Fredericia Byråds officielle aktiviteter har mere eller mindre været på sommerferie, men mandag aften var der igen kaldt til samling i Byrådssalen på Fredericia Rådhus.

Som altid anbefalede Borgmester Jacob Bjerregaard at indlede mødet med en sang, sangvalget faldt denne mandag på ‘Marken er mejet’, meget passende for hvilken tid på året vi er kommet til.

Budgetopfølgning

Hvert år er der løbende budgetopfølgninger for Fredericia Kommunes økonomi, og denne gang var den anden af slagsen på dagsordenen.

Den foreløbige budgetopfølgning viser, at Fredericia Kommune grundlæggende har en sund økonomi. Der er dog tegn på, at kommunen står overfor et pres på økonomien, som rækker frem i årene.

Det er primært den ændrede demografiske sammensætning i kommunen, som presser kommunens økonomi. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. august 2019 for at imødegå det stigende udgiftspres, at igangsætte budgetlægningen for 2020 med en ambition om retvisende budgetter, der tager højde for den demografiske udvikling samt skabe mulighed for fortsat udvikling af kommunen og sikring af ressourcer til at investere i kernevelfærden.

Udgifterne i 2019 til det stigende antal børn, ældre, syge, handicappede og udsatte grupper betyder, at 2. budgetopfølgning viser en forventet overskridelse af servicerammen på 44,1 mio. kr.

“Vi kan se, at vi på anlægsdelen ser ud til at holde budgettet, hvilket vi ikke gjorde sidste år. Vi har også et historisk højt anlægsbudget”, fortalte Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Her ser det meget værre ud for servicerammen, hvor vi er meget pressede. Den udfordrende nyhed er, at vi bruger flere penge end vi har serviceramme til”, fortsatte han.

“I Fredags blev der vedtaget en ny kommuneaftale, der regnes på lige nu. Vi forventer, at vi fortsat kan overholde den fastsatte tidsramme. Samtidig bliver der fremlagt et mulighedskatalog, som kan danne baggrunden for forhandlingerne”, fortalte Bjerregaard om den kommende budgetforhandling frem mod 2020.

Boligkontoret opkøber ny grund

Finn Muus der i anledning af et afbud fra Bente Ankersen var en del af byrådet, blev grundet hans job hos Boligkontoret bedt om at forlade byrådssalen, så længe sager omhandlende dette var på programmet.

Boligkontoret Fredericias afdeling 502, Østerbo står over for en større renovering og ombygning af afdelingen og udearealerne. I forbindelse med renoveringssagen, er det blevet afdækket, at den matrikel som afdelingen i dag bruger som indkørsel, parkeringsplads og legeplads er ejet af Region Syddanmark. Efter at Region Syddanmark ikke længere har vagtværelser i afdelingen – og dermed ikke har nogen interesse i at eje grunden, har Boligkontoret Fredericia henvendt sig vedr. et køb, eftersom et salg til anden side vil betyde store problemer med adgang til- og parkering i afdelingen.

Fredericia Byråds løsgænger, Karsten Byrgesen, spurgte nysgerrigt ind til de økonomiske konsekvenser der følger af et tilsagn fra Fredericia Kommune. Til dette forklarede Borgmesteren, at der vil være en medfinansiering fra Fredericia Kommune på omkring 10%, såfremt man bygger alment boligbyggeri på den nye grund.

Flere boliger på vej i Skærbæk

På By- og Planudvalgets møde d. 19. september 2018 blev det besluttet, at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for et område ved Overmarken i Skærbæk. Baggrunden herfor var dels en stigende efterspørgsel, dels et ønske fra ejeren af arealet, om at opføre tæt-lav bebyggelse, hvilket den eksisterende lokalplan ikke giver mulighed for.

“Der er idag mulighed for at lave parcelhuse ude i området, og ejeren af grunden vil gerne have tilladelse til tæt-lav bebyggelse. Projektet spænder over to etaper. Vi er i udvalget meget positivt stemte overfor projektet, da det falder i god tråd med vores tanker for området”, fortalte formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Skærbæk Beboerforening er også meget positive, for det er vigtigt at vi kan skabe attraktive boliger, det skaber liv i lokalsamfundet”, fortsatte han.

Næstformand i By- og Planudvalget, Kenny Bruun Olsen, og resten af Venstre glæder sig over det tiltag, og over den vilje der er vist fra investoreres side i at tage del i udviklingen i Skærbæk. Desuden var der stor glæde over den ekstra ansatte der er kommet til at udarbejde flere lokalplaner, et stort ønske fra Venstre, der bragte netop dette ønske ind til budgetforhandlingerne sidste år.

Stort underskud i TrekantBrand

TrekantBrand kan præsentere et underskud på knap ni millioner kroner, der resulterer i, at deres egenkapital går fra at være positiv, til nu at lyde på et underskud på 6,2 millioner kroner.

Årets resultat skyldes ifølge TrekantBrand primært transaktionsomkostninger i forbindelse med organisationstilpasninger. Der er indført forbedret økonomistyring og opfølgning og ledelsen er blevet bedt om at angive handlemuligheder for at korrigere omkostningerne.

Der var i salen ikke yderligere bemærkninger til denne sag.

Annonce til uge 37 + 39 https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum