Fredningen af Trelde-skovene vækker stor debat i Fredericia. Fredericia Kommune indgik i 2018 et samarbejde med Danmarks Naturfredsforening, og nu er de klar med et forslag til et nyt fredningskort.

“DN har uden tvivl måtte gå på kompromis med både kommune og skovejerne på flere punkter i forhandlingerne om, hvordan fredningsforslaget skal se ud. Når det er sagt, så er det samlede fredningsforslag, som det ser ud nu, en stor forbedring for naturen”, skriver Danmarks Naturfredningsforening i deres nyhedsbrev.

“DN har været garant for at sikre de enestående naturværdier, som området besidder og for at øge biodiversitetspotentialet i skovene. Det sker bl.a. ved udlæg af urørt skov, udpegning af veterantræer og sikring af en fortsat ekstensiv skovdrift. Derudover er stiforslaget blevet ændret for at tilgodese den sårbare natur”, lyder det videre.

Skovdriften

“DN er af den opfattelse at Trelde Skov langt hen af vejen drives på fornuftig vis med noget der minder om plukhugst i størstedelen af skoven. Derfor bør den ekstensive skovdrift kunne fortsætte, og fredningen skal sikre at skovdriften ikke intensiveres”, skriver Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

“Hvis fredningen gennemføres bliver ejeren derfor forpligtet til at udpege 5 træer på hver hektar, som skal stå til naturligt henfald og død. Disse træer vil fungere som levested for svampe, insekter, fugle mm. Derudover vil fredningen medføre forbud mod renafdrift på over 0,5 ha. Det er med til at sikre et stabilt skovklima og kontinuitet i skovene. Endeligt bliver der forbud mod anvendelse af sprøjtegift og gødning. Dette vil især beskytte skovenes meget følsomme orkidéer”.

Urørt skov og stier

“DN foreslog i første udspil en bræmme urørt skov på 300 m langs Lillebælt. Denne bræmme er nu reduceret med ca. 90 hektar i de private skove og i højere grad tilpasset de faktiske forhold i skovene. Til gengæld er der udlagt langt mere urørt skov på kommunens arealer”, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia.

“Med fredningsforslaget bliver der skabt sammenhæng mellem den urørte kommunale skov på næsset og forsvarets urørte skov på Hyby Fælled. Det betyder, at det samlede areal for urørt skov, hvor naturen kan trives nærmer sig 200 ha. Den urørte skov vil dels sikre nuværende levesteder og dels øge biodiversitetspotentialet væsentligt”, fortsætter de.

“Det er lykkes DN, at sikre en mere afbalanceret rekreativ brug af skovene. Bærestien langs kysten bliver således kun for gående og ledes uden om sårbare områder, og cykel/gangstien er flyttet væk fra de sårbare naturområder og længere ind i skoven”, slutter Danmarks Naturfredningsforening.

Se det nyeste forslag til et kort her:

Læs seneste udgave af fredningsbestemmelserne her.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere