Ofre for seksuelt misbrug kan fra 1. april 2018 se frem til en bedre og mere retfærdig behandling. Det sker efter, at Folketinget i dag har vedtaget justitsministerens lovforslag om at fjerne forældelsesfristen i misbrugssager og øge tortgodtgørelsen i alle sager om seksuelle krænkelser.

I efteråret fremsatte justitsministeren et lovforslag, der har til formål at fjerne en række af de forhindringer, som ofre for seksuelt misbrug tidligere er stødt på i deres vej gennem retssystemet. I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget lovforslaget, som træder i kraft den 1. april 2018.

Lovforslaget betyder, at sager om gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn ikke længere kan blive forældet. Forslaget betyder også, at forældelsesfristerne bliver ophævet i sager om krav på erstatning og godtgørelse mod myndigheder, der har svigtet i sager, hvor et barn har været udsat for overgreb. Tidligere var det et krav, at man skulle anmelde sager om voldtægt og seksuelt misbrug af børn inden for 72 timer for at få offererstatning fra staten. Denne regel bliver nu også ophævet, og niveauerne for tortgodtgørelse i alle sager om seksuelle krænkelser forhøjes.

Folketinget har desuden besluttet at ophæve forældelsesfristerne med tilbagevirkende kraft for erstatnings- og godtgørelseskrav i sagerne om myndighedssvigt. Med forslaget udvides samtidig Børns Vilkårs rådgivningsordning, så alle potentielle ofre i disse sager om myndighedssvigt får mulighed for at få hjælp og rådgivning om udsigterne til at få medhold i en eventuel sag om erstatning eller godtgørelse ved domstolene.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

” Seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen. De forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om en markant forbedring for ofrene, så de nu kan få bedre adgang til erstatning og godtgørelse og en mere retfærdig behandling.”

Med lovforslaget sikres det, at:

Gerningsmandens strafansvar ikke forældes i sager om seksuelt misbrug af børn
Forældelsesfristen for gerningsmandens strafansvar ophæves i sager om seksuelt misbrug af børn, sådan at der fremover altid vil kunne rejses en straffesag mod gerningsmanden.

Forældelsesfristerne for krav på erstatning og godtgørelse mod offentlige myndigheder i sager om myndighedssvigt ophæves med tilbagevirkende kraft
Ophævelsen med tilbagevirkende kraft sikrer, at personer, der ikke alene har været udsat for overgreb som børn, men også er blevet udsat for svigt fra en offentlig myndighed, kan rejse et erstatnings- eller godtgørelseskrav mod myndigheden, uanset hvornår overgrebet har fundet sted. Forslaget ledsages af en udvidelse af Børns Vilkårs rådgivningsordning, der skal sikre, at alle potentielle ofre – uanset alder – i disse sager kan få adgang til hjælp og rådgivning om udsigterne til at få medhold i en evt. sag om erstatning eller godtgørelse ved domstolene.

72-timersreglen ophæves i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn

Ofre for voldtægt eller incest samt børn, der har været udsat for seksuelt misbrug, bliver ikke længere begrænset af en tidsfrist for, hvornår de skal anmelde forbrydelsen for at få offererstatning fra staten. Erstatningsnævnet vil derudover af egen drift genoptage de seneste 2 års sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, hvor der er givet afslag på offererstatning, og hvor afslaget skyldtes, at ofret havde anmeldt forbrydelsen til politiet senere end 72 timer efter gerningstidspunktet.

Tortgodtgørelsen for seksuelle krænkelser forhøjes

Der indføres en nedre grænse på 150.000 kr. i sager om grove tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Samtidig forhøjes niveauet for tortgodtgørelsen for seksuelle krænkelser generelt med ca. 1/3 sammenlignet med det niveau, som er forudsat i erstatningsansvarsloven fra 2002. Endelig forhøjes niveauet for tortgodtgørelse i sager om fuldbyrdet voldtægt med yderligere ca. 1/3, så tortgodtgørelsen i sådanne sager som udgangspunkt vil være ca. 100.000 kr.