• I årets første 9 måneder har DSB haft 91,5 mio. rejser – et fald på 34 procent i forhold til samme periode sidste år
  • Efter aftale med regeringen er togdriften gennem hele COVID-19 i væsentligt omfang fastholdt
  • DSB forventer i 2020 et markant underskud i størrelsesordenen 1,1-1,3 mia. kr. før kompensation, jævnfør nedenfor
  • Regeringen har meddelt, at den vil yde DSB fuld kompensation for de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i hele 2020
  • Høj kundepunktlighed over kontraktmålene for såvel S-tog som Fjern- & Regionaltog 
  • De første 3 af i alt 42 bestilte Siemens Vectron el-lokomotiver er leveret 2 måneder før tid og blev 26. oktober indsat i passagerdrift. Det er første skridt på vejen mod en bæredygtig togtransport.

Periodens resultat samt forventninger til 2020
DSB er stærkt påvirket af COVID-19. Fra medio marts og frem har DSB mistet en betydelig del af sin passageromsætning som følge af COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der løbende er udmeldt for at begrænse smittespredningen. Efter påbegyndelsen af den kontrollerede genåbning af Danmark i maj og juni var kunderne så småt begyndt at vende tilbage. Opblussen af COVID-19 i 3. kvartal bevirkede imidlertid, at der primo september blev indført restriktioner, som i høj grad har påvirket den offentlige trafik. Myndighederne opfordrede både private og offentligt ansatte til at arbejde hjemme, og anbefalede at befolkningen generelt skulle undgå kollektiv trafik i myldretiden. Dette har naturligvis påvirket rejsetallene markant.

Også DSB’s 7-Eleven kiosker er ramt af COVID-19. Omsætningen hænger i høj grad sammen med antallet af rejsende.

Der har kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften. For at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet og for at sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde, har DSB efter aftale med regeringen i væsentligt omfang fastholdt togdriften gennem hele COVID-19.

DSB har dog iværksat og implementeret ekstraordinære omkostningsreduktioner i størrelsesordenen 180 mio. kr. for hele året. DSB har samtidig i årets første 9 måneder modtaget i alt 67 mio. kr. i forbindelse med regeringens hjælpepakker – hovedsageligt kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere. Ordningen har været værdifuld i en meget kritisk periode.

På denne baggrund realiserede DSB i årets første 9 måneder et underskud før skat på 641 mio. kr. Resultatet er 610 mio. kr. lavere end samme periode 2019. Passageromsætningen for perioden er faldet med 1.267 mio. kr. i forhold til samme periode 2019. På positivsiden tæller, at omkostningerne for perioden var 330 mio. kr. lavere end de første 9 måneder af 2019.

Af- og nedskrivninger udgjorde i årets første 9 måneder 973 mio. kr., hvilket er 412 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere afskrivninger på togmateriel for Fjern- & Regionaltog, som i 2019 blev nedskrevet med 1,7 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. var en konsekvens af en nedskrivningstest.

For 3. kvartal isoleret udgjorde resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter et underskud på 44 mio. kr. mod et underskud på 43 mio. kr. i samme periode sidste år. 3. kvartal 2020 er negativt påvirket af lavere indtægter med 251 mio. kr. primært som følge af den lavere passageromsætning. Modsat er kvartalet posititivt påvirket af lavere omkostninger med 108 mio. kr. samt lavere afskrivninger med 129 mio. kr.

Det er vores vurdering, at COVID-19 også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi. På denne baggrund forventer DSB for hele 2020 et markant underskud i størrelsesordenen 1,1-1,3 mia. kr. før kompensation. Ved halvåret forventede vi et underskud på minimum 1 mia. kr. Den ændrede vurdering er en følge af en ny risikovurdering i forbindelse med COVID-19. Størrelsen af underskuddet er fortsat forbundet med stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i smittetryk og restriktioner resten af året. Det må forventes, at pandemien og eventuelle restriktioner også vil påvirke antallet af rejsende og økonomi negativt i 2021 og måske længere frem.

Regeringen har meddelt, at den vil yde DSB fuld kompensation for de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19 i hele 2020. Det er endnu ikke afklaret, hvornår og hvorledes denne kompensation vil blive effektueret.

Det skal være trygt at køre tog
Der blev i året første 9 måneder foretaget 91,5 mio. rejser mod 138,5 mio. rejser i samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 34 procent. Nedgangen i antal rejser er fordelt på alle markeder, men har været størst for Fjern- & Regionaltog.

Efter en god start på året, hvor vi frem til medio marts havde vækst i antal rejser og øgede markedsandele over Storebælt, har COVID-19 haft en markant negativ påvirkning på rejsetallene. Efter den kontrollerede genåbning af Danmark fra starten af maj var der hen over sommeren en stigning i rejsetallene – om end stadig på et væsentligt lavere niveau end i 2019. Sommerens stigning var positivt påvirket af en Orange-kampagne, som solgte over ½ mio. billetter. Hertil kommer udbuddet af 50.000 Rejsepas, som genererede 225.000 nye rejser.

Med indførelsen af nye restriktioner med krav om mundbind i den kollektive trafik i august efterfulgt af anbefalingerne om at arbejde hjemme i september, har vi konstateret et markant tilbageslag i efterspørgslen.

Som følge af regeringens COVID-19 initiativer har DSB besluttet at udskyde hovedparten af de planlagte markedsføringsaktiviteter. Vores fokus lige nu er på at sikre, at det fortsat er trygt at køre tog – også under COVID-19.

For at sikre at både vores kunder og medarbejdere kan have en tryg rejse, har vi hen over året iværksat en række initiativer – herunder udvikling af en ny web-app, som viser belægningsgrad i S-tog, afstandsmarkeringer på perroner og i tog samt ekstra rengøring af tog og stationer – inklusive rengøring undervejs på rejsen. Disse initiativer er tryghedsskabende for vores kunder og medarbejdere her og nu, men de skal også medvirke til at gøre det trygt for kunderne i større omfang at vende tilbage til toget. Jo længere tid kunder fravælger toget som transportvalg, desto vanskeligere bliver det at få dem tilbage igen.

Så snart COVID-19 situationen igen gør det muligt, vil vi rette al vores fokus på at vinde kunderne tilbage. I bestræbelserne herfor skal vi også tage højde for de langvarige strukturelle ændringer, som COVID-19 har medført – blandt andet en væsentlig større andel i antallet af hjemmearbejdsdage og flere on-line møder. Forhold som vi vil tage højde for i udbuddet af de billetter, pendlerkort og anden service, som vi tilbyder vores kunder.

Høj punktlighed og opfyldelse af kontraktmål
Kundepunktligheden i årets første 9 måneder for såvel S-tog som Fjern & Regionaltog er forbedret i forhold til samme periode sidste år og ligger over trafikkontraktens mål. Med en punktlighed på henholdsvis 94,2 procent for S-tog og 87,3 procent for Fjern & Regionaltog har vi præsteret den højeste punktlighed i 5 år.

Kundepunktligheden er positivt påvirket af en mere robust køreplan, som har betydet, at fejl på spor og signaler, har påvirket driften mindre. Hertil kommer, at der er færre fejl på togmateriellet. Der er også markant færre forsinkelser for tog fra Sverige, fordi frekvensen i Øresundstrafikken er reduceret som følge af COVID-19.

Bæredygtighed tænkes ind i DSB’s indkøb
DSB har fastsat ambitiøse mål om at bidrage til et grønnere Danmark uden trængsel. Toget er allerede det klimavenlige transportvalg – men vi vil mere end det. DSB har derfor siden 2019 arbejdet for at realisere 4 mål på bæredygtighedsområdet frem mod 2030: Vi vil være CO2-neutrale, vi vil nedbringe vores energiforbrug med 50 procent, vi vil ikke udlede partikler fra togenes motorer, og vi vil genanvende mindst 90 procent af vores affald. En stor del af DSB’s bidrag til et bæredygtigt Danmark nås gennem den planlagte modernisering af jernbanen, indkøbet af elektriske tog samt etableringen af nye moderne værksteder.

Målene er ambitiøse, og de kan kun nås, hvis DSB – i samarbejde med sine leverandører – sikrer bæredygtige og ansvarlige løsninger. DSB har derfor indført fokus på bæredygtighed i alle indkøb. Vi ønsker at understøtte bæredygtige løsninger, som også er økonomisk ansvarlige og effektive. I kommende udbud vil DSB derfor indbyde leverandører og samarbejdspartnere til at pege på ansvarlige og bæredygtige løsninger.

Nye moderne og miljøvenlige tog vil effektivisere togdriften
Det er DSB’s mål at udskifte de aldrende diesel-drevne tog til fordel for en moderne, ensartet elektrisk togflåde, med de fordele det giver for kunderne og miljøet. Et klimavenligt og mere bæredygtigt DSB er, som nævnt, et væsentligt pejlemærke for os.

De 3 første ud af 42 nye Siemens Vectron el-lokomotiver er i oktober sat i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland. Lokomotiverne får en positiv effekt på DSB’s miljøaftryk i forhold til for eksempel energiforbrug og partikeludledning, og de vil forbedre DSB’s driftsøkonomi i takt med, at de bliver indfaset. Nye togvogne planlægges indsat i passagerdrift i 2023, mens de nye el-togsæt forventes at kunne indsættes i passagerdrift fra 2024.

”Jeg er glad og stolt over, at vores organisation er lykkedes med at få de første 3 Siemens el-lokomotiver leveret og sat i drift – ikke bare til tiden – men 2 måneder før tid. Et stort tak til alle de mange medarbejdere, som har medvirket til, at vi kom i mål med denne vigtige milepæl.”
Flemming Jensen, administrerende direktør


Læs hele rapporten

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer