Fredericia Golf Club har søgt dispensation til bekæmpelse af svampeangreb på dele af golfbanen. Det drejer sig om bekæmpelse af svampeangreb på greens, svarende til et areal på i alt 1 ha.

Konkret søges der om dispensation til at anvende fungicidet Proline EC 250 mod svamp, hvis det skulle blive nødvendigt. Proline må anvendes max 2 gange med 0,8 l/ha pr. gang, svarende til 1,6 l/ha i alt.

Byrådet besluttede i marts 2013 at ændre pesticidhandlingsplanen, så der fremover kan gives dispensation til sprøjtning på golfbanen imod ukrudt, svampeangreb og insektangreb inden for rammerne af
bekendtgørelsen om anvendelse af pesticider på golfbaner samt randzoneloven og naturbeskyttelsesloven.

Fredericia Golf Club har senest i foråret 2014 fået dispensation til pletvis bekæmpelse af hvidkløver på banen. Arealet, som blev berørt af sprøjtningen, udgjorde under 10 ha af golfbanens samlede areal på ca. 67 ha, hvoraf naturområder udgør 13,8 ha. Greens og rough arealer blev ikke berørt.

Et flertal af politikerne i Fredericia Byråd besluttede igen at give en dispensation til Fredericia Golf Club.

Et mindretal bestående af Enhedslisten og SF ønskede ikke, at der skulle gives dispensation til Fredericia Golf Club.