Region Syddanmark og Mødrehjælpen har indgået et partnerskab, der skal være med til at fremme lighed i sundhed allerede fra graviditeten. Gennem tre spor skal Region Syddanmark og Mødrehjælpen hjælpe familier i hele Syddanmark.

Mødrehjælpen og Region Syddanmark har identificeret tre indsatsspor, som vil kunne indgå i partnerskabsaftalen. Udgangspunktet for partnerskabsaftalen er en velafgrænset målgruppe, hvor der beskrives tydelige visitationskriterier. Hensigten er, at indsatserne under partnerskabsaftalen til en begyndelse vil være et tilbud til en mindre målgruppe, men hvor tilbuddet vil dække bredt geografisk. På sigt kan målgruppen udvides, såfremt Region Syddanmark og Mødrehjælpen skønner dette gunstigt. Det foreslås, at målgruppen til en start er familier, der er visiteret til Sundhedsstyrelsens niveau 3.

De tre spor skal hjælpe bredt

Spor 1 indeholder tilbud om en åben tværfaglig rådgivning med mulighed for anonymitet, hvor rådgivningen for hovedparten vil koncentrere sig om økonomisk rådgivning, retshjælp, samværsregler, parforhold og barnets trivsel, samt til konkret sparring på hverdagens udfordringer. Rådgivningen vil bestå af op til to rådgivninger, og vil foregå i regionens jordemoderkonsultationer. Rådgivningen gives af relevante fagprofessionelle fra Mødrehjælpen fx socialrådgiver.

Til at sikre et koordineret og sammenhængende forløb for den gravide familie er det vigtigt, at der skabes mulighed for en god kommunikation og samarbejde mellem Region Syddanmark (primært jordemoderkonsultationerne) og Mødrehjælpen.

Kommunikationen og samarbejdet sikres blandt andet ved, at Mødrehjælpen sikrer fysisk tilstedeværelse af en socialrådgiver en dag om ugen ved hvert af de fem fødesteder. Regionen afsætter ti timer pr. uge til at understøtte koordinering med Mødrehjælpen. Det forventes, at 600 familier kan få gavn af dette spor.

Spor 2 er et tilbud om et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb, hvor indsatserne for hovedparten vil koncentrere sig om støtte under graviditet og forberedelse til fødslen og barselsperioden, styrkelse af forældrekompetencer, herunder omsorg for barnet, styrkelse af familiens netværk, tilknytning til arbejdsmarked og/eller uddannelse samt støtte til at navigere i offentlige tilbud og hjælp.

Der arbejdes således med tilrettelæggelse af specialiserede forløb for de gravide familier, der kan bestå af både individuel rådgivning og gruppeforløb. Indsatserne gives af relevante fagprofessionelle fra Mødrehjælpen i samarbejde med jordemødre fra det lokale fødested, og hvor kommunalt ansatte fagprofessionelle deltager i det omfang, det efter aftale med kommunerne vil være muligt.

Gruppeforløbene har en varighed af ca. 20 -25 uger, en gang om ugen af tre timers varighed. Der kan deltage 8 – 10 gravide/mødre med børn pr. forløb. Jordemoderen deltager to gange om måneden i to timer, hvor der kan være jordmoderfaglige oplæg og gruppedrøftelser. Det forventes, at 100 familier kan få gavn af dette spor.

Det tredje spor afholdes af Mødrehjælpen. I Region Syddanmark har Mødrehjælpen lokalforeninger i 10 kommuner. Foreningerne arbejder med sociale og netværksskabende aktiviteter som fx historieklub, ”tons og tummel” og den rullende kagemand. Der er også aktiviteter som ”Familieven”, hvor småbørnsfamilier tilknyttes en mentorordning i hjemmet 1-2 timer om ugen i form af en familieven, der lytter, tager på udflugter og er et menneske med tid og overskud til familien. Der er aktiviteter som ”Måltidet”, hvor børnefamilier laver mad og spiser sammen, og på den måde både får netværk og får sundere kostvaner.

Aktiviteterne gives i regi af frivillige fra Mødrehjælpen i tilknytning til Mødrehjælpens lokalforeninger. I det omfang Mødrehjælpen allerede har etableret en lokalforening i en kommune, kan familier gøres opmærksomme på eventuelle relevante sociale netværksskabende aktiviteter.

Pernelle Jensen: Jeg er enormt glad for aftalen

Medlem af Regionsrådet for Venstre, Pernelle Jensen, glæder sig over den nye aftale.

– Jeg er stolt over den fødeplan, som vi har vedtaget i Region Syddanmark. Den skaber trygge rammer for den gravide, familien og ikke mindst sikrer en tryg og rolig start på livet for den lille ny. Det er altid en stor oplevelse at bringe et lille menneske ind i den her verden uanset om det er ens første, andet eller tredje barn. Med fødeplanen sikrer vi gode vilkår til alle gravide og det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi laver en særlig indsats for de familier, som har det svært og kæmper med meget andet i deres liv, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Derfor har vi netop indgået en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen, hvor fokus er på at fremme lighed i sundhed allerede i graviditeten. Mødrehjælpen kan bare tilbyde noget andet, og ved at slå os sammen skaber vi de bedste forudsætninger for den gravide, familien og det nyfødte barn. Mødrehjælpen er derfor et godt supplement til at de tilbud, der er i regionen. De tilbyder rådgivning om økonomi, retshjælp, parforhold og barnets trivsel samt sparring på hverdagens udfordringer.

– Men de tilbyder også individuelle forløb, hvor der er fokus på støtte under graviditeten, styrelse af forældrekompetencer, styrkelse af familiens netværk, tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse samt forberedelse til fødslen og tiden efter med en lille baby. Til sidst vil jeg fremhæve Mødrehjælpens lokale foreninger, som er i flere kommuner, hvor der arbejdes med sociale aktiviteter og netværk og hvor frivillige yder en stor indsats som bl.a. familieven eller som arrangør af fælles spisninger med henblik på sunde kostvaner, supplerer Pernelle Jensen.

– Det er et rigtig godt eksempel på, at vi kan lykkedes bedre, når alle arbejder sammen – regionen, kommunen og civilsamfundet – til gavn for den enkelte og til gavn for familien, lyder det afslutningsvist fra Pernelle Jensen.