COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, for dansk er- hvervsliv og for danske arbejdsplader. Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk er- hvervsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har indtil videre haft den ønskede effekt.

Det er derfor muligt og ansvarligt at udvide den gradvise genåbning af Danmark med yderligere sektorer. Konkret sker der nu en genåbning af liberale serviceer- hverv, der ved bekendtgørelse har skulle holde deres lokaler lukket, herunder tato- vør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder og solarier. Ligesom der åbnes for praktisk køreundervisning i skolevogne, der også har være lukket ved bekendtgørelse.
Forudsætningen for genåbningen af Danmark er dog, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har ar- bejdsgiverne inden for de liberale serviceerhverv et stort ansvar ift. at sikre, at der på de pågældende arbejdspladser er taget initiativer til at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.
De liberale serviceerhverv kan fra 20. april 2020 igen åbne deres virksomheder for kunder. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladser og lokaler indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Dette er særligt relevant i en række liberale serviceerhverv, hvor der i en normalsituation ikke kan være den anbefalede afstand mellem udbyder og kunde som følge af ydelsens karakter. Et første skridt bør derfor være at indrette arbejdspladserne og lokalerne forsvarligt og sikre, at den nødvendige kontakt til kunder kan ske på en måde, som minimerer risikoen for smittespredning. 
Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder.I forbindelse med indretning af arbejdspladsen og lokalerne skal de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19) overholdes, herunder:
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.• Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare mini- meres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde af- stand til hinanden.
• Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygi- ejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.• Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet loka- lerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hen- sigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundheds- styrelsen.• Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kun- der og besøgende.Dertil bør sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt nedenstående hensyn følges med henblik på både at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere. Arbejdstilsynet vejleder endvidere virksomhe- derne.Tilrettelæggelse af arbejdet• Arbejdet bør tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte/udvidede åb- nings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden. Arbejdstiden skal i øvrigt tilret- telægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.• Arbejdspladsen skal så vidt muligt gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ser- viceyder og kunde.• For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.Indretning af arbejdspladsen• Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kun- derne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem kundernes placering.• Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er mu- ligt at holde minimum 2 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.• For praktisk køreundervisning bør der ikke være mere end én elev og én køre- lærer pr. skolevogn.• Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet eller lignende med fælles redskaber, sikring af til- strækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved beta- lingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.• Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlæg- ningen af de konkrete tiltag ift. indretning af arbejdspladsen.Adfærd og hygiejne• Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalin- ger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
• Medarbejderne vasker hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.• Kunder bør så vidt muligt vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, inden de betjenes.• Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret hånd- sprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæ- der.• Vasketøj, som for eksempel håndklæder, vaskes ved 80 grader.• De ansatte bør, hvor muligt, anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen skal have en plan for rengøring og desinfektionaf fællesredskaber.• Der bør ske en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt medkunden efter hver endt behandling.• Virksomheden bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og lave enplan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunk- ter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordover- flader, behandlingsrum, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tab- lets, som hyppigt berøres af mange.• Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.• Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage denne.• I forbindelse med praktisk køreundervisning, bør de anvendte køretøjer, her- under køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.Håndtering af sygdom og symptomer• Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.• Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedssty- relsens retningslinjer for ”nære kontakter”.Informationsindsats• Der opsættes informationsmateriale om COVID-19, herunder tekst til kunden om, hvornår man ikke er velkommen og forventninger til de ansatte og kun- derne fsva. hygiejne, afstand mv.I det omfang det er muligt, anbefales de liberale serviceerhverv endvidere at over- veje:• At alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uund- gåelige tætte kontakt reduceres i tid og omfang, samt afbrydes når der ikke længere er behov.• At hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved at tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet bort og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. frisører eller massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på briks eller udføre hårklipning fra kundens ryg.• I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, fx ved kosmetisk behandling i ansigtet, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters va- righed, som f.eks. ved udførelse af ansigtsbehandlinger, eller hvor opgavevare- tagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange for- skellige personer på en arbejdsdag, som f.eks. ved blodprøvetagningsambula- torium.• Opfordring til kunder om at møde op alene.• Skiltning med max antal kunder i lokalerne.• Afstandsmarkeringer i lokalerne på gulvet.• Opfordring til kunderne om at benytte hele åbningstiden, så kunderne spredes.Virksomhederne opfordres til at planlægge, hvordan de vil håndtere en genåbning af virksomheden for kunder og ansatte med udgangspunkt i ovenstående hensyn og sundhedsmyndighedernes retningslinjer.Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommuni- kere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende identificere og kom- munikere om cases og best practices, som kan gøre retningslinjerne så praktisk an- vendelige som muligt.Ovenstående tiltag realiseres fra d. 20. april 2020.  

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer