Høringssvar fra SF Fredericia vedrørende Social- og Beskæftigelsesudvalgets Strategi for Udsathed i Fredericia samt den toårig udviklingsplan. SF Fredericia er enig i behovet for en strategi og udviklingsplan for udsathed i Fredericia.

SF Fredericia finder imidlertid, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets oplæg er for ukonkret og primært udformet som hensigtserklæringer og gode intentioner. Det er svært at få øje det socialpolitiske ansvar, der påhviler Udvalget og Fredericia Kommune. Strategiens sammenhæng med Arbejdsmarkedslovgivningen, Serviceloven samt kommunens sundhedspolitiske ansvar er svært at få øje på. Forslaget ligner et konsulent arbejde fra en kommunikations- og analyseafdeling frem for et egentligt politisk oplæg.

Strategien tager udgangspunkt i en fortælling og et åbenbart ræsonnement gående ud på, at ”udsathed er lig med ensomhed”. Det kan der være en beskeden grad af sandhed i, men det kommer dog nemt til at betyde, at fokus fjernes fra de borgere, der er de mest udsatte, og som har det største behov for en socialpolitisk og sundhedsfaglig indsats.

SF Fredericia finder det problematisk, at ambitionsniveauet kun rækker til en nedbringelse af antallet af hjemløse i Fredericia frem mod 2020 til 45 personer. Det er trist.  De øvrige mål i ”strategien” handler primært om at overlade indsatserne til frivillige organisationer samt at samle følgere på FaceBook og afholde events. De midler, der er brugt til nu på den type aktiviteter, ville uden problemer kunne have finansieret et gedigent tilbud til hjemløse hen over vinteren.

Andre kommuner har gode resultater i forhold til at bekæmpe udsatheden blandt kommunens borgere ved bl.a. at sikre hjemløse unge tag over hovedet samt iværksætte en forstærket socialfaglig indsats målrettet unge. Der er evidens for, at der opnås positive resultater med en tæt og intensiv indsats for den udsatte unge ved tilknytning af socialpædagogisk bostøtte. En sådan bostøtte kan bl.a. medvirke til, at den unge, kommer i behandling i sundhedssystemet eller om nødvendigt i misbrugsbehandling. Når de basale behov er på plads, vil en håndholdt indsats fra uddannelsesvejledere og specialiserede jobkonsulenter være relevant for at bringe den unge udsatte videre til en selvstændig tilværelse. 

Udsatte borgeres sundhedsmæssige tilstand kalder ligeledes på konkrete indsatser. Vi ved bl.a. fra Sundhedsstyrelsens rapport ” Et sundt liv for udsatte borgere”, at der er stor ulighed i sundhed. Mange socialt udsatte genindlægges ofte. Mennesker, som er alkoholikere, stofmisbrugere, hjemløse, psykisk syge mv. er markant oftere syge end resten af befolkningen. 

Derfor ønsker vi i SF Fredericia, at de kommunale tilbud forbedres, således at kommunen stiller en midlertidig bolig samt en social og sundhedsfaglig indsats til rådighed for borgere i Fredericia der måtte have brug for den type indsats for at genvinde fodfæstet. 

Det er fint at borgere gennem frivillighed har lyst til at give en hånd med, men det kan og skal ikke erstatte den anstændige kommunale social og sundhedsmæssige indsats, som skatteborgerne med rette bør kunne forvente i et velfærdssamfund.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen

Næstformand

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her