Retningslinjer om ansvarlig indretning af udvalgsvarebutikker i detailhandlen mv. i lyset af udbruddet af COVID-19
COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, for dansk er- hvervsliv og for den danske detailhandel. 
Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk er- hvervsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne begynder at vise effekt.Forudsætningen for at flere vil genoptage deres normale handelsmønstre er, at forbrugerne kan føle sig trygge ved at købe ind i detailhandlen. 
Her har dansk erhvervs- liv, herunder dansk detailhandel, et stort ansvar ift. at sikre, at der ude i butikkerne er taget initiativer til at sikre den nødvendige hensyntagen til, at smittespredningen skal minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.I forbindelse med indretning af butikkerne skal de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid- 19) overholdes, herunder:• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v.• Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare mini- meres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde af- stand til hinanden.
• Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygi- ejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.• Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet loka- lerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hen- sigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundheds- styrelsen.• Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kun- der og besøgende.
Dertil bør sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt nedenstående hensyn føl- ges med henblik på at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere. Arbejdstilsynet vejleder endvidere virksom- hederne. Det vurderes at være hensigtsmæssigt og forsvarligt, at danskerne genop- tager deres daglige indkøbsmønstre af udvalgsvarer.Tilrettelæggelse af arbejdet• Arbejdspladsen bør så vidt muligt gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ser- viceyder og kunde.
• For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.Indretning af arbejdspladsen• Butikker indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Den enkelte butik fastlægger egne retningslinjer for ophold i butikkerne, eks. af- standsmarkering ved kassen og hvor der kan opstå flaskehalse.• Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet og sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.• Butikker skal indrette vareudvalg mv. hensigtsmæssigt, fx undgå løssalg af slik mv.• Arbejdsgiverne opfordres til så vidt muligt at inddrage medarbejderne i planlæg- ningen af de konkrete tiltag ift. indretning af arbejdspladsen.Adfærd og hygiejne• Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalin- ger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.• Medarbejderne vasker jævnligt hænder grundigt.• Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret hånd-sprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæder.• Virksomheden bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og lave enplan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunk- ter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordover- flader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.• Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt (efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.• Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation (fx kassen), når en medarbej- der forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.• Der er opmærksomhed på ankomst af leverandører, så de ikke skal lede efter en kontakt i butikken, og så der kan sikres tilstrækkelig afstand mellem leve- randører og medarbejdere.• Instruer leverandører af specialprodukter i forebyggelse af smitte, hvis de selv fylder produkter op i butikken.Håndtering af sygdom og symptomer• Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.• Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedssty- relsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Informationsindsats• Der opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare og anbefalinger til kunder om at holde afstand.I det omfang det er muligt, anbefales butikkerne at overveje:• Undgå direkte fysisk kontakt og tæt/langvarig kontakt mv.• Opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde i situationer, hvor an-sigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås. Hvor muligt kan dettevære en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk.• Opfordring til kunder om at handle alene.• Skiltning med max antal kunder i butikken.• Afstandsmarkeringer i butikkerne på gulvet.• Opfordring til kunderne om at benytte hele butikkens åbningstid, så handlenog kunderne spredes.Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommuni- kere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.Ovenstående tiltag realiseres fra d. 20. april 2020.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer