I morges underskrev EUCL, SOSU FVHK og IBC i fællesskab en samarbejdsaftale om at udbyde en 10. klasse fra skoleåret 2020-2021. Til stede var repræsentanter fra skolerne, samt politikere fra Uddannelsesudvalget.

10. PRO skal kombinere almene faglige kompetencer med den praksisfaglighed, der er erhvervsuddannelsernes særkende og netop viser sig afklarende i forhold til valg af erhvervsuddannelse.

Der blev i dag underskrevet en ny aftale mellem EUCL, SOSU FVHK og IBC. (Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen/Fredericia AVISEN)

Målet med 10. PRO er at give eleverne en uddannelse, der gør at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne i høj grad vil få blik for mulighederne i at blive faglært – både gennem EUD og EUX. Dette nye tilbud henvender sig til elever, der søger afklaring og opkvalificering, men kan også rumme elever med andre udfordringer og behov.

“Vi tager i dag et formelt skridt til et nyt 10’ende klassesudbud. Det er et supplement til de nuværende muligheder, som vi sætter i søen med et fokus på EUD, EUX og erhvervsuddannelserne. Samarbejdet mellem parterne er samtidig godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at kvittere og takke Fredericia Kommune for at være fremsynet og fokuseret på at støtte erhvervsuddannelserne. De næste par måneder går med at sprede informationerne om 10.PRO, og et team på tværs af skolerne arbejder på dette. Jeg forventer også, at InnoCamp og Skills bliver en del af samlede koncept, som vi glæder os til at byde eleverne velkomne til,” sagde IBCs rektor, Jakob Lund.

Jakob Lund (IBC), Anne Mette Vindsom (SOSU FVHK) og Lars Middelboe (EUC Lillebælt)

Der var også stor tilfredshed hos Lars Middelboe fra EUC Lillebælt. For ham er det fantastisk, at man sætter fokus på erhvervsuddannelserne, så man kan hjælpe virksomhederne med at få en efterspurgt arbejdskraft.

“Det er en forlængelse af vores arbejde og samarbejdsaftaler de seneste år. 10.PRO fokuserer på erhvervsuddannelserne, og vi har sammen fået lavet et godt setup. Samarbejdet gør kun mulighederne for at tilbyde eleverne de bedste muligheder større. Det er flot, at Fredericia Kommune går forrest og deltager i projektet,” sagde Lars Middelboe.

SOSU-skolens nye direktør, Anne Mette Vindsom deltager også i glæden ved den nye 10. PRO.

“Det er godt, at vi står sammen om dette tilbud. Et tilbud, hvor også pædagogikken er anderledes end f.eks. på gymnasieskolerne, og ikke mindst en måde, hvor man får mulighed for at supplere sine kompetencer og gå i den uddannelsesretning, som man gerne vil,” sagde Anne Mette Vindsom.

Partner giver hånd på den nye aftale. (Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen/Fredericia AVISEN)

Politisk tilfredshed

Hos de politiske deltagere, Formand Pernelle Jensen, Inger Nielsen og Anette Hyre Jensen var man også glade for dagens aftale.

“Det er et meget ambitiøst projekt, som vi tror meget på. Det skal bidrage til, at unge mennesker åbner øjnene for de mange muligheder, som erhvervsuddannelserne udbyder. De kan få en god faglig og personlig udvikling, og senere vælge en uddannelse, hvor de ikke falder fra. Vi glæder os til samarbejdet, der er en supplering til byens øvrige 10’ende-klassestilbud. Vi glæder os til samarbejdet, der er en forsøgsordning,” sagde Pernelle Jensen (V).

Inger Nielsen (tv) og Anette Hyre Jensen (th) er meget tilfredse med dagens aftale. (Foto: Thomas Lægaard/Fredericia AVISEN)

Anette Hyre Jensen (A) fortsatte:

“Jeg er meget positiv. Det er et spændende samarbejde, som jeg forventer mig meget af. Jeg er sikker på, at de unge mennesker i Fredericia bliver glade for det tilbud.”

Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti glæder sig over de mange muligheder, som samarbejdet åbner for.

“Jeg er lykkelig over, at det er lykkedes at stable dette på benene. Der er mange unge, der nu kan få øjnene op for de mange muligheder, der er i mange brancher, som disse skoler åbner for. De kan samtidig læse videre bagefter, hvis det skulle være noget. Det er et rigtig godt tilbud, og det skal vi bare have skudt i gang,” sagde Inger Nielsen.

Baggrund

Fredericia kommer til at mangle (og allerede i et vist omfang mangler) faglært arbejdskraft, og mange unge i dag vælger en gymnasial uddannelse, som de ikke bruger til det som den primært er tænkt som, nemlig til at tage en videregående uddannelse. Den nye 10. klasse skal således også understøtte den nyligt vedtagne lokale EUD-strategi for Fredericia Kommune, hvor målet er, at flere elever skal vælge EUD og EUX efter grundskolen. Målsætningen er også at mindske frafaldet, fordi flere elever forventes at vælge det rigtige for den enkelte elev i første omgang (i dette tilfælde flest til erhvervsuddannelserne).

Tilbuddet tænkes også at appellere til nogle elever, der i dag vælger at gå på efterskole. For at tiltrække elever fra efterskolerne vil 10. PRO arbejde med at integrere det sidste år i folkeskolen i en ungdomskultur på IBC og EUCL, hvor de unge bliver inspireret af og taler med andre unge, der har valgt en erhvervsuddannelse, og hvor man arbejder med virkelighedsnære emner og metoder fra de unges hverdag med baggrund i fx teknologi og digitalisering.

Målgruppe

De tre skoler lægger op til et tæt samarbejde med både det eksisterende 10.

klassetilbud i Fredericia og med den kommende FGU-institution. Da sidstnævnte er et nyt tilbud, vil der i begyndelsen sandsynligvis skulle arbejdes med at definere snitfladen mellem FGU-målgruppen og de to andre tilbud.

Parterne ønsker at gøre det klart, at vores målgruppe er elever med andre og færre udfordringer og behov end FGU-målgruppen, og samarbejdsparterne ønsker, at gøre tilbuddet så attraktivt, at det kan tiltrække elever, som de senere år har valgt efterskole i 10.klasse.

Den ideelle klassestørrelse er i samarbejdsparternes øjne 25-28 elever. 10. PRO fokuserer på at skabe et nyt ungdomsmiljø med erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder som centrum, hvor eleven i højere grad får bredt mulighederne ud og mange muligheder og professioner træder frem.

Samarbejdsparterne ønsker, at gøre den unge selvstændig i sine overvejelser og valg omkring uddannelsesmuligheder, der stemmer overens med egne evner og mål.

Fokus på afklaring af uddannelsesvalg

I den individuelle afklaringsproces vil samarbejdsparterne have fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. De tre skoler (herunder VUC på IBC) har erfaring med og tradition for en pædagogik, der ser den enkelte elev og møder dem der, hvor de er – fagligt og menneskeligt. Samarbejdsparterne finder begge dele essentielle i forhold til den enkeltes valg af ungdomsuddannelse og personlige dannelse.

Samarbejdsparterne er opmærksomme på, at de unge i dag har en bred vifte af uddannelsestilbud, og at det kan være vanskeligt at navigere i disse. Derfor mener samarbejdsparterne, at der er behov for et redskab til at arbejde med den enkeltes afklaringsproces i form af fx en individuel handleplan/portfolio. Det er meget vigtigt med et tæt samarbejde mellem kontaktlærer, studievejledere, elev og forældre så elevens individuelle handleplan/portfolio bliver et realistisk og brugbart afsæt i dagligdagen. Samarbejdsparterne ser ikke handleplanen som hverken statisk eller en facitliste, men som et dynamisk redskab og et supplement i forhold til elevens personlige og faglige udvikling.

Fagpakker

På det fagfaglige område adskiller et 10. klasse forløb på erhvervsskolerne sig fra et forløb på en almen 10. klasse på flere måder. Udover at være en del af studiemiljøet på en ungdomsuddannelse tilbydes eleverne foruden de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik også nye fag.  

Eleverne introduceres undervejs i forløbet for områder som er faglige kerneområder for de enkelte erhvervsuddannelser. Foruden de obligatoriske kernefag i 10. klasse bliver de unge således præsenteret for valgfag som:

  • Innovation og iværksætteri
  • Sundhed og velfærdsteknologi
  • Robotteknologi og produktion

Dette er i høj grad fagområder som hører erhvervsskolerne til, og ved at arbejde projektorienteret med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra elevernes hverdag vil eleverne få et mere kvalificeret grundlag for at vælge en fremtidig uddannelsesvej. Det er vores klare holdning, at det nye 10. klassestilbud på erhvervsskolerne skal være starten på en ungdomsuddannelse frem for en egentlig afslutning af folkeskolen, hvilket også skal afspejles i den daglige undervisning og hverdag.

Skolerne forpligter sig til at udarbejde lære- og læseplaner inden d. 1. november 2019 samt fordeling af timerne – både for de obligatoriske fag og valgfagene. Efteråret 2019 bliver der udarbejdet en folder og informationsmateriale. Omfanget og indholdet af markedsføring koordineres med det eksisterende 10. klassetilbud og UU Fredericia.

I materialet vil der bl.a. være en beskrivelse af de aktiviteter, der skaber ungdomsmiljøet og udvekslingen med andre erhvervsuddannelser, samt en beskrivelse af samarbejdet med virksomheder, praktikker og case-opgaver.

DM i Skills afholdes i Fredericia i 2021 og vil blive et naturligt omdrejningspunkt og samarbejde for den første årgang. Endelig vil Makerspace blive inddraget som et naturligt læringsrum for unge i dette tilbud og i erhvervsuddannelserne.

Støtte til elever med særlige behov

IBC har i en årrække været førende på læse- og skriveområdet og udbyder læsevejledning og ordblindeundervisning. I en del år har IBC samarbejdet med

10’ende i Fredericia og udbudt ordblindeundervisning til eleverne. I vores læse- og skrivecenter vil vores læsevejledere og ordblindeundervisere tilbyde hjælp til elever i 10. ERHVERV med behov for guidning og struktur til læsning og skrivning.

Samarbejde

Erhvervsuddannelserne har tradition for at samarbejde med og indgå i forskellige

projekter med kommunens private- og offentlige virksomheder. Dette samarbejde vil vi inddrage og udbygge i vores koncept. For nogle unge vil det være vigtigt, at opleve en arbejdsplads og et fag ”indefra” for at foretage et kvalificeret valg om fremtiden. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder og har gode muligheder for at etablere virksomhedspraktikker og virksomhedsbesøg som en del af forløbet i 10. PRO.

Trivsel og skolekultur

For os er det afgørende at sikre trivsel og motivation for alle elever. Der etableres i den forbindelse et team omkring klassen med dedikerede medarbejdere fra hver af de tre skoler. Teamet, der går på tværs af erhvervsskolerne og VUC, skal lave rammer og planlægning før, under og efter hvert skoleår for at sikre en fælles kultur og faglighed.

En del af teamets arbejde bliver også løbende at følge op og kvalitetssikre vores produkt og forventningsafstemme med de unge samt evaluere i slutningen af forløbet.

Der udpeges en tovholder, som er overordnet ansvarlig for dette med inddragelse af alle tre skoler. Alt i alt vil vi altså prioritere en tydelig evalueringskultur, hvor elever, undervisere, ledelse og andre interessenter får mulighed for at reflektere over uddannelsen løbende, fx i form af forældreaften og lignende arrangementer.

Undervisningen i de tre obligatoriske fag finder sted på IBC, mens undervisningen i valgfag foregår på hele og halve dage/uger på den relevante skole. Med udgangspunkt i elevens individuelle handleplan støttes, vejledes og følges eleven igennem hele forløbet. Eleverne tilbydes fra skolestart en mentor eller elevcoach, hvis der er behov for dette. Det er vigtigt for os, at man som elev på skolen kommer ordentligt i gang og kan søge hjælp og sparring til, hvad enten det drejer sig om personlige problemer, faglige udfordringer eller noget helt andet.

Studiemiljø

På EUC, SOSU og IBC er eleverne en del af et aktivt studiemiljø hvor alle elevgrupper på tværs af de forskellige uddannelser er en del af de forpligtende fællesskaber og inddrages aktivt i disse. Ved at være en del af miljøet på erhvervsuddannelserne ønsker vi, at tilbyde den unge en større indsigt i og et mere kvalificeret valg eller fravalg af de uddannelser, som udbydes på erhvervsskolerne.

Relationskompetencen er en væsentlig del både i den daglige undervisning samt til de fællesarrangementer, der vil blive afholdt i løbet af året. Eleverne i 10. PRO vil være en naturlig del af dagligdagen og vil derfor være med i beslutnings- og planlægningsorganer som fx elevråd og andre relevante udvalg.

Studieture

Der er som udgangspunkt to studieture i 10. PRO. Et besøg i en af de større danske byer og et besøg i en europæisk storby med fokus på virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, etc. Prisen for de to studieture forventes at ligge på en egenbetaling på maksimalt 3100 kr.

Eksamen/prøveform

De almene fag dansk, engelsk og matematik følger folkeskolebekendtgørelsen og med tilhørende krav til eksamen. Øvrige fag har ikke obligatorisk eksamen, men vil i vid udstrækning blive afviklet med projekt- og produktorienterede forløb og løbende evaluering.

https://danbolig.dk/nabolag/fredericia/villa
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer