Patienter bliver i dag udskrevet fra sygehusene efter næsten halvt så mange indlæggelsesdage som i 2000. Antallet af kronisk syge borgere er steget markant, og mængden af ældre med demens forventes at blive næste fordoblet i løbet af de næste 25 år. Det stiller nye krav til den måde, vi organiserer det nære sundhedsvæsen i kommunerne på.

”Social- og sundhedspersonalet er med sine godt 100.000 medarbejdere rygraden i det nære sundhedsvæsen. Her oplever man, at opgaverne har ændret sig markant i løbet af de senere år. Mere end halvdelen af medarbejderne siger i en ny undersøgelse, at de har fået nye opgaver i løbet af de sidste par år. Men det er ikke altid, at organiseringen er fulgt med,” siger Karen Stæhr, der er formand for FOAs social- og sundhedssektor.

FOA er derfor klar med ti bud på, hvordan vi skaber et bedre nært sundhedsvæsen, som er til stede i borgernes hverdag.

”Det handler fx om at sikre, at alles kompetencer bliver brugt fuldt ud og ikke som i dag, hvor tre ud af 10 social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne oplever, at der er opgaver, som de godt kan løse, men ikke får lov til at løse. Det har kommunerne simpelthen ikke råd til at overhøre. Hvis man i stedet satser på at bruge alle medarbejderes kompetencer, vil det give et mere effektivt sundhedsvæsen,” siger Karen Stæhr.

FOA foreslår også, at kommunerne etablerer en ordning med én sundhedskoordinator til de borgere, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsenet. Sundhedskoordinatoren skal følger dem og være deres indgang til kommunen og samtidig fungere som brobygger mellem kommune og sygehus, så ingen borgere falder mellem to stole.

FOAs 10 bud på et stærkt og nært sundhedsvæsen bliver i dag præsenteret på FOAs årsmøde for social- og sundhedssektoren i forbindelse med FOAs kongres.

”Jeg mener, at langt flere opgaver i fremtiden skal løses i et tæt samspil mellem borgerne og de medarbejdere, der arbejder i det nære sundhedsvæsen. Derfor håber jeg, at kommunerne vil tage vores udspil til efterretning og bruge det i forbindelse med drøftelser om, hvordan opgaverne lokalt skal organiseres,” siger Karen Stæhr.

Det nære sundhedsvæsen dækker hjemmeplejen, plejecentrene, de praktiserende læger, rehabilitering, genoptræning og alle andre sundhedstilbud nært på borgeren.