Årets overskud er i alt 117,9 mio. kr., hvilket er 44,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved årets udgang 301 mio. kr. Fredericia Kommune har fortsat en god økonomi, der er dog grund til opmærksomhed på en række udfordringer særligt på serviceudgifterne og overførselsudgifterne.

Regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 15,3 mio.kr. i forhold til servicerammen. Fredericia Kommune undgår en sanktion for overskridelsen, da kommunernes resultater under ét ligger under den samlede serviceramme. Der er i løbet af 2019 givet en række tillægsbevillinger, som medfører, at afvigelsen til korrigeret budget er et merforbrug på 7,3 mio. kr.

På bruttoanlægsrammen er der for 2019 et mindreforbrug på 42,5 mio. kr., som skyldes opbremsning og forskydninger mellem årene.

For det brugerfinansieret område viser regnskabet et mindreforbrug på 75,4 mio. kr., som primært kan tilskrives flytningen af genbrugscenter og –plads, som er påbegyndt men ikke afsluttet i 2019.

På finansielle poster er der forskydninger på i alt 100,7 mio. kr. Låneoptagelse udgør i alt 73,5 mio. kr. på grund af forskydning i gennemførelse af planlagte anlægsprojekter. Den resterende afgivelse skyldes mindre udsving i lånoptagelse samt udsving, som vedrører forskydninger i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld.

Regnskabsresultaterne for fagudvalgene viser følgende i forhold til korrigeret budget:

  • By- og Planudvalget, mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
  • Miljø- og Teknikudvalget, mindreforbrug på 2,8 mio. kr.
  • Børne- og Skoleudvalget, mindreforbrug på 6,2 mio. kr.
  • Kultur og Idrætsudvalget, merforbrug på 2,8 mio. kr.
  • Social- og Beskæftigelsesudvalget, merforbrug på 1,6 mio. kr.
  • Senior- og Handicapområdet, merforbrug på 23,5 mio. kr.
  • Sundhedsudvalget, merforbrug på 1,4 mio. kr.
  • Uddannelsesudvalget, mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
  • Økonomiudvalget, merforbrug på 12,3 mio. kr.

På overførselsområdet er Fredericia Kommune udfordret af, at kommunen ikke følger landstendensen på området. I Fredericia Kommune ses en stigning i ressourceforløb, aktiv beskæftigelsesindsats og sygedagpenge, mens der i 2019 er mindreforbrug på kontanthjælp og integrationsydelse.

Bjerregaard: Det er et flot resultat

“Det er et resultat vi som byråd kan være rigtig stolte af. Det er et overskud på knap 45 millioner mere end budgetteret. Det er et godt udgangspunkt for den krise vi står overfor. Der er grund til at klappe hinanden på skuldrene. I 2019 var der udfordringer, men vi er kommet godt igennem det”, indledte Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Der tegner sig et billede af, at vi har godt styr på vores budgetter i de kommende budgetopfølgninger. Men lige nu er der grund til at glæde sig over det. En stor ros og anerkendelse til alle i byrådet for at sikre det regnskab vi har nu”, fortsatte Borgmesteren.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer