Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode, dvs. inden udgangen af 2021.

Forud for igangsætningen af kommuneplanrevisionen, skal byrådet vedtage en planstrategi.

Planstrategien skal udpege, hvilken retning byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i. Planstrategien er dermed en vigtig strategi for den langsigtede udvikling i Fredericia og for kommuneplanlægningen.

Planstrategien fokuserer på den strategiske og fysiske planlægning, og er derfor rettet mod de fysiske strukturer, arealanvendelser mv. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021-2033. 

Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev vedtaget 7. oktober 2019 af Fredericia Byråd. Da dele af planstrategien er fælles for alle 7 kommuner i Trekantområdet, blev planstrategien offentlig bekendtgjort samtidigt for alle 7 kommuner i Trekantområdet den 5. november 2019. 

Det er nu tid til formelt at igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2021-2033. 

Siden 1994 har kommunerne i Trekantområdet haft et kommuneplansamarbejde. I dag samarbejder Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner om såvel planstrategi som kommuneplan. Konkret udmøntes samarbejdet i nogle fælles dokumenter, der omfatter hele Trekantområdet, og nogle lokale dokumenter, som udelukkende omfatter Fredericia Kommune.

Kenny Bruun Olsen. (Foto: Matthias Runge Madsen / Fredericia AVISEN)

“Det er en ting vi skal se på hvert fjerde år. Det er utroligt spændende det her med at udvikle Fredericia. Jeg er meget glad for og beæret for, at man kan få lov til det her. Men man skal behandle det med respekt. Vi har en befolkningstæthed der nærmer sig 400, så vi er mange mennesker på et lille område. Vi har talt om DanmarkC, et koloenormt erhvervsområde i en lille by. Derfor skal vi være skarpe omkring hvordan vi bruger det her fremadrettet”, lød det fra Venstres Kenny Bruun Olsen.

“Fredericia bliver mindre og mindre, men jeg er glad for, at vi skal se på kysterosion. Jeg har flere gange talt om dette emne, men der er ikke sket meget. Vi kan nu se, at det er med. Det er jeg glad for, at vi tager fat på. Jeg ser frem til, at vi kan lave en kortlægning af kystlinjen”, lød det blandt andet fra Karsten Byrgesen, løsgænger.

“Det her er en af de planer der er gode at diskutere med de andre partier. Noget af det som vi tidligere talte om med cykelstier er en god idé. For hvordan bruger vi byen? Vi er tæt på skov, natur – og erhvervsvirksomheder. Det bliver interessant at se hvordan vi får tingene til at fungere”, sagde Socialdemokratiets John Nyborg.

Cecilie Roed Schultz (Foto: Matthias Runge Madsen / Fredericia AVISEN)

“Det betyder noget om man går i bilismens retning eller cyklernes retning. De stier vi går ned af kommer til at betyde meget for de byråd der kommer i fremtiden. Det her er en god anledning for at tage den ideologiske kasket på”, lød det fra Enhedslistens Cecilie Roed Schultz.

“Det her er det vigtigste dokument for en kommune. Vi skal have meget fokus på hvordan vi får en mangfoldig boligsammensætning i Fredericia. Hvis vi skal holde kadencen skal vi turde gøre noget. Vi skal også tale om vores midtby, hvordan fastholder vi den styrkeposition? De ting og meget andet handler det her om”, sagde Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

“Jeg glæder mig meget til kommuneplanen og arbejdet. Jeg håber meget at de punkter KL fremlagde for nyligt håber jeg at se lykkedes. Det kan ændre meget i forhold til at blive mere grønne hurtigere”, lød det fra Lise Nielson, Socialdemokratiet.

Ny lokalplan for Nørrebrogade og Thrigesvej

Fredericia Kommune modtog tidligere på året en forespørgsel om muligheden for at opføre boligbebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 109 i Fredericia. Projektet bestod af 4 etageboligblokke med i alt 76 lejligheder i størrelsen 40-120 m2 og et samlet areal på 6.306 m2. Det var ønsket at give bebyggelsen en højde på 4 etager mod Thrigesvej og 5 etager mod Nørrebrogade. Bebyggelsesprocenten var beregnet til omkring 120.

Teknik & Miljø har modtaget kommentarer i forbindelse med foroffentlighedsfasen, som især udtrykker bekymring ift. antallet af boliger og den deraf øgede trafikmængde. M.h.t. bebyggelsens højde ønskes der lagt vægt på, at byggeriet ved arkitektonisk og æstetisk bearbejdning tilpasses omgivelserne.

Støjberegninger har siden vist, at arealerne nærmest Nørrebrogade er belastet af trafikstøj i et omfang, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj på facade og opholdsarealer ikke vil kunne overholdes. På den baggrund er der foretaget justeringer i projektet, som dels betyder, at bygningen mod Nørrebrogade trækkes længere væk fra vejen og trafikstøjen, dels at der fjernes en bygning, men at der til gengæld bygges i 5 etager både mod Nørrebrogade og Thrigesvej. Antallet af boliger og bebyggelsesprocenten vil være tilnærmelsesvis den samme. Til gengæld frigøres lidt mere af grundens areal til grønne områder og fælles opholdsarealer.

Lokalplanforslaget giver således mulighed for opførelse af etageboligbebyggelse i op til 5 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 120. Der er i lokalplanforslaget fastsat bestemmelser, der sikrer at øverste etage på alle bygninger trækkes tilbage fra facadelinjerne. Hensigten er at opnå en bedre tilpasning til omgivelserne samt give byggeriet et lettere, mere elegant og mindre voluminøst udtryk.

I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet skyggediagrammer, der viser, at den eksisterende boligbebyggelse ikke vil blive generet af skyggevirkningen fra bygninger i 5 etager i lokalplanområdet. Dog vil erhvervsbebyggelsen på den nordlige side af Thrigesvej blive væsentlig skyggepåvirket i vinterhalvåret.

“Det er en lokalplan vi har arbejdet med i noget tid. Forslaget går på tre blokke i op til fem etager. Det første vi fik i hænderne var fire blokke i skiftende etager, men det her har vist sig bedre. Det vil være rigtig godt at få nogle lejeboliger af god kvalitet i dette område. Det ligger super godt med et åbent miljø omkring gymnasiet”, lød det fra Steen Wrist Ørts.

Ny lokalplan for Karolinelunden

Med lokalplanen er der udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for en ny attraktiv bydel med respekt for den omkringliggende bystruktur. Områdets beliggenhed tæt på bymidte og eksisterende voldanlæg fordrer endvidere en bevidst bearbejdning af sammenhænge og overgange mellem eksisterende by og grønne områder. I lokalplanen er der derfor arbejdet bevidst med fastholdelsen af karréstrukturen kendetegnende for den samlede bymidte indenfor Fredericia Vold, samt en grøn forbindelse mod Kastellet mod øst. Det grønne areal er placeret, hvor voldanlægget tidligere har ligget mod Lillebælt, hvilket kan medvirke til at skabe sammenhæng fra den nye bydel til den grønne ring i form af voldanlægget omkring bymidten.

Lokalplanen åbner mulighed for at indrette bydelen med blandede byfunktioner såsom bolig, kultur og erhverv i miljøklasse 1 – 2, offentlig og privat service, bypark og parkeringsanlæg.

Lokalplanen udlægger også generelt grønne områder og opholdsarealer. Det grønne byrum, Sønder Vold, udlægges med mulighed for, at der kan etableres overdækket terrænparkering. Området ind mod Shell udlægges til p-hus og støjafskærmning.

Endelig er det lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse og at sikre hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsarealer til områdets funktioner.

“Der går tit en diskussion om ny og gammel by. Hvad er hvad? Der er himmelvid forskel på en gammel gård, et byhus og et fireetagers hus. Hvilken tidsalder skal man bygge efter? Vi skal da bygge efter den tid vi er i nu. Vi bygger altså i 2020”, sagde Steen Wrist Ørts.

Følg
Notikation om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Martin T. K. Kristiansen
Martin T. K. Kristiansen
1 år siden

Gør lige opmærksom på at vi ikke alle bor inden for “jeres” mure. Vi betaler også topskat i Taulov/skærbæk og der skal der vel også bruges penge herude eller hvad. Syntes at det hele drejer sig om hvor politikerne selv bor her i kommunen og som kan cykle rundt. Fredericia er ikke KBH, langt fra, men tag lige om smid lidt udvikling herud også så vi ikke føler at vi bliver glemt. Vi har Elbo hallen som mange venter på bliver ordnet og vi mangler indkøbs butikker i Taulov for det ligner snart “monopoltilstande med de priser og ikke mindst så bliver vi mere og mere klemt inde af alle de transportvirksomheder i smider herud.