Er en person med handicap eller psykisk lidelse først visiteret til for lidt eller forkert hjælp, er det næsten umuligt at få rettet op på fejlen. Den markante melding lyder fra de ansatte, som hver dag arbejder tæt med borgerne.

Rigtig mange borgere med psykiske problemer eller handicap bliver viseret til alt for lidt hjælp eller et helt forkert botilbud. Men har kommunen først truffet en beslutning, er det rigtig svært at få revurderet sagen og visiteret borgeren til den relevante hjælp og støtte. Sådan lyder erfaringen i en spørgeskemaundersøgelse, som FOA har gennemført blandt knap 1.400 ansatte på bosteder og i døgninstitutioner.

Helt konkret oplever mere end hver tredje ansatte, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad er visiteret til den rette mængde støtte. Samtidig anfører hver syvende ansatte, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad er visiteret til det rette botilbud.

Undersøgelsen får de to sektorformænd i FOA, Torben Hollmann og Kim Henriksen til at komme med en opsang til kommunalpolitikerne.

”Det er et eklatant svigt af sårbare borgere. Man kunne have den grimme mistanke, at man fra kommunernes side forsøger sig med den billigste løsning først, mere end at man tager afsæt i den enkelte borgers behov, og det skal der gøres op med. Det er alligevel som at tisse i bukserne i frostvejr, når man visiterer en borger forkert, for borgeren bliver bare dårligere og dermed ”tungere” af det,” siger formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann.

Ifølge hver sjette ansatte er kun halvdelen eller endnu færre af borgerne visiteret til det rette botilbud. Og er borgeren først én gang visiteret til for lidt eller forkert hjælp og støtte, er det enten ”svært” eller ”rigtig svært” at få ændret situationen for den udsatte, melder et flertal.

”Det skal alle, der lige nu stiller op til kommunalvalg vide: At der her er et forsømt område, der skal tages hånd om. Vi kan ikke have et system, som først sætter borgere i forkerte og utilstrækkelige tilbud, og dernæst fastholder dem der. Det nytter ikke, man står urokkeligt fast på forkerte beslutninger. Ud over, at man kan have ramt ved siden af skiven i første hug, kan borgerens situation ændre sig. Vi skal være i stand til at skræddersy de rette forløb til den enkelte,” siger formand for Pædagogisk Sektor Kim Henriksen.

Mistanken om, at der ligger en presset økonomi bag den rigide sagsbehandling og de utilstrækkelige tilbud er nærliggende. Alene inden for det seneste år har hver anden ansatte en eller flere gange oplevet, at en betalingskommune har afvist at give en borger den hjælp og behandling, som den ansatte ellers anbefaler på baggrund af borgerens sygdom eller handicap.

Undersøgelsen er en del af en større spørgeskemaundersøgelse, som afdækker en lang række udfordringer på det specialiserede socialområde. Netop nu afventer FOA en evaluering af det specialiserede socialområde, som Socialministeriet står bag. Evalueringen skal danne grobund for en ny indretning af området.

”Vi kan allerede nu pege på flere forslag til forbedringer, og der er i hvert fald tydeligt brug for at få genetableret den specialisering af tilbud, vi tidligere har haft på området, så den enkelte borger kan få det rigtige tilbud og ikke bare et tilbud,” siger Torben Hollmann.

Læs den samlede rapport