Forside Fredericia Planer om at etablere ungemodtagelse på Sygehus Lillebælt

Planer om at etablere ungemodtagelse på Sygehus Lillebælt

DEL
Foto: Sex og Samfund

Sundhedsudvalget besluttede på mødet d.13. august 2018 at indlede konkrete forhandlinger med Sygehus Lillebælt vedr. etablering af en ungemodtagelse, hvor unge kan modtage anonym rådgivning med henblik på at fremme unges seksuelle sundhed og trivsel. Der foreligger nu et oplæg til afprøvning af samarbejdet i 2019.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra eksisterende ungemodtagelser i Halsnæs og Herning, samt indgående drøftelser med Sygehus Lillebælt, en alment praktiserende læge i Fredericia, såvel som headspace, foreslås det at etablere en ungemodtagelse i Fredericia med følgende rammer og indhold: 

Rammer:

–          Ungemodtagelsen etableres i Sundhedshuset, med delt lokalefællesskab med henholdsvis headspace og jordemoderklinikkens faciliteter. Samtaler kan afholdes i headspace, mens undersøgelser foretages i jordmoderklinikken, hvor de nødvendige faciliteter allerede forefindes. Hermed skabes mulighed for synergi i form af sammenhæng og vidensdeling på tværs af tilbuddene.

–          Der er åbent 2 eftermiddage ugentligt, som udgangspunkt samtidig med headspace.  

–          Unge kan henvende sig anonymt fra gaden, eller bestille tid via mail, sms eller telefon. Der kræves ikke henvisning. 

–          Ungemodtagelsen bemandes af en kommunal sundhedsplejerske med tilknytning til samarbejdsprojektet med Sex og Samfund, en sygeplejerske med yderligere uddannelse som sexolog, samt en speciallæge i gynækologi, begge fra Sygehus Lillebælt. 

Indhold: 

–          Samtaler og vejledning om det der fylder for den unge, eksempelvis krop, grænsesætning og præstation, prævention og nødprævention, seksuelt overførte sygdomme; graviditet og abort, samt opfølgende samtale efter abort.

–          Tests og undersøgelser; test for gonorré og klamydia; graviditetstest, gynækologisk undersøgelse, lægning af p-stav og spiral

–          Udlevering af gratis prævention på baggrund af præventionssamtale og evt. undersøgelse; P-piller, kondomer, spiral, P-stav

–          Henvisning til abort, Familieambulatoriet Plus (for gravide med forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler), egen læge, samt øvrige relevante regionale, kommunale eller andre aktører, som kan hjælpe den unge videre.

–          Anonymitet: Den unge er sikret anonymitet i samtaler og vejledning, dog jf gældende regler om underretningspligt. Udleveres prævention (udover kondomer) orienteres egen læge og evt. forældrene afhængigt af den unges alder. 

Kommunikation

–          Kommunikationsindsatsen sættes i gang i uge sex, hvor Sex og Samfund har landsdækkende kampagne for undervisning i køn, krop, sex og seksualitet.  

–          Kommunikationsindsatsen omfatter pressemeddelelse, etablering af hjemmeside (underside til sundhedshuset), formidling via relevante platforme til elever i grundskole og på ungdomsuddannelser, via Fredericia Kommunes Facebook-sider, via sundhedsplejens almene arbejde og særligt indsatsen i samarbejdet med Sex og Samfund. Der udarbejdes desuden fysisk materiale i form af flyers. Relevante samarbejdspartnere og nøgleaktører internt og eksternt orienteres direkte via mail eller via eksisterende samarbejdsfora. Der sikres et særligt fokus på formidling til aktører med kontakt til udsatte unge. 

–          Der afholdes et mindre åbningsarrangement, og der er afsat midler til formidlingsaktiviteter ved udgangen af 2019 – eksempelvis en temadag eller vidensdelingskonference. 

Evaluering og monitorering: 

Projektperioden evalueres eksternt af Afdelingen for Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark. Der planlægges såvel løbende monitorering og afsluttende evaluering af tilbuddet med fokus på tre områder: 

–          Anvendelse: Omfang, demografi, henvendelsesårsag, ydelser 

–          Effekt: Brugertilfredshed, abortfrekvens, seksuelt overførte sygdomme, ubeskyttet sex

–          Tværsektorielt samarbejde: Gensidigt kendskab, medarbejdertilfredshed, henvisninger.  

I evalueringen inddrages både kvalitative og kvantitative metoder. 

Forventede effekter

Formålet med Ungemodtagelsen er at styrke unges seksuelle sundhed og trivsel, give de unge bedre mulighed for at træffe sunde og sikre valg, herunder konkret at forebygge uønskede graviditeter, aborter og seksuelt overførte sygdomme.

Erfaringerne fra ungemodtagelserne i Halsnæs og Herning viser bl.a. 

–          Nedgang i antal uønskede graviditeter; fald i antal aborter blandt unge under 25 

–          En stor del af de unge som henvender sig om gratis prævention kan karakteriseres som udsatte unge – unge som man ellers normalt har svært ved at få kontakt til 

–          Flere er blevet testet for seksuelt overførte sygdomme, og man har dermed også opdaget flere positive tilfælde, hvorefter de unge er kommet i behandling. 

Det forventes, at etableringen af en ungemodtagelse i Fredericia vil have samme positive effekter. Andre steder har der også været en nedgang i antal fødsler blandt unge under 25. I Fredericia lå antallet af fødsler blandt unge under 25 allerede særdeles lavt i 2017, og der kan derfor ikke forventes et fortsat fald.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af ungemodtagelsen deles mellem projektmidler fra Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Fredericia Kommune. Det samlede budget for 2019 (1. marts – 31. december) er 417.877 kr (UDKAST – MED FORBEHOLD FOR REGIONAL GODKENDELSE), heraf udgør Fredericia Kommunes andel 110.340, hvilket dækker sundhedsplejerskens tilstedeværelse 10 timer ugentligt, samt mindre driftudgifter. Familie- & Børnesundhed kan afholde udgifterne i indeværende år, under forudsætning af, at økonomiudvalget godkender, at der via spar/lån omlægges ressourcer i 2019 fra Familie- & Børnesundheds budget 2018 til budget 2019. Der ligger i projektmidlerne en buffer på knap 60.000 kr, som er budgetteret til buffer og uforudsete udgifter. Særligt udgiften til gratis prævention er svær at estimere. 

Såfremt projektet forlænges efter projektmidlernes udløb i udgangen af 2019, revurderes finansieringsmodellen mellem Sygehus Lillebælt og Fredericia Kommune, og der skal tages stilling til fremadrettet kommunal finansiering.

En ungemodtagelse med mulighed for anonym og individuel rådgivning om seksuel sundhed og trivsel vurderes at være et godt supplement til tilbuddene i headspace, samt undervisningsinitiativerne i regi af samarbejdet med Sex og Samfund. Initiativerne i forbindelse med samarbejdet med Sex og samfund rummer ikke mulighed for individuel rådgivning og samtale, men henvender sig primært til hele klasser. headspace efterspørger bedre muligheder for at hjælpe unge med problematikker af seksuel karakter. Dette bliver muligt i det tætte samarbejde med ungemodtagelsen. Det tre initiativer vurderes således at kunne supplere og profitere af hinandens tilstedeværelse og aktiviteter.

https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/75792
Køb billet her
DEL