By- og Planudvalget har nok at se til, og ved mandagens byrådsmøde var der hele syv sager fra udvalget på dagsordenen. Her får du en gennemgang af de syv sager.

Tillæg til Grønt Danmarkskort samt tillæg til planstrategi

I 2015 formulerede byrådet en vision om, at Fredericia skal vokse (Vision 2020). Her blev øget bosætning udpeget som et vigtigt indsatsområde for Fredericia, hvor byrådet ønsker flere aktive borgere i kommunen, der bidrager til fællesskabet og den fælles velfærd.

Vision 2020 blev efterfølgende udmøntet i en bosætningsstrategi, hvor byrådet har fastlagt en ambitiøs målsætning om en årlig befolkningstilvækst på 350 personer. Det forudsætter en øget tilflytning til kommunen. Fredericia Kommune skal derfor også i de kommende år øge sin attraktion som bosætningskommune, og her spiller et stort og varieret udbud af gode boliger og flere attraktive byggegrunde en væsentlig rolle.

I Kommuneplan 2017 blev der fokuseret på udlægning af nye attraktive områder til byudvikling, hvor blandt andet området ved Sønderskov blev udlagt som nyt rammeområde i kommuneplanen. Med afsæt i den gamle planlov nedlagde Erhvervsstyrelsen et veto mod Sønderskovområdet, hvorfor byrådet var nødsaget til at udtage rammeområdet af kommuneplanen inden endelige vedtagelse.

Parallelt med kommuneplanrevisionen vedtog Folketinget i juni 2017 en revideret planlov, der gav mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Erhvervsstyrelsen anbefalede Fredericia Kommune at søge om at få udlagt Sønderskov som et udviklingsområde i et kommende landsplandirektiv.

Det forudsatte et tillæg til Planstrategi 2015, hvilket Fredericia Kommune udarbejdede i 2017. På baggrund af planstrategitillægget søgte Fredericia Kommune om optagelse i Landsplandirektivet i oktober 2017. Tillæg til Planstrategi 2015 blev påklaget i efteråret 2017.

I januar 2019 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Her er området ved Sønderskov medtaget, men med en række betingelser. Udpegningen er gjort betinget af, at Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af tillæg til Planstrategi 2015, at områdets udpegninger af landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort (natur) ophæves, og at kommunen i den videre udvikling sikrer, at en udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservationen til transmissionsnettet.  

Der udarbejdes et landsplandirektiv for udviklingsområder hvert 4. år. Ansøgningsrunden til det næste landsplandirektiv er den 1. december 2019. Planklagenævnet har endnu ikke truffet en afgørelse, og det er uvist, hvornår det det vil ske. For at undgå at stå i den situation, at Fredericia Kommune taber klagesagen og først kan ansøge igen om 5 år, ansøges på ny om optagelse i det næste landsplandirektiv. Det forudsætter et kommuneplantillæg vedr. landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort, et tillæg til Planstrategi 2019 samt en miljøvurdering af begge dele.

Hensigten med Kommuneplantillæg nr. 10 er at ophæve Sønderskovområdets geografiske udpegninger af bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, samt af potentiel økologisk forbindelse, økologisk forbindelse og naturområder som en del af Grønt Danmarkskort. 

Boliger ved Korskildevej

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af op til 8 tæt-lav boliger i maksimalt ét plan.

Lokalplanområdet omfatter grunden beliggende Korskildevej 10, som i dag er bebygget med et ældre stuehus og diverse udhuse. Grunden omgives af parcelhusbebyggelse og tæt-lav bebyggelse, og den ligger i umiddelbar nærhed af en etageboligbebyggelse. Grundens størrelse er ca. 3400 m2.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre, at den fremtidige bebyggelse opføres i en høj kvalitet, og tilpasses det eksisterende byområde.

Aflysning af gældende byplanvedtægt

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 35, som udlægger arealet til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses Byplanvedtægt 35 for det område, som den nye lokalplan omfatter.

Kommuneplan 2017 – 2029 og kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia 2017-2029 hvad angår grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde E.B.14 – Boligområde ved Gl. Landevej og Møllebo Allé og minimumsgrundstørrelsen er 700 m2 for åben-lav og 400 m2 for tæt-lav.

Kommuneplantillæg 3 reducerer minimumsgrundstørrelsen fra 400 m2 til 330 m2 for at muliggøre opførelsen af 8 tæt-lav boliger på grunden. Grundstørrelsen for åben-lav på 700m2 fastholdes. Ændringen vil kun være gældende inden for lokalplanområdet.

Ny lokalplan for Fredericia Spildevand

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke.

Lokalplan

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe de nødvendige rammer for realisering af udvidelsesønsker for renseanlægget og sikre de bedste muligheder for dette. Udvidelsen påtænkes at omfatte et teknisk vandanlæg, eventuelt lukket sparebassin og andre mindre tekniske anlæg inden for området. Desuden sikres mulighed for ny bebyggelse, særligt på arealet øst for det eksisterende renseanlæg.

Med planlægningen bevares de eksisterende beskyttede naturarealer inden for lokalplanområdet, ligesom skovmæssige beplantninger mod nabobebyggelse mod syd sikres som et grønt landskabeligt træk i planlægningen.

Med planlægningen sikres fortsat mulighed for vinteropbevaring af lystbåde på arealer mod Strandvejen. Opbevaringen knytter sig til lystbådehavnen på modsatte side af Strandvejen og indgår ikke i anvendelsen til renseanlægget. Øvrig eksisterende lovlig anvendelse i området vil kunne fortsætte til trods for ny planlægning for området.

Boliger ved Baunegård

Teknik & Miljø har på foranledning af en privat bygherre udarbejdet forslag til Lokalplan 361, Boliger ved Baunegård, Rudolf Steiner Allé. Lokalplanen blev igangsat af By- og Planudvalget 7. februar 2018.

Forinden havde BPU behandlet og forkastet et tidligere forslag til bebyggelsesplan, hvor bebyggelsen var mere tæt og i højere grad mindede om rækkehusbebyggelse. Bygherre udarbejdede efterfølgende et nyt forslag, hvor bebyggelsen hovedsageligt ligger som dobbelthuse. Denne ligger til grund for den nuværende bebyggelsesplan. I forbindelse med dialog med beboere i naboområderne er bebyggelsesplanen blevet justeret til lokalplanforslaget.

Lokalplanen er sendt i offentlig høring på denne baggrund. Undervejs i høringsperioden har bygherre efter yderligere dialog med naboer foreslået en ny bebyggelsesplan, der som nævnt har været sendt i supplerende høring i to uger.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha og ligger i Snoghøj på Rudolf Steiner Allé 55, matr. nr. 30a Erritsø by, Erritsø.

Lokalplanområdet omfatter et nedlagt landbrug, og i den nordlige del ligger en bavnehøj. Den ene længe af gårdanlægget fungerer som og skal fortsætte som børnehave og vuggestue, mens de øvrige to længer ikke er i brug og nedrives for at realisere boligbebyggelsen jf. lokalplanen. Lokalplanområdet er omgivet af parcelhusbebyggelse samt en gård, der bruges til beboelse.

Med lokalplanen åbnes mulighed for opførsel af åben-lav og tæt-lav bebyggelse med bebyggelsesprocent på højst 30 % i lokalplanens vestlige del. I lokalplanens østlige del muliggøres åben-lav bebyggelse med bebyggelsesprocent på højst 30 % samt tæt-lav bebyggelse herunder punkthuse med bebyggelsesprocent på højst 30 %.

I området må vuggestue- og børnehavedrift fortsætte.

Lokalplanen opstiller krav til, at bavnehøjen opretholdes i sin nuværende form, mens beplantning på højen tillades vedligeholdt.

Lokalplan for erhverv i Kongens Kvarter

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 363 for erhvervsområde ved Kongens Kvarter.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for et område i den vestlige del af Kongens Kvarter, som giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af virksomheder/erhverv i miljøklasser op til 7.

Lokalplan

Den kommende lokalplan giver mulighed for erhverv i en højere virksomhedsklasse end nu, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomhed, lager- og transportvirksomheder og lignende funktioner samt de til virksomhederne hørende kontor- og administrationsfaciliteter.

Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, udformning og placering, vejadgang, parkering, skiltning samt terrænregulering.

Eksisterende fredskov bevares.

Beskyttede naturområder bevares. Der gives dog mulighed for udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Tilskud til renovering

Baggrunden for byfornyelse i Øgadekvarteret

Byrådet besluttede i december 2016 at afsætte midler til område- og byfornyelse i Øgadekvarteret. Baggrunden var et ønske om at forbedre boligmassen i midtbyen og øge attraktiviteten af både den ”gamle” midtby og Kanalbyen, samt højne synergieffekten imellem dem. Man tog udgangspunkt i Øgadekvarteret, da det havde et relativt nedslidt præg, relativt mange små og utidssvarende boliger og en relativt høj koncentration af boligsociale udfordringer.

Områdefornyelsen, som har fokus på uderum, åbnede en særlig og enkeltstående mulighed for at opnå ekstra statslig støtte til bygningsfornyelse i kvarteret. Planen var, at de statslige og kommunale investeringer skulle skabe bedre bokvalitet for kvarterets beboere og – ikke mindst – tilskynde bygningsejere og private investorer til at gennemføre bygnings- og boligmæssige forbedringer.

Der er i dag fuld gang i indsatsen med forskønnelse af uderum og gader, herunder bedre affaldsløsninger. Der er også flere bygningsfornyelsesprojekter i gang.

Bajonetten 12, eksisterende forhold:

Ejendommen Bajonetten 12 er en typisk beboelsesejendom i Øgadekvarteret. Ejendommen er opført i 1918, tegnet af Fredericias historiske byarkitekt Bodulf Billund, og har bevaringsværdien 4.

Ejendommen har en flot og uforstyrret beliggenhed med smukt udsyn mod syd over Kongens Bastion, Shell tankene og Lillebælt.

I dag rummer bygningen seks mindre boliger med depoter og vaskerum i kælderen og et enkelt fælles baderum på tagetagen, og der er indrettet flere klubværelser på tagetagen.

De 6 boliger på hhv. stuen, 1 og 2. sal rummer i dag små og utidssvarende toiletter og køkkener, og klubværelserne har udelukkende bad.

Husets oprindelige bagtrappe er stadig i brug.

Huset har ikke altaner, og beboernes udendørs opholdsarealer er i gården.

Fremtidige forhold:

I skitseforslaget til ny indretning af stueetagen, 1. sal, 2. sal og tagetagen anvendes næsten alle primære vægge, og der indrettes nyt toilet/bad og køkkener til alle boliger. Bagtrappen nedlægges, og arealet inddrages i boligarealernes køkkenrum. Der indrettes ligeledes to nye boliger på tagetagen i stedet for klubværelserne.

Boligerne på husets tre nederste etager indrettes ens og bliver alle på ca. 61 m2.

Ved at påbygge kvist på gårdsiden (over bagtrappen) kan tagrummets nyindrettede to boliger udføres med næsten samme planløsning som de øvrige etager. Tagboligerne tilføres også en hems, hvilket kan etableres ved at taget åbnes op til kip. Disse to boliger bliver på ca. 56 m2.

Alle lejlighederne får herved gode lysforhold med gennemlyste rum, og bliver indrettet med eget køkken og eget badeværelse.

Alle otte boliger tilføres en altan på husets sydside på ca. 4,6 m2 (ca. 1,5 x 3,1 m).

Samtidig med etableringen af lejligheder bliver bygningens klimaskærm renoveret og istandsat iht. oprindelige materialer og farvevalg. De meget ødelagte og delvist fjernede historiske udsmykninger og bygningsdetaljer tilbageføres i væsentlig omfang. Hele ejendommen får således en gennemgribende renovering.

http://prinsenafegypten.dk