kommunes ejendomsafdeling har også set på behovet for renovering de kommende 10 år for at få skolerne op på en nogenlunde standard. Der er et behov for renovering på 441 millioner kroner de næste ti år. Ejendomsafdelingen har også lavet en prioriteret rækkefølgen for renoveringerne. Det anbefales at:

Foto: Lars Midtgaard, Fredericia AVISEN.

Der blev rundet af, og det er nu op til politikerne at se på anbefalingerne, men også som borgmesteren sagde i sin indledning, at de deltagende i dag også kom med deres tanker i høringsperioden frem mod budgettet.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum