Erritsø Mose er lang og smal og strækker sig fra Sanddal i øst til Mølleskovvej i vest, og området rummer en enestående natur med et rigt dyre- og planteliv. Onsdag den 11. maj kl. 16 bliver en ny natursti indviet, så endnu flere får mulighed for at opleve den enestående natur.

Den nye natursti er en lille rundtur – og en smutvej – som giver let adgang til Hannerup Skov og Erritsø Mose. Stien giver også mulighed for store naturoplevelser – bl.a. kan man være heldig at se odder eller spor af odderen, og i mosens tætte rørsump yngler rørhøgen. Stien går også forbi den røde banke, som har langt navn til området, og hvor man kan se det flotte røde sand, som findes i banken.

Det er Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S, som har etableret stien og som samarbejder om naturpleje af området. Naturplejen af Erritsø Mose er vigtig for at bevare åbne områder med små og lyskrævende blomsterplanter, som ellers ville blive udkonkurreret af høje urter, som tagrør og rørgræs, buske og træer.

”I dag er området primært domineret af tagrør og rørgræs, men med det nye samarbejde om naturplejen, håber vi, at den ekstensive afgræsning vil skabe variation i vegetationen, så der kommer flere forskellige planter og dyr til området – så mosen få en højere biodiversitet” siger biolog Dorthe Aaboer

Landskabsmæssigt er det også vigtig at bevare den åbne ådal med de skovklædte skrænter med det røde sand på hver side.

Indvielsen af naturstien og naturplejen starter ved Fredericia Spildevand og Energi A/S på Røde Banke 16. Det er vigtigt, at man husker praktisk fodtøj – gerne gummistøvler, da alle deltager ved indvielsen inviteres med en tur på naturstien. Efter gåturen bliver indvielsen sluttet af med en lille forfriskning.

Fakta
Naturplejen og stiforløbet er blevet til som et samarbejde mellem Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S.
På stien er opsat informationstavler, der informerer om dyre- og plantelivet i mosen, samt om hvordan rensningen af spildevandet foregår på Centralrenseanlægget.
Det er dyreholder Jens Aamand Kristensens kreaturer, som afgræsser området. Der går allerede nu 6 Galloway kreaturer på arealet. Jens Aamand Kristensen er biolog og har stor erfaring i naturpleje, hans dyr afgræsser også andre naturarealer i Erritsø Mose.