Torsdag eftermiddag stemplede Lise Nielson, Anette Hyre-Jensen og Karsten Byrgesen sammen med omkring 35 nyvalgte kommunalpolitikere fra 7 forskellige kommuner ind på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.

Det var 3 dygtige kommunaldirektører Willy Feddersen fra Haderslev Kommune, Steen Vinderslev fra Middelfart Kommune samt Ole Slot fra Middelfart Kommune som styrede deltagerne igennem kurset.

Kommunerne anno 2018

Her skulle deltagerne introduceres i Kommunerne anno 2018 – opgaver, roller og samfundstendenser. De fik et bredt perspektiv på kommunens opgaver og roller anno 2018 og kommunernes betydning som en grundpille i velfærdssamfundet og det danske demokrati. De skulle også have et konkret billede af nogle af de samfundstendenser, der påvirker den offentlige sektor og kommunerne i disse år, og som har betydning for kommunalbestyrelserne og de dagsordener, de som kommunalpolitiker kan møde gennem hele valgperioden.

Foto: Anette Hyre-Jensen
Kommunalbestyrelsen, den politiske ledelsesopgave og spørgsmålene

Der blev givet indsigt i Kommunalbestyrelsen og den politiske ledelsesopgave, arbejdet i kommunalbestyrelsen og hvervet som lokal folkevalgt.

Hvordan arbejder en kommunalbestyrelse, hvor alle andre end borgmesteren er fritidspolitikere? Hvordan kan du agere i og spille sammen med resten af kommunalbestyrelsen? Hvad betyder det for dig og dit politiske virke, at du hele tiden skal afveje dine egne politiske mål over for hensynet til, at kommunalbestyrelsen opnår resultater?

Ja, spørgsmålene var mange og der blev grublet før svarerne kom frem undervejs. Drøftelsen gav et afsæt for at forholde sig til, hvordan de vil tage del i kommunalbestyrelsens arbejde og bidrage til det politiske lederskab, og hvilke opmærksomhedspunkter der særligt kan være for nyvalgte.

De juridiske rammer og arbejdsvilkår blev præsenteret

Deltagerne fik overblik over de vigtigste juridiske rammer for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Spillebanen blev kridtet op med fokus på udvalgte temaer, bl.a. møderne i kommunalbestyrelse og udvalg, offentlighed, tavshedspligt og inhabilitet.

Derudover satte kurset fokus på centrale spørgsmål ift. arbejdsvilkår og rammer: Hvordan bliver en sag til? Hvilke rettigheder og pligter har du som kommunalbestyrelsesmedlem? Hvilket ansvar har du?

Karsten Byrgesen.
Foto: Anette Hyre-Jensen
Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen

Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Her blev der givet en introduktion til forvaltningens arbejde og roller ift. det politiske niveau. Fokus er på det gode samspil. Man arbejdede med en konkret case og drøfter nogle af de spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet mellem politikere og embedsmænd, hvilke forventninger parterne kan have til hinanden, og hvilke overvejelser det kan give anledning til.

Samspillet med borgerne

Her fik de nyvalgte kendskab til forskellige måder, at spille sammen med borgerne på i udviklingen af politik – dels som samlet kommunalbestyrelse, dels som individuel politiker. Konkrete eksempler fra kommunerne blev inddraget og drøftet samt opmærksomhedspunkter, dilemmaer og muligheder i samspillet med borgerne. Hvilke forventninger kan du som politiker blive mødt med? Hvorfor er det vigtigt at overveje balancen mellem repræsentation og inddragelse?

Den kommunale økonomi

En introduktion til nøglebegreber og opmærksomhedspunkter ift. kommunernes økonomi og økonomiens betydning for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. De nyvalgte blev præsenteret for kommunernes rolle i den samlede velfærdsøkonomi, samt mulighed for at træne begreber og opmærksomhedspunkter i praksis.

Politik arbejdet

Hele kurset sluttede af med en opgave med emnet: Hvordan går jeg til en sag?  Med afsæt i temaerne og drøftelserne på Kattegat 2018 skulle der arbejdes sammen som politikere og nyvalgt med hvordan man kan gå til en sag, og hvordan man kan identificere det politiske i en sag. Afsættet var en hverdagsnær case, som lagde op til refleksion og debat og rummede eksempler på nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som politikere møder i løbet af valgperioden.