Konkursramte Fredericia Teaters tidligere chef er dybt rystet over kravet fra Bech Bruun i konkurssagen om Fredericia Teater. Han glæder sig til, at der bliver bragt orden i sagen.

I materialet fra kurator, Bech Bruun, kan man læse, at det er Søren Møller, man går efter, imens bestyrelsen går fri.

“Derfor bør det overvejes, om konkursen ville være indtruffet tidligere, hvis teaterchefen havde videreformidlet de økonomiske oplysninger, som han havde tilgængelige ultimo 2019, korrekt til bestyrelsen – med deraf reducerede tab for kreditorerne til følge. Således gik der ca. 2 måneder, fra at teaterchefen efter vores op-fattelse burde have konstateret niveauet af underskuddet for 2019, til at bestyrelsen fik kendskab hertil, ligesom bestyrelsen ultimo 2019 blev forholdt oplysningerne om den likviditetsmæssige situation. Teaterchefen erkendte selv, at han havde mistet overblikket over økonomien, hvorfor han også opsagde sin stilling – og bad om at blive frataget det økonomiske ansvar i opsigelsesperioden – primo februar 2020,” skriver kurator og fortsætter:

“Det er således vores vurdering, at teaterchefen har handlet uagtsomt og dermed ansvarspådragende, idet han ikke har sikret overblikket over Fredericia Teaters økonomiske situation ultimo 2019 og ikke har orienteret bestyrelsen behørigt om likviditetsudfordringerne og endeligt egenhændigt og uden bestyrelsens for-udgående accept har overskredet markedsføringsbudgettet med ca. 8 mio. kr. Det er yderligere vores vurdering, at teaterchefen – ud fra kritikpunkterne i punkt 1 til 7 ovenfor – har handlet uagtsomt i perioden fra ultimo 2019 og frem til tidspunktet, hvor teaterchefen blev frataget det økonomiske ansvar af bestyrelsen den 17. februar 2020, men det er usikkert, om de ansvarspådragende forhold fra teaterchefens side har været den direkte og påregnelige årsag til tabet for kreditorerne, se uddybende i punkt 2.3, hvorfor procesrisikoen i forbindelse med et potentielt erstatningskrav vurderes at være for stor til, at en retssag bør føres.” 

“Jeg er meget rystet og chokeret, og i øvrigt lodret uenig i påkravet fra kurator, som jeg mener bygger på et faktuelt forkert grundlag og ræsonnement. Jeg har derfor overgivet alt i sagen til mine advokater, og jeg ser frem til at sagen bliver belyst, så vi kan bringe orden i forholdene,” siger Søren Møller til Fredericia AVISEN

Samtidig går bestyrelsen fri

Det er på denne baggrund vores vurdering, at teaterchefen derved har handlet ansvarspådragende, da teaterchefen i henhold til Fredericia Teaters vedtægter således havde ansvaret for, at budgettet for de enkelte fastlagte forestillinger blev overholdt, samt at eventuelle afvigelser forinden skulle forelægges for be-styrelsen til godkendelse.

Det fremgår af den månedlige rapportering pr. 31. oktober 2019, at markedsføringsbudgettet var overskredet med 2.877.816 kr., men vi er blevet oplyst af bestyrelsesformanden for Fredericia Teater, at måneds-rapporteringen ikke blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 19. november 2019, herunder ej heller budgetoverskridelsen vedrørende markedsføringsomkostningerne. Bestyrelsen var således efter bestyrelsesformandens udsagn ikke eksplicit gjort opmærksom på budgetoverskridelsen. Det var således alene periodens samlede resultat, der blev oplyst på bestyrelsesmøderne. Det bemærkes dog, at månedsrapporteringerne efter det oplyste blev rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Det er ikke vores vurdering, at bestyrelsen har godkendt overskridelsen af markedsføringsbudgettet.
Det bemærkes yderligere, at størstedelen af overskridelsen af markedsføringsbudgettet skete ved Tarzan- forestillingen i København på et tidspunkt, hvor Fredericia Teater allerede var insolvent. På trods af dette benyttede teaterchefen 14.142.331,79 kr. på markedsføring, hvilket var en samlet budgetoverskridelse på 7.850.000 kr. alene for denne forestilling, på et tidspunkt, hvor han vidste, at Fredericia Teater allerede var i økonomiske problemer. Forestillingen omsatte – på trods af denne overskridelse af markedsføringsbudgettet – alene for 14.185.942 kr. i 2019 ud af en budgetteret omsætning på 41.937.184 kr.

Derfor er det vores vurdering, at teaterchefen ved denne ansvarspådragende handling har påført Fredericia Teater et tab, hvorfor vi har fremsendt et betalingspåkrav til teaterchefen på 7.925.000 kr. Konkursboet agter at udtage stævning, hvis ikke beløbet indbetales. 

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer