Til mandagens byrådsmåde skulle der vedtages en ny lokalplan i Kanalbyen, og den stemte Enhedslisten imod som det eneste parti.

På byrådets møde d. 17. maj 2021 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 376 – Kanalbyen nord for Oldenborggade og tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 25. maj til den 20. juli 2021. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget enkelte bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om etageantal, bebyggelsesomfang og bebyggelsesprocent, skyggeforhold, mangfoldighed i anvendelse, panoramaudsigt fra voldanlæg, parkering og sigtelinje ad Kongensstræde.

Baggrunden for lokalplanudarbejdelsen var et volumenstudie af et konkret forsøgsprojekt omhandlende to vinkler på bæredygtigt byggeri, betegnet som ”Det effektive byggeri” og ”Materialehuse”. Den samlede bebyggelse tager udgangspunkt i etablering af etageboliger fordelt på 10 bygningsenheder.

Lokalplanområdet omfatter et område nord for Oldenborggade og omfatter del af byggefelt 46 fra Kanalbyens udviklingsplan. Området udgør ca. 4.190 m² og omfatter forlængelse af Kongensstræde mellem Fynsgade og Oldenborggade.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til blandede byfunktioner med bolig, offentligt og privat serviceerhverv i miljøklasse 1-2, kultur, fællesfaciliteter og mindre butikker. Der må samlet maksimalt opføres 6.000 m² bruttoetageareal indenfor lokalplanområdet. Af de 6.000 m² må der maksimalt opføres:

  • 1.500 m² bruttoetageareal til erhverv
  • 300 m² bruttoetageareal til offentligt og privat service
  • 200 m² bruttoetageareal til kultur eller mindre butikker
  • Indenfor byggefelt 1 må opføres 2-4 etager, dog ikke højere end kote 20.00 DVR90.
  • Indenfor byggefelt 2 må opføres 3-5 etager, dog ikke højere end kote 24.00 DVR90.
  • Indenfor byggefelt 3 må opføres 4-6 etager, dog ikke højere end kote 27.50 DVR90.

For samtlige byggefelter gælder at øverste etage kun kan udnyttes til formål som tagterrasse med adgangsvej, samt teknik.

Kommuneplantillæg nr. 21

Lokalplanområdet er placeret indenfor rammeområde B.BE.2. – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade, som udlægger området til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-2, herunder mindre butikker. Lokalplanens afgrænsning udnytter en del af rammeområdets byggefelt 46, der giver mulighed for maksimalt at opføre 19.000 m² bruttoetageareal i op til 5 etager, der fordeles på 14.300 m² bolig, 4.400 m² erhverv, 100 m² kultur, offentlig og privat service, samt 200 m² detailhandel.

Med kommuneplantillægget muliggøres en 6. etage fremfor de 5 etager der er fastlagt i kommuneplan 2017-2029 (se bilag). Derfor er der i lokalplanen blandt andet medtaget bestemmelser om, at 6. etage alene må udnyttes til tagterrasser og teknikrum. Formålet med bestemmelsen er at muliggøre udnyttelsen af tagfladen på en 5 etage, da en tagterrasse i dette omfang anses som én etage. Samtidig ønskes 6. etage ikke udnyttet til formål som bolig eller at medføre en væsentlig forøgelse af bebyggelseshøjde, end hvad må forventes med 5 etager og fuld tagkonstruktion.

Støjforhold

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget støjberegninger for ekstern støjpåvirkning. Vurderingen for trafikstøj viser at facader og opholdsareal på terræn indenfor lokalplanområdet vil blive påvirket over den vejledende grænseværdi på 58 dB for boliger. Vurderingen for virksomhedsstøj viser at enkelte facader tillige vil have en mindre overskridelse på 4 dB i natperioden. Overskridelser af de vejledende grænseværdier for ekstern støj kan håndteres ved etablering af støjskærm mod Oldenborggade for sikring af udendørs opholdsareal, samt ved støjafskærmende foranstaltninger på boligfacade, således at et godt indendørs lydmiljø sikres.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 25. maj til 20. juli 2021. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget 4 bemærkninger og indsigelser, som i hovedtræk handler om:

  • Panoramaudsyn fra voldkronen, bebyggelsesomfang, bebyggelsesprocent, skyggeforhold og mangfoldighed i anvendelse
  • Vejbredde og parkering
  • Byggeri i op til seks etager
  • Overordnet planlægning i forhold til kommuneplan, økonomiske interesser og habilitet

– Den store udfordring har været højden, der er blevet reduceret. Højden er nu på niveau med Frederikshuset. Den øverste etage må man lave terrasse på, og er ikke lavet til beboelse, sagde formand for by- og planudvalget, Søren Larsen (A).

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz meddelte efterfølgende, at hun stemmer imod forslaget.

– Der er mange gode ting i det projekt, og der er mange fine tanker om bæredygtighed. Jeg fik at vide der maks var fem etager. Jeg vil ikke være firkantet, men jeg vil sige, at som der er bygget, så bliver jeg klogere. Jeg synes, at noget af det vigtigste en ny bydel skal kunne, er at tale sammen med en eksisterende by. Særligt det her som en af de vigtigste opgaver at forbinde det med det gamle centrum, og derfor forstår jeg man trapper ned, da fire etager er væsentligt højere, sagde Cecilie Roed Schultz og fortsatte:

– Det skal ikke blive en lukket mur med facader, der er lukkede, men det handler også om højde og udtryk, og det her byggeri kommer derfor ikke i mål. Hvis jeg havde vidst hvordan det kom til at se ud, havde jeg været mere skrap undervejs. Jeg håber, at vi fremadrettet kommer til at se en Kanalbyen, der virker mindre bombastisk og er mere tilgængelig og mere grøn end det der er kommet indtil videre, forklarede hun.

Byrådets øvrige 20 medlemmer stemte for forslaget.