Efter at der i forbindelse med budgetforeslaget i 2018 var tumult, medieomtale og demonstrationer omkring borgervejlederen i Fredericia Kommune, valgte det daværende byråd at fastholde borgervejlederen. Det var kommunens embedsfolk, der havde foreslået at afskaffe borgervejlederen med den begrundelse, at der ikke var brug for ham. I denne uge har forvaltningen atter forsøgt at få afskaffet borgervejlederen.

Det var med henvisning til manglende behov for en borgervejleder, at forvaltningen i 2018 ønskede at slippe af med den uafhængige funktion. Men protesterne kom helt ind i byrådssalen, hvor salen blev fyldt med utilfredse borgere, der støttede borgervejleder Jesper Gottlieb. I sidste ende var reaktionerne så kraftige, at politikerne ikke bakkede forvaltningen op. Derfor blev oplægget pillet ud af budgetforliget.

Der har generelt været utilfredshed i embedsapparatet med borgervejlederen, der i sagerne kan yde råd og vejledning til borgerne. Specielt er det Jobcentret, der har haft et generelt dårligt ry, og som tidligere blev underkastet en kulegravning, der i denne omgang ønsker at slippe af med Jesper Gottlieb.

En borgerrådgiver er en mulighed under Kommunealstyrelseslovens paragraf 65 e, og ifølge denne bestemmelse er denne ansat af byrådet og ikke forvaltningen. Dette skyldes, at han skal være neutral og ikke følge borgmesterens eller kommunaldirektionens ønsker. Men dette har man i Fredericia Kommune ikke ønsket at overholde. Her har man i økonomiudvalget truffet en frisk beslutning om, at han fremover skal referere til kommunaldirektøren, i strid med den gældende lovgivnings intention, nemlig at sikre at en borgerrådgiver kan blive påvirket af trusler om vedkommendes ansættelse:

§ 65 eKommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4§ 37 og § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a§ 64 b§ 65§ 65 a eller flere af de nævnte bestemmelser”.

Ifølge lovteksten er det således ikke en normal ansættelse, og der står også i ansættelseskontrakten, at borgervejlederen er “borgerrådgiver”. Dette nægtes imidlertid af kommunaldirektionen, siger Kirsten Cordtz, der har deltaget i det usædvanlige møde borgervejlederen i går var indkaldt til:

– Jeg synes, at det var surrealistisk. Allerede da vi kom ind ad døren. Det er en lille ting, men der var ikke en præsentationsrunde. De vidste, hvem jeg var. Men de vidste ikke det var relevant, at jeg udtalte mig, men Jesper mente noget andet. Det var en forfejlet start, hvor de sagde vi var samlet på grund af advarslen, de ville give borgervejlederen. Dertil responderede han, at han ikke anerkendte præmissen for samtalen, da han er ansat af byrådet. Men det mente kommunaldirektøren ikke, fordi nu var det besluttet i økonomiudvalget, at nu fik hun den kompetence, siger Cordtz.

På mødet deltag den nyansatte kommunaldirektør, Camilla Nowak, HR-chefen og chefen fra Jobcentret. Ifølge Kirsten Cordtz fremgår det af ansættelseskontrakten, at Gottlieb er ansat af byrådet:

– Det står sort på hvidt, at han er ansat som borgerrådgiver. Det var så primært chefen fra Jobcentret og jeg, der sagde noget. Hun havde hørt, at nogle havde sagt at han skulle have overskredet sine beføjelser.

Men det tror Kirsten Cordtz ikke på. Hun ser det som et naturligt tegn på at borgervejlederen ikke skal holde med forvaltningen, og at han netop arbejder selvstændigt. Det fremgår også af jobbeskrivelsen, der er offentliggjort på kommunens hjemmeside:

“Borgervejleder er ansat direkte af Fredericia Byråd, og er adskilt fra kommunens administration. Funktionen er uafhængig af byråd, udvalg, borgmester samt fagafdelinger og administration”.

– Min opfattelse er, at Jesper arbejder på den måde, at borgerne føler sig hørt. Hvis en sagsbehandler laver fejl, så bliver de pissesure, når det påpeges. Jeg syntes slet ikke, at de havde noget som helst konkret at komme med. Men alligevel fastholder kommunaldirektionen, at det er en tjenestesamtale. Borgervejlederen var overrasket over, hvor lidt indhold der var, og han mente, at man kunne tale i fred og ro om de ting, der måtte være. Mit indtryk er, at man bare ikke vil have en uafhængig borgervejleder, men en man kan bestemme over, der er forvaltningsansat, siger Cordtz.

Før mødet har Fredericia Kommunes ledelse besluttet at borgervejlederen skulle have en advarsel. Dette er en forvarsel om, at han vil kunne blive afskediget. Vi har spurgt borgmester Steen Wrist om, hvorvidt han mener, der er en uvildig borgervejleder i kommunen, når forvaltningen bliver bedt om at give ham tjenestelig advarsel, men Wrist henviser til kommunaldirektør Camilla Nowak. Heller ikke Venstres Peter Tind ønsker at kommentere på sagen, og henviser til kommunaldirektøren. Vi har også spurgt viceborgmester Susanne Eilersen, der ikke har nogen kommentar, da hun henviser til, at det er en tjenestelig sag. Chefen for Jobcentret, Sanela Ljeskovica, der selv deltog på mødet og ifølge Kirsten Cordtz stod for hovedparten af anklagerne mod borgervejlederen, oplyser at hun ikke har nogen kommentar til sagen.

Det er især i de tunge sager, hvor borgerne har konflikter med forvaltningen, at politikerne ønskede, at en borgervejleder skulle være med til at forebygge og inddæmme dårlige forløb. Jobbeskrivelsen betyder også, at han ikke skal være på forvaltningens side. Den nuværende borgervejleder, Jesper Gottlieb, er både uddannet socialrådgiver og jurist. Det er den profil, man dengang ønskede sig, da han blev ansat af blandt andet Christian Jørgensen fra Venstre. Målet var at skabe mere retssikkerhed og samtidig spare ressourcer på langvarige konflikter med borgerne. Kilder i forvaltningen fortæller, at der er udbredt irritation hos sagsbehandlerene over Gottlieb, der netop ikke skal svare hverken borgmester eller ledelse, men fungerer uafhængigt.

Vi har forelagt sagen for kommunaldirektør Camilla Nowak, som der også henvises til fra borgmester Steen Wrist, men hun ønsker ikke at kommentere sagen:

– Tak for muligheden for at kommentere på den kritik, der bliver rejst. Det er sådan, at alle ansatte har krav på fortrolighed omkring deres personaleforhold. Den fortrolighed og ordentlighed gælder naturligvis også i denne sag, derfor har jeg ingen kommentarer.

Artiklen er opdateret efter at Fredericia Kommune henvendte sig og meddelte at borgervejlederen på trods af hvad man skriver på kommunens hjemmeside, skriver i hans ansættelseskontrkat og har udsendt i en pressemeddelelse 1.10.2017, ikke er skrevet ind i styrelsesvedtægten.