Straffelovens paragraf om voldtægt bør ændres, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige for de involverede parter. Det foreslår Straffelovrådet efter at have gennemgået over 600 voldtægtsdomme. Justitsminister Nick Hækkerup sender i dag rådets betænkning, som indeholder forslag til ny lovgivning, i høring.

I dag straffes det som voldtægt, hvis en person tvinger en anden til samleje ved vold eller trussel om vold, eller har samleje ved anden ulovlig tvang. Det straffes også som voldtægt, hvis man har samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig handlingen.

Straffelovrådet, som er et råd af strafferetlige eksperter, blev i 2019 bl.a. sat til at vurdere, om voldtægtslovgivningen i tilstrækkelig tydelig grad afspejler, at seksuelle handlinger skal være frivillige, og rådet blev anmodet om at komme med konkrete forslag til, hvordan lovgivningen kan udformes, så det tydeliggøres, at enhver seksuel handling skal bygge på gensidig frivillighed.

Straffelovrådet har på den baggrund bl.a. gennemgået 667 voldtægtsdomme og vurderet, at lovgivningen ikke i tilstrækkelig grad afspejler, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige for de involverede parter.

Derfor foreslår rådet, at voldtægtsbestemmelsen ændres, så det afgørende bliver, om de seksuelle handlinger har været frivillige fra begge parters side. Det adskiller sig fra den nuværende voldtægtsbestemmelse, hvor fokus er på, om tiltalte har anvendt bestemte tvangsmidler, fx vold eller trusler om vold, eller om forurettede har været i en bestemt tilstand eller situation, hvor forurettede ikke kan modsætte sig handlingen.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Jeg er meget glad for i dag at have modtaget Straffelovrådets betænkning om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse. For det er på tide, at vi får en ny voldtægtslovgivning i Danmark, der slår fast, at sex skal være frivilligt. Hvis ikke der er tale om frivillighed fra begge parters side, så er der tale om voldtægt. Seksuelle overgreb kan godt ske uden fysisk tvang og trusler eller med blå mærker som beviser. Det er en milepæl, at Straffelovrådet – efter at have nærstuderet hundredevis af domme – vurderer, at reglerne bør ændres, og at vi nu har konkrete forslag til, hvordan voldtægtslovgivningen kan udformes.

Voldtægtssager vil ofte være svære at bevise i en retssal, men vi kan ikke leve med, at lovgivningen spænder ben for ofrene. Sex skal altid være frivilligt, og det vil regeringen gøre klart i loven. Jeg ser frem til under høringen at høre fra eksperter og interesseorganisationer, om de mener, at rådets forslag rammer den rette balance.”

Ligestillingsminister Mogens Jensen:

”Sex skal selvfølgelig være frivilligt. Derfor har vi brug for en lovgivning, der sender et tydeligt signal – både til ofrene og til gerningsmændene – om at sex uden frivillighed er voldtægt. Det er en af de store udfordringer i kampen for ligestilling mellem kønnene, for alle skal selvfølgelig have ret til at bestemme over egen krop.”

Straffelovrådet har som led i arbejdet overvejet, hvilken terminologi der bør anvendes i en ny voldtægtsbestemmelse. Et flertal af Straffelovrådets medlemmer foreslår, at begrebet frivillighed anvendes i en ny voldtægtsbestemmelse, mens et mindretal foreslår, at begrebet samtykke anvendes.

Betænkningen og lovudkast er nu sendt i høring hos en lang række organisationer og eksperter. Justitsministeren forventer på den baggrund at fremsætte et lovforslag i april.

Lovforslaget vil være det seneste i en række tiltag, der er taget for at styrke forholdene for ofre for voldtægt. I december fremlagde et panel af eksperter en række anbefalinger til at forbedre forholdene for personer, der udsættes for voldtægt, bl.a. gennem et løft af bistandsadvokatordningen. Justitsministeren har igangsat et arbejde med at konkretisere ekspertpanelets anbefalinger.

Fakta

Læs Straffelovrådets betænkning her

Læs mere om ekspertpanelet her

Baggrund om Straffelovrådet

Straffelovrådet blev nedsat som et stående udvalg i 1960 og har til opgave på anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål. Rådets medlemmer var ved betænkningens udarbejdelse:

 • Højesterets præsident Thomas Rørdam (formand)
 • Professor Trine Baumbach, Københavns Universitet
 • Afdelingschef Lasse Boje, Justitsministeriet
 • Byretsdommer Niels Deichmann, Retten i Sønderborg
 • Professor Thomas Elholm, Københavns Universitet
 • Højesteretsdommer Poul Dahl Hensen
 • Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
 • Advokat Hanne Rahbæk
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forskningsdirektør Torben Tranæs, VIVE
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer