Overordnet set viser 1. budgetopfølgning 2020, at Fredericia Kommune har et budget i balance. Den samlede forventning til resultat i alt for 2020 viser ved 1. budgetopfølgning en forværring i forhold til vedtaget budget på 2,376 mio. kr. På serviceudgifterne ekskl. udgifter til COVID-19 forventes et mindreforbrug på 8,779 mio. kr. og der resterer 7,412 mio. kr. i puljen til brug af opsparing og nedbringelse af tidligere gæld, hvilket tilsammen giver et mindreforbrug på 16,172 mio. kr. Hertil kommer udgifter til håndtering af COVID-19 konsekvenser på 39,669 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 2,397 mio. kr. på overførselsudgifterne. Hertil kommer udgifter afledt af COVID-19 på 0,250 mio. kr. Budgettet på medfinansieringsudgifter, renter, Jordforsyning/Danmark C og anlæg forventes overholdt. Der søges i 1. budgetopfølgning om justeringer af budgettet, som primært består af justeringer af teknisk karakter, tilretning for salg af arealer samt låneoptag.

Kommunens samlede økonomi ved 1. budgetopfølgning fremgår af den økonomiske oversigt, som er vedlagt som bilag. Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget på ”samlet resultat” udgør 1,528 mio. kr., som vedrører fremrykning af anlæg, låneoptag, klimaprojekter, frigivelse af opsparede midler til krydstogtanløb samt omprioritering af midler fra drift til anlæg vedrørende Hannerup og Stævnhøj plejehjem.

Der søges i 1. budgetopfølgning om følgende omplaceringer af budget:

 • Fra Økonomiudvalget til Senior og Handicapudvalget vedr. opgaveflytning mellem afdelinger, 0,140 mio. kr.
 • Fra Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget vedr. nedlæggelse af en stilling på Videnparken, 0,300 mio. kr. 
 • Fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget vedr. regulering på 10. klasse, Enkeltintegrerede elever og Dansk Som Andetsprog, 0,320 mio. kr.
 • Fra Social og Beskæftigelsesudvalget til Sundhedsudvalget vedrørende ansættelse af en deltidsleder for krisecenter for mænd og medfinansiering til Psykologhjælp fra Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, 0,275 mio. kr.
 • Fra overførselsområdet under Social- og – Beskæftigelsesudvalget til serviceudgifter under Social- og Beskæftigelsesudvalget, som konsekvens af Budget 2020, 1. mio. kr.
 • Fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. Foreningen Korskær, alle samarbejdsaftaler samles under økonomiudvalget, 0,076 mio. kr.
 • Fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundhedsudvalget på grund af ændrede regler for kontering af tilskud til psykolog i praksissektoren, 0,075 mio. kr.
 • Fra anlæg til øvrig drift vedrørende ældreboliger, 2,543 mio. kr.

Der søges i 1. budgetopfølgning om følgende tillægsbevillinger:

 • Betaling af garanti vedr. kassekredit Fredericia Teater, 0,399 mio. kr. 
 • Opsparede midler i 2019, ældreboliger, øvrig drift, 0,594 mio. kr.
 • Opsparede midler til beboerindskud til boliger på Stævnhøj, 0,260 mio. kr.
 • Tillægsbevilling og korrektion af anlægsbevilling for salg af arealer, -23,419 mio. kr.
 • Forskydning af låneoptagelse til 2021 som følge af udskydning af anlæg, 21,626 mio. kr.
 • Regulering af låneramme 2020 som følge af for meget hjemtaget a´conto lån i 2019, 12,483 mio. kr. 
 • Lånefinansiering af lån til indefrysning af grundskyld, -4,023 mio. kr.
 • Bortfald af budgetteret sanktion på Skatter og generelle tilskud, serviceramme 2019, -23,500 mio. kr.

Fredericia Kommune har grundlæggende en god økonomi, hvilket er et godt udgangspunkt i en tid med økonomisk usikkerhed. Samfundet har siden 11. marts 2020 været lukket ned for at bremse spredningen af COVID-19.

Både fra centralt hold og lokalt er der iværksat en række hjælpepakker, som tilsammen har til formål at styre Danmark trygt igennem krisen. I Fredericia Kommune viser de økonomiske konsekvenser sig også. Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincipperne er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås. I skrivende stund er Danmark atter ved at vende tilbage til mere normale tilstande, hvor flere og flere områder genåbnes. Dette betyder imidlertid ikke, at den endelige regning i forbindelse med COVID-19 kan gøres op. Der er stadig behov for tiltag, der nedsætter risikoen for smittespredning.

Ved 1. budgetopfølgning er vurderingen, at Fredericia Kommune kan forvente merudgifter og mindreindtægter på grund af COVID-19 på i alt 39,669 mio. kr., som fordeler sig på følgende udvalg:

 • Senior- og Handicapudvalget, merforbrug på 7,151 mio. kr.
 • Social- og Beskæftigelsesudvalget, merforbrug på 0,125 mio. kr.
 • Børne- og Skoleudvalget, merforbrug på 9,199 mio. kr.
 • Sundhedsudvalget, merforbrug på 0,090 mio. kr.
 • Økonomiudvalget, merforbrug på 14,376 mio. kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget, merforbrug på 3,948 mio. kr.
 • Miljø- og Teknikudvalget, merforbrug på 4,780 mio. kr.

KL og regeringen har netop indgået økonomiaftale for 2021. I aftalen kompenseres kommunerne foreløbigt med samlet set 2,6 mia. kr., hvilket svarer til 23,7 mio. kr. i Fredericia Kommune. Kompensationen vil blive indarbejdet i 2. budgetopfølgning. Ultimo 2020 vil KL og regeringen forhandle om yderlig kompensation for kommunerne. Fredericia Kommune registrerer udgifterne til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne. Der er fokus på merudgifterne, der følges også op på mindreindtægter eller mindreudgifter, som skyldes nedlukningen.

Dansk Folkeparti var ikke klar til at godkende

“Det man kan glæde sig over er, at vi holder vores budget. Selv i en svær tid. Det er der grund til at anerkende hinanden for, så vi sikrer at vi hele vejen i gennem holder budgettet”, fortalte Borgmesteren.


“Den har været rundt i alle udvalg og der er mange tal i sådan en budgetopfølgning. Overordnet ser den fin ud, men jeg har set dybere i den. Det jeg hæfter mig ved er, at vi har en statsminister der sagde at hun ville dække 1:1 hvad der er af udgifter, men det passer ikke helt. Der mangler 16 millioner. Jeg har brug for at vi går en omgang mere på det mindre forbrug vi har på serviceområdet. For hvad er det for et mindreforbrug? Er der noget der hænger eller trænger i denne tid, det kunne jeg godt tænke mig at vide hvad er, så vi kan se frem mod resten af året – om der er steder vi skal sætte mere ind”, lød det blandt andet fra Dansk Folkepartis Susanne Eilersen.

“Du har ret. De 39 millioner er hvad vi har haft i merforbrug, men det der er med regnestykket er, at vi har fået 23 millioner fra staten, ved siden af det får vi 4 millioner til transport der er afregnet direkte med Sydtrafik. Regnestykket er ikke bare 1:1, for nogle af de merudgifter der er kan vi stort set dække ind selv ved at der ikke er de normale omkostninger. Ved den her øvelse går vi altså i 0. Men jeg er enig i, at vi skal følge op. Vi kan ikke bare sætte to streger under”, svarede Borgmesteren.

“Opsummerende kan man sige, at vi holder os fint indenfor skiven”, rundede Borgmester Jacob Bjerregaard af.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer