Fredericia Kommune har fået 5,9 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til et projekt, der skal bryde den psykologiske arv. 

I 2014 fik Fredericia Kommune 2,9 mio. kr. ved Sundhedsstyrelsen til projektet Sund Start, der er et tilbud til sårbare gravide. Tiltaget har været en så stor en succes, at Fredericia Byråd i forbindelse med budgetforhandlingerne har besluttet at bevillige 900.000 kr. årligt, så Sund Start kan fortsætte efter projektperioden.

Og det er egentlig baggrunden for, at det er lykkes Familie & Børnesundhed at få bevilliget yderligere 5,9 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til en udvikling af indsatsen Sund Start.

”Med det nye tiltag tager vi det næste skridt på vejen. Vi vil arbejde ud fra en vision om, at vi med en tværfaglig tidlig indsats overfor sårbare familier kan forebygge mistrivslen blandt børn og unge, så de kan udvikle sig normalt. I fællesskab kan vi med et forstærket tværfagligt samarbejde, hovedsageligt mellem pædagogisk og sundhedspleje personale, sikre, at vi får givet alle vores børn en god start på livet”, siger udvalgsformanden for Børne og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen.

Det nye tiltag, der er forankret i Familie & Børnesundhed, er en forlængelse af Sund Start, og det overordnede formål med tiltaget er blandt andet at få afprøvet en fælles metode og værktøjer, så Fredericia Kommune kan få styrket den tidlige indsat over for sårbare familier, og få flere børn til at trives.

”Med dette tiltag kan vi lave en styrket indsat i forbindelse med de forskellige overgange fra barsel til skole. På den måde kan vi undgå, at viden om barnets og familiens sårbarhed, ressourcer og resiliens går tabt, og sætte tidligere og specifikt ind med støtte, hvis det er nødvendigt – og på den måde bryde den psykologiske arv”, siger næstformand i Børne og Skoleudvalget, Cecilie Roed Schultz.

Overlevering af informationer om barnet i overgangene mellem sundhedsplejerske, vuggestue eller dagpleje, børnehave og skole er i dag ikke systematiseret. Det nye tiltag skal blandt andet være med til at sikre, at informationen ikke går tabt i overgangene.

I første omgang er distrikterne Kirstinebjerg og Ullerup Bæk udvalgt til projektperioden. Alle familier med børn fra 0-6 år vil gennem de næste 3½ år få tilbudt et hjemmebesøg, inden de starter i vuggestue/dagpleje, børnehave og skole af sundhedsplejersken og en pædagog. Målet med hjemmebesøgene er via fælles mål og viden blandt fagpersonerne at fremme barnets udvikling. Hjemmebesøgene skal ses som et supplement til sprogscreening m.m., som børnefamilierne bliver tilbudt i øvrigt.

De medarbejder, der bliver en del af tiltaget, skal via en række workshops være med til at udvikle et fælles sprog. Derudover skal otte medarbejdere også uddannes i COS-P(Circle of Security – Parenting), der er en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson.

Tiltaget kommer til at løbe fra medio december 2017 til ultimo juni 2021.