Der er penge i kassen – og det skyldes et overskud i stedet for det ventede underskud. Knap 24 millioner kroner kan Fredericia Kommune ved tredje budgetopfølgning fremvise, til stor glæde for Borgmester Jacob Bjerregaard. 

“Vi er heldige, at vi er i en situation hvor vi som byråd har ført en ansvarlig og flot politik. Vi har sat gang i det vildeste investeringsår nogensinde. Jeg ved, at vi ikke kommer til at opleve det igen, men det har været fantastisk”, indledte Jacob Bjerregaard og fortsatte:

“Så har vi også haft en noget andet fordeling af vores midler end vi havde regnet med, fordi COVID-19 har betyder flere omkostninger nogle steder og besparelser andre. Vi har også fået en kompensation – og den måde regnskabet tegner sig på nu for 2020, der ser det ud til at vi kommer til at gå ud med et overskud på 23,7 millioner kroner og vi kommer til at have noget der minder om 398 millioner kroner i kassen”.

“Der er gund til at sige, at det her resultat ser meget meget fornuftigt ud. Det kan vi være meget tilfredse med”, konkluderede Bjerregaard,.

“Det har været et vanskeligt år, det tror jeg vi alle kan skrive under på. Det er ikke noget man bare lige gør, jeg vil gerne kvittere for et godt samarbejde. Jeg synes det er rigtig vigtigt for Fredericia og den udvikling vi kigger ind i, i fremtiden. Vores investeringer har været med øje for vækst, udvikling og arbejdspladser – og det er det vi egentlig har haft et stort fokus på”, lød det fra Peder Tind, gruppeformand for Venstre, der forsatte:


“Så har vi hele beskæftigelsen. Da vi kiggede ind i efteråret og så ind i sommerperioden, der kunnet det være gået helt galt. Det er det ikke gjort og her kan vi glæde os over, at der slår budgettet igennem på at vi er kommet bedre ud end frygtet. Det vil jeg gerne anerkende de mange gode medarbejdere og virksomhederne for at få borgerne ud. Vi er i Venstre glade for at vi er landet på et overskud”.

“Det er en tilfredsstillende status, at vi har et stort overskud. Vi har lånt utroligt mange penge, det er tidens gunst og ugunst der har sikret det. Jeg har et enkelt punkt, der drejer sig om teateret. Jeg har tidligere spurgt til en post på 416.000 kroner vedrørerende leje af lokale til materiale. På et eller andet tidspunkt tænker jeg at lokalelejen overstiger beløbet af værdi. Så jeg vil bare bringe det til erindring, at jeg synes vi skal få nogen til at kigge på om det fortsat er relevant med så meget materiel derude”, lød det fra Nye Borgerliges Karsten Byrgesen.

“Helt relevant at få adresseret det og den lagerfacilitet der er derude med mængder af teatergrej. Det skal vi kaste os over meget hurtigt. Det tænker jeg ryger videre på dosmersedlen indenfor ganske kort tid”.

Sagsfremstilling

3. budgetopfølgning 2020 viser, at Fredericia Kommune har en sund økonomi. Det forventes, at kommunen i 2020 får et overskud på 23,7 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det vedtagne budget på 32,1 mio. kr. Den primære årsag hertil er, at overførselsudgifterne er væsentligt mindre end forventet ved midtvejsreguleringen i juni.

Fredericia Kommunes økonomi er derudover præget af det ekstraordinære store anlægsbudget, som byrådet har vedtaget for 2020. Der er tale om Danmarks største anlægsbudget pr. indbyggere, som er vedtaget med udgangspunkt i byrådets ønske om, dels at understøtte beskæftigelsen i kommunen, dels at skabe gode rammer for byens borgere, virksomheder og ansatte.

SERVICEUDGIFTER

3. budgetopfølgning 2020 på serviceudgifterne viser, at servicerammen holder for 2020 med et forventet mindrebrug på 7,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der fortsat er udfordringer på udgifter til voksen-handicap pga. stigende antal borgere med behov for botilbud samt handicapbiler, hvor der er arbejdet med at nedbringe ventetiden. Det er særligt på udgifterne til botilbud, hvor presset opleves. Dette område var ikke en del af de retvisende budgetter i Budget 2020 men er tilrettet for den øgede efterspørgsel i 2021 og fremefter i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2021-2024.

Der arbejdes på Senior- og Handicapudvalgets og Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder fortsat med handleplaner for at sikre budgetoverholdelse i størst muligt omfang.

Ved 3. budgetopfølgning forventes et merforbrug på fagudvalgene på de ordinære serviceudgifter på i alt 1,8 mio. kr. i forhold til udvalgenes andel af servicerammen, men da der er i budgettet afsat en bufferpulje på 20 mio. kr., betyder det, at servicerammen ikke overskrides trods merforbruget på fagudvalgenes andel af servicerammen.

COVID-19

Fredericia Kommune har grundlæggende en god økonomi, hvilket er et godt udgangspunkt i en tid med økonomisk usikkerhed på baggrund af COVID-19. Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Der er ved 3. budgetopfølgning en forventning om udgifter på 15,5 mio. kr. Forventningerne er revurderet i forbindelse med budgetopfølgningen, og der er foretaget justering i de forventede udgifter og sparede driftsudgifter. Fredericia Kommune er blevet kompenseret 13,2 mio. kr. og har således en samlet opgjort forventet nettoudgift på 2,4 mio. kr.

Der er tidligere udmøntet kompensation i forhold til de forventede ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID-19. KL og regeringen har aftalt, at der ultimo 2020 forhandles om yderligere kompensation til kommunerne. Budgetopfølgningen viser, at såfremt Fredericia Kommune ikke kompenseres fuldt ud i forhold til de ekstraordinære udgifter og mindreindtægter, vil merudgifterne og manglende indtægter sandsynligvis kunne rummes indenfor servicerammen.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført midler for at sikre retvisende budgetter på en række områder. Vurderingen ved 3. budgetopfølgning er, at de bevilgede midler til retvisende budgetter balancerer.

Det specialiserede social område, hvor der ved 3. budgetopfølgning er pres på botilbud, er ikke en del af retvisende budgetter i Budget 2020. 

OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifterne er påvirket af den stigende ledighed, der følger af COVID-19. Der er en række faktorer, der påvirker beskæftigelsen i Fredericia Kommune og deres effekt er på nuværende tidspunkt ubekendt. Udviklingen afhænger bl.a. af, hvordan den globale økonomi udvikler sig, om forbrugeradfærden kommer tilbage på niveau med tidligere, og hvilken effekt hjælpepakkerne til erhvervslivet får.

Ved midtvejsreguleringen i juni 2020 blev kommunen kompenseret med 81,2 mio. kr. som følge af det stigende overførselsudgifter. Ved 3. budgetopfølgning ser det imidlertid ud til, at Fredericia Kommune klarer sig bedre end forventet i 2020 med et forventet merforbrug på 41,7 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt uklart om, kompensationen skal tilbageføres med midtvejsreguleringen for 2021. Der forventes en afklaring i forbindelse med det kommende års kommuneaftale.

Udviklingen i ledigheden for 2021 vil blive fulgt tæt, da det forventes, at usikkerheden ift. den globale økonomi og påvirkningen af beskæftigelsen fortsætter et godt stykke ind i 2021.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste efter refusion på netto 1,1 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal sager.

ANLÆG OG JORDFORSYNING / DANMARK C

Ved 3. budgetopfølgning er derfor behov for at forskyde anlæg og lån til 2021 pga. leveringstid og manglende kapacitet i markedet. Det er indgået kontrakter på de anlæg, der forskydes, og lånerammen kan derfor forskydes tilsvarende. De søgte lånedispensationer udnyttes fuldt ud.

I forbindelse med COVID-19 har regeringen suspenderet anlægsloftet for 2020. Byrådet har på den baggrund vedtaget et ambitiøst anlægsprogram med fokus på reelle forbedringer for borgerne i kommunen. Der er stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram, og der er i 3. budgetopfølgning behov for justering af budgetter på anlæg som tidligere beskrevet.

Der er fra fagudvalgsområderne ved 3. budgetopfølgning indmeldt et forventet behov for at overføre i alt 145,4 mio. kr. på udgiftssiden og 14,3 mio. kr. på indtægtssiden på kommunens anlægsbudget til 2021. Specifikation er vedlagt i bilag.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. af leveringstid og kapacitet i markedet ikke er muligt at gennemføre aktiviteten i indeværende år og gennemførelse forventes udskudt til 2021. Som konsekvens af den forventede forskydning på anlægsprojekter indarbejdes en tilsvarende forventet forskydning i låneoptagelsen med 125, mio. kr. Endeligt behov opgøres som på anlægssiden i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer