Der er i dag blevet afgivet dom i Stig Gerdes-sagen, hvor den fredericianske læge endte med at blive dømt og anker sagen. Fredericia AVISEN bringer her begrundelsen for dommen.

Fredericia AVISEN er kommet i besiddelsen af dommen, som vi her bringer i uredigeret form:

Indledningsvist bemærkes, at Karina Hansen var sat under værgemål, da Stig Gerdes påbegyndte behandlingen af hende.

Stig Gerdes har forklaret blandt andet, at han tog Karina Hansen i behandling uden at konsultere de læger, der havde sat behandlingen af hende i gang, at han påbegyndte sin behandling af hende uden at indhente et informeret samtykke fra hendes værge, at han satte nedtrapningen af Karina Hansen i gang uden at have set hende, at han fortsatte nedtrapningen af hende efter den første konsultation den 29. oktober 2016 samt at han fortsatte den medicinske nedtrapning uden på ny at tilse hende og vurdere effekten af behandlingen.

Retslægerådet har udtalt, at rådet ikke finder, at det var i overensstemmelse med gældende lægefaglige retningslinjer og god lægelig praksis, at Stig Gerdes overtog den medikamentelle behandling af Karina Hansen og herunder påbegyndte nedtrapningen af hendes medicin, uden at have tilset hende og uden at dette skete efter konkret aftale og i samarbejde med den behandlende speciallæge i psykiatri på Aarhus universitetshospital.

Retslægerådet har endvidere udtalt, at nedtrapning af den medicinske behandling bør ske ifølge en langsigtet plan og under nøje observation med personlige samtaler, hvor et samarbejde med Aarhus Universitetshospital kunne klarlægge, hvilke forhold Karina Hansen specielt skulle observeres for under nedtrapningen.

Retslægerådet har vurderet, at grovheden af denne afvigelse fra gældende lægefaglige retningslinjer og god lægelig praksis udgør en egentlig lægefaglig fejl, også i betragtning af Karina Hansens sygehistories kompleksitet og de store vanskeligheder ved at bedømme hendes tilstand uden nært forhånds kendskab til hende og hendes tidligere sygehistorie.

Retslægerådet har derfor vurderet, at Stig Gerdes har gjort sig skyldig i en række egentlig lægefaglig fejl.

Retten finder det godtgjort, at Stig Gerdes i sin behandling af Karina Hansen har udvist grov forsømmelighed på den måde, som Styrelsen har beskrevet i sin afgørelse, dateret den 13. januar 2017. Styrelsens beskrivelse understøttes i sin helhed af Retslægerådets efterfølgende udtalelse i sagen.

På denne baggrund finder retten, at Stig Gerdes skal fratages sin autorisation som læge, fordi han er til fare for patientsikkerheden, jf. autorisationslovens § 7, stk. 1.

Som følge af det anførte, og da de synspunkter, som Stig Gerdes i øvrigt har gjort gældende om proportionalitetshensynet og ligebehandlingsprincippet, ikke kan begrunde andet resultat, tager retten Styrelsens påstand til følge.

Sagsomkostningerne skal fastsættes efter sagens værdi, forløb og udfald. Stig Gerdes skal derfor betale Styrelsen for Patientsikkerheds omkostninger med 75.000 kr.

THI KENDES FOR RET:

Stig Gerdes fratages varigt sin autorisation som læge.

Stig Gerdes skal til Styrelsen for Patientsikkerhed betale sagens omkostninger med 75.000 kr.

Omkostningerne skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

https://www.facebook.com/events/2400413516865985/